Molenzorg
Langdorp (Aarschot), Vlaams-Brabant
Naam

Heimolen

Ligging Windmolenstraat
3201 Langdorp (Aarschot)

51° 0' 38.50" N  4° 53' 45.76" E
kadasterperceel H352


toon op kaart
Geo positie 51.011627, 4.895263
Eigenaar vzw Natuurpunt
Gebouwd 1662
Type Staakmolen met open voet
Functie Korenmolen
Kenmerken Zadeldak
Gevlucht/Rad Geklinknageld, 24 m
Inrichting Twee steenkoppels
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
4 april 1944
Molenaar Bert Corten, Aarschot (tel. 016 57 01 57), Bart Goossens, Langdorp (tel. 016 57 28 04), Luc Storms, Rillaar (tel. 016 50 12 13), vrijwilligers van Natuurpunt (enkel openstelling)
Openingstijden 1 mei tot 1 oktober, elke 2de en 4de zondag v.d. maand 10-17 uur (draait tot 13 u.); van 1 oktober tot 1 mei: elke 2de en 4de zondag v.d. maand, 10-13 uur.
Ten Bruggencatenummer 06685
Internet bron

Heimolen

<p>Heimolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 06.04.2010  

Beschrijving / geschiedenis

De Heimolen is een zeer landelijk, in een heidelandschap gelegen standerdmolen. Wat hem bijzonder maakt is dat hij van sinds zijn oprichting steeds op dezelfde plaats is blijven staan en dat hij nooit vernield is geweest door brand of door de oorlogen.

In tegenstelling tot de meeste tijdens het Ancien Régime opgerichte windmolens kennen we van de Heimolen het exacte jaar van de bouw, nl. 1662. Hiermee is deze molen al een buitenbeentje. De meeste windmolens uit de streek zijn gebouwd in de 14de of 15de eeuw. De Heimolen was zo eigenlijk een laatkomer. Toch is hij ook opmerkelijk. Het is één van de weinige windmolens die geen banmolens waren als eigendom van de landadel of kloosters e.d. Integendeel, de molen is gebouwd en uitgebaat door privé-personen.

Bouw en bouwperikelen

Op 24 januari 1662 werd voor notaris J. Boels te Leuven de akte verleden waarbij de hertog van Aarschot instemde met het verzoek van Gilles Vanden Eynde om in de heerlijkheid Langdorp een molen te bouwen op twee bunderen (=1 hectare) heide op de ‘Trappenschen Berch’ nabij den Ouden Stok. De overeenkomst die hier bepaald werd, werd op 8 februari 1662 door de hertog aangepast. Het eerste deel van het contract bleef ongewijzigd. Namelijk: Vanden Eynde moest 2000 gulden betalen, waarvan de helft onmiddellijk en de andere helft binnen het jaar nadat de molen opgericht was. Deze prijs omvatte onder andere het gebruik van de wind. De hertog was eigenaar van het hertogdom Aarschot en dus ook van de wind die over zijn grondgebied waaide. De molenaar moest ook een jaarlijks cijns betalen aan de hertog. Als tegenprestatie kreeg Vanden Eynde het recht op een maalvergoeding van 1/20ste deel en de verzekering dat niemand te Langdorp een andere molen zou mogen oprichten.

Het aangepaste deel van het contract bepaalde dat de hertog de molen of na de eerste drie jaar of na 25 jaar kon opeisen. In het eerste geval zou het bedrag van 2000 gulden plus de helft van de intrest aan Gillis Vanden Eynde worden terugbetaald. Verder zou deze laatste na een schatting de molen in vruchtgebruik houden tot de termijn van 25 jaar was verstreken. ‘s Anderendaags ging Gillis met deze aanpassingen akkoord. De bouw mocht echter pas starten na de uitdrukkelijke toestemming van de hertog. Op 20 februari 1662 werd de bouw van de molen begonnen. De molenaar ‘vergat’ echter de eerste tranche van 1000 gulden te betalen. Moeilijkheden konden dan ook niet uitblijven. Op 25 mei kwam er een schriftelijk bevel van de Rekenkamer van Brabant om de werken stil te leggen. De derde juni kwam er ook van de Belastingkamer van Tienen een verbod om voort te werken aan de molen. De molenaar kreeg eveneens een boete van 60 gouden realen (= oude Spaanse zilveren muntstukken). Onder deze druk moest Gillis zwichten. Op 16 juli betaalde hij uiteindelijk de eerste schijf van 1000 gulden, zodat de bouw kon worden verder gezet. Na de voltooiing van de molen bleven de problemen niet uit. Daar Vanden Eynde weigerde om de resterende 1000 gulden te betalen, kreeg hij tot tweemaal toe verbod van de Tiense Tolkamer om verder te malen. Dit maalverbod en de betwistingen kosten Gillis handen vol geld. Tegen vergoeding bemiddelde de drossaard van Aarschot bij de hertog totdat deze toch het maalverbod liet opheffen. Ook de hertog had zijn rekening klaar. Al kreeg Gillis Vanden Eynde zijn molen toch aan het draaien, lang zou hij er niet van genieten. Op 3 juni 1663 overleed hij onverwacht te Langdorp. Zijn weduwe, Adriana Vanden Broeck, zette het bedrijf na zijn dood verder. Zij werd geholpen door hun zoon Adriaen en enkele knechten.

Van vader op zoon

In 1665, nadat de eerste drie jaar verlopen waren van het in 1662 aangegane contract, werd overeenkomstig de overeenkomst schatters aangesteld om de waarde van de molen en de bedrijfsgebouwen te bepalen. De waarde van de windmolen met huis stal, schuur, bakhuis, enz. werd op 5144 gulden en 10 stuivers geschat. De hertog besliste uiteindelijk om de molen nog niet in bezit te nemen, zodat Adriana Vanden Broeck de molen verder kon uitbaten. Adriana was ondertussen opnieuw getrouwd met Jan Milis. Haar zoon Adriaen Vanden Eynde trouwde op 19 jarige leeftijd (op 20 augustus 1667) met Maria Milis. Adriaen werd de nieuwe molenaar. Jan Milis behield als voogd wel het vruchtgebruik van de helft van de molen. Terwijl Adriaen molenaar was, beheerde zijn moeder de molen tot begin 1676. Op 13 februari kocht Adriaen het vruchtgebruik af voor 400 gulden kapitaal met lopende intrest.

Op 24 januari 1687 verliep de termijn van 25 jaar en kon de hertog de windmolen opeisen mits de betaling van de geschatte waarde. Dit gebeurde echter niet en de hertog liet de familie in het bezit van hun eigendom. De molen bleef sindsdien steeds in handen van de opeenvolgende generaties afstammelingen. Ondertussen ging het Adriaen tamelijk goed. Hij verwierf een zekere positie in de Langdorpse gemeenschap. Op 28 maart 1693 overleed zijn vrouw Maria Milis en op 10 maart 1700 stierf ook Adriaen. Beiden werden begraven in de kerk van Langdorp naast het altaar in de richting van het Sint Pietersaltaar.

Vererving van de Heimolen

De molen bleef via erfenis in familiebezit van de families Vanden Eynde, Fasbinder en Cannart d’Hamale.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vanden Eynde Jan-Baptist en Cie, te Langdorp
- 02.08.1843, erfenis: Van den Eynde Jan-Baptist, de erfgenamen (de erfgenamen: a) Vanden Eynde-Aerts Jan-Baptist, de weduwe, b) Vanden Eynde Jan-Baptist Pierre Egide, raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel, c) Luyten Piere François, bakker te Etterbeek, d) Van Schuybroek Jan Jozef, koetsier te Leuven en e) en anderen (overlijden van Jan-Baptist Vanden Eynde)
- 19.12.1844, verkoop: Vanden Eynde Jan-Baptist, de kinderen (de kinderen: a) Vanden Eynde Jan-Baptist Pierre Egide, b) Vanden Eynde Anne Thérèse Isabelle Joséphine, c) Vanden Eynde Rosalie Petronille Françoise en d) Vanden Eynde Pierre Auguste Desire) (notaris Hollanders en Dupon)
- 06.02.1856, deling: Van den Eynde Jan-Baptist Petrus Egidius, procureur des Konings te Antwerpen (notaris Dupon)
- 19.10.1876, erfenis: Vanden Eynde Augustinus Desire, secretaris te Langdorp (overlijden van Jan-Baptist Petrus Egidius Vanden Eynde)
- 01.12.1883, deling: Fasbinder-Vanden Eynde Emiel, eigenaar te Antwerpen (notaris Dupon)
- 22.06.1898, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Vanden Eynde)
- 11.07.1935, deling: Fasbinder Marguerite Marie Ghislaine, rentenierster te Langdorp (notaris Caluwaert)
- 08.05.1956, erfenis: Fasbinder Martha Eugenia Leontina, zonder beroep te Langdorp (overlijden van Marguerite Fasbinder)
- 14.03.1973, erfenis: de Cannart d'Hamale-de Loen d'Enschedé Leon Emile Frans Constant Marie Ghislain, bedrijfsleider te Rijmenam (overlijden van Martha Fasbinder)
- 24.12.1978, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Leon de Cannart d'Hamale)
- sept. 1995, verkoop: vzw Natuurreservaten (molen en omringende 10 ha heide en bos)

Het spreekt voor zich dat deze eigenaars van de molen niet meer zelf maalden, maar hem in pacht gaven aan zelfstandige molenaars.

Vroeger bakten vele mensen zelf hun brood in een lemen houthoven. Vele, al wat oudere bezoekers van de Heimolen, herinneren zich nog hoe zij naar de molen kwamen om tarwe en rogge te laten malen voor het dagelijks brood. De laatste molenaar die om den brode maalde op de Heimolen was Walter Van Aelst, door zijn klanten beter gekend als Den Teires.

In 1885 werd de Heimolen zo in huur genomen door Jan Baptist Van Aelst. Typisch detail: in het huurcontract stond ondermeer dat de molenaarsvrouw brood moest bakken voor de hertogelijke familie. Jan Baptist bestuurde de molen als een eerlijk en bekwaam, maar ook autoritair man. Zijn zoon Theofiel Van Aelst nam in 1923 zijn plaats in als molenaar.

Begin augustus 1934 moest hij meemaken hoe zijn kleindochtertje van 2,5 jaar, die rond de molen speelde, door een wiekslag dodelijk getroffen werd.

Doordat Theofiel vasthield aan het traditionele ambacht, verloor hij echter aansluiting bij de technische evolutie. Zo verminderde het economische belang van de molen heel sterk.

Zijn zoon en opvolger, Walter Van Aelst (1919-2005), kon dit tij niet meer keren en diende de uitbating stil te leggen in 1958. De molenaars uit de streek deden elkaar felle concurrentie aan, vooral die uit Tielt en Houwaart met hun vuurmolen. Om rond te komen moest hij er een handel in veevoeders bijnemen, waardoor er bijna geen tijd over bleef om te malen. Dit was de aanzet tot het verval van de Heimolen. Opgegroeid in de schaduw van de molen in een groot gezin moest Walter Van Aelst op jonge leeftijd gaan werken. Het ging van de mijn naar de bietenoogst in Wallonië om vervolgens als zelfstandige de markten te gaan doen met een snoepkraam. Het loonde en toen wij Walter leerde kennen, had hij weer volop tijd voor zijn oude liefde: de molen. Hij werd de molenaar op de Moedermeule in Gelrode, leerde het ambacht aan leerling-molenaars en was een graag geziene gast op molenfeesten waar hij heel loyaal steunde. Eén van zijn specialiteiten was het maken van molenscheppen, die bij talrijke gelegenheden bij opbod werden verkocht ten bate van het behoud van onze molens. Tot ver in Nederland vind je op molens de molenscheppen van Walter Van Aelst.

De Langdorpse molen kwam de 18de en 19de eeuw ook zonder kleerscheuren door. Er was natuurlijk de vervanging van versleten of beschadigde onderdelen, maar ernstig onheil overkwam de molen niet. Hij doorstond de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) die in de Zuiderkempen toch veel plunderingen en vernielingen had veroorzaakt. Hierbij zal de afgezonderde ligging in de Langdorpse heide niet vreemd zijn geweest. De molen lag daar ver van de linies en had zo geen enkel militair nut. Ook van blikseminslagen en brand bleef de Heimolen die 200 jaar blijkbaar gespaard.

Toch enkele technische aanpassingen

In het begin van deze eeuw (±1905) werden de houten roeden vervangen door geklinknagelde Verhaeghe-roeden. Deze roeden zitten vervat in een gietijzeren askop van Van Aerschot uit Herentals. In 1970 werd de windweeg bedekt met asbestleien en op het dak werden roofingsingels gebrand.

De bescherming van de Heimolen en het langzame verval

In volle wereldoorlog werd de klasseringprocedure voor de Heimolen ingeleid. Na positief advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen d.d. 20/12/1943 en van de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant d.d. 15/02/1944 werd de eeuwenoude houten graanwindmolen op 4 april 1944 gerangschikt als monument. Deze bescherming stimuleerde de eigenares Emma Fasbinder om in 1951 restauratiewerken te laten uitvoeren. In 1968 werden er hoogdringende restauratiewerken uitgevoerd aan de Heimolen. De molen werd niet maalvaardig opgeleverd door architect Louis Bos.

Na haar overlijden kwam de molen in handen van de familie Canard d'Amal. Ook Leon de Cannart d’Hamale, de enige erfgenaam na de dood van Emma Fasbinder, behandelde de windmolen met zorg en liet hem in 1970 grondig restaureren.

De in 1970 uitgevoerde werken konden niet beletten dat de molen door stilstand en verwaarlozing aftakelde, ondanks de wettelijke bescherming. Gelukkig kocht de vzw Natuurreservaten in september 1995 de Heimolen samen met de omringende 10 ha heide en bos aan. Hiermee werd de toekomst van de Heimolen veilig gesteld.

Toen Natuurreservaten de molen in 1995 kocht was hij nog amper te betreden. Een wiek diende als steun om de molen mee overeind te houden. Net een oude man met zijn wandelstok. Nog juist op tijd werd er een werkgroep opgericht door actieve leden van Natuurreservaten om de molen te redden. Dat jaar werd ook het eerste molenfeest georganiseerd, onder leiding van Jef Van Aelst, om de restfinanciering van de Heimolen af te betalen. Jef werd zo de eerste molenaar-conservator van de Heimolen en het natuurgebied, de Molenheide. Jef had al lang door dat er nieuwe restauratiewerken nodig waren. Vandaar dat de Molenheidewerkgroep zich in de periode van 1995 tot 1999 vooral inzette om het restauratiedossier af te werken en om fondsen te werven voor de 20% restfinanciering van de restauratie. Zeven molenfeesten en tal van andere activiteiten waren nodig om uit de kosten te raken.

De restauratie werd aangevat in de zomer van 1998 door molenbouwer Roland Wieme uit Deinze. De Heimolen werd op 31 maart 1999 maalvaardig opgeleverd. Sindsdien heeft Jef Van Aelst, die zelf de molenaarsstiel leerde van zijn grootoom Walter (zie hoger), vele zakken graan gemalen en een vijftal aspirant molenaars op de Heimolen opgeleid. De huidige conservator-molenaars zijn Bert Corten en Bart Goossens, die hun praktische scholing hebben gekregen van Jef Van Aelst. Laatstgenoemde woont nu in Ierland.

De molen is vrij te bezichtigen: Het hele jaar door, elke zondag van 10u tot 13u. Er wordt dan ook gemalen indien er wind is. Tijdens de zomermaanden van mei tot oktober is de molen ook op zondagnamiddag van 13u tot 17u geopend. Tijdens deze uren is het bezoek en een rondleiding in de Heimolen gratis. Voor een rondleiding buiten de openingsuren kan je een afspraak maken met een van de vrijwilligers. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van 1 € per persoon, met een minimun van 25 €. Voor een afspraak contacteer: Bert Corten (bert@heimolen.be, tel. 016/57.01.57); Bart Goossens(bart@heimolen.be, tel.: 016/57.28.04); Luc Storms (luc@heimolen.be, tel. 016/50.12.13) of Marc (marc@heimolen.be, tel. 0478/73.13.79).

Nog een bijzonderheidje. In de buurt van de Heimolen vinden we nu nog de molengracht. Hierin werden de eiken balken gelegd om te logen. Het logen maakte de balken bijzonder hard, en dat was nodig voor het onderhoud en herstel van de molen.

In 2011 werden nieuwe onderhoudswerken uitgevoerd door Adriaens Molenbouw bv uit Weert (NL), door de aantasting van een aantal balken door de grote klopkever. Het kruishaspel werd vernieuwd.

Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Bert CORTEN, conservator-molenaar.

<p>Heimolen</p>

Foto: Stan Verelst, Edegem, 21.06.2010

<p>Heimolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 06.04.2010

<p>Heimolen</p>

Foto: Wilfried Nijs, 2003

<p>Heimolen</p>

Prentkaart jaren 1970 (coll. L. Denewet, Hooglede)

Bijlagen

"De Halle", 5 augustus 1934, p. 4.
Meisje door slag van een molenwiek gedood.
Een 2 1/2 jarig meisje speelde te Langdorp langs de molen van haar grootouders toen het gevat werd door een der wieken van den molen en op den slag gedood. 

Willy Van Calster, "Dennen sneuvelen bij bosjes. Heidegebied rond Heimolen in Langdorp in ere hersteld", in: Het Nieuwsblad, 05.12.2001. 
Op de Moleneide rond de Heimolen in Langdorp kapt een aannemer zowat drieduizend dennen. De bedoeling is de Heimolen meer windvang te geven en het heidegebied rond de molen te herstellen. Het terrein is zo'n vier hectaren groot, de dennen zo'n vijftig jaar oud.
De Heimolen en de omgevende Molenheide zijn sinds enkele jaren eigendom van de vroegere vzw Natuurreservaten, nu vzw Natuurpunt. De natuurbeschermers lieten ondertussen de Heimolen al grondig restaureren en stelden een beheersplan op voor de natuur in de omgeving van de molen.
,,Het kappen van de dennen gebeurt in het kader van de realisatie van het beheersplan,'' zegt molenaar Jef Van Aelst. ,,Dat plan is goedgekeurd door de minister. Om de dennen te mogen rooien, hebben we dus geen bijkomende kapvergunning meer nodig. In het beheersplan is beschreven dat de dennen moeten verdwijnen om de heide nieuwe ontwikkelingskansen te geven. Bovendien zijn de dennen niet streekeigen en dus is het zeker geen verarming van de natuurwaarde als ze rond de molen verdwijnen. De kapping is ook nodig om rond de molen voldoende open ruimte te creëren om de windvang te verbeteren.''
De dennen sneuvelen als waren het lucifertjes. De kapping gebeurt met een speciale machine. Die grijpt de bomen vast, knipt hen onderaan door en zaagt de stam in gelijke stukken. De gevelde bomen worden onmiddellijk van de Molenheide afgevoerd.
Prentkaarten
,,De dennen staan nu zowat een halve eeuw op de Molenheide. Toch hoeven we niets speciaals te doen om de heide na de kapping weer te laten groeien,'' legt Jef Van Aelst uit. ,,Heidezaad kan wel honderd jaar overleven in de bodem. We moeten straks alleen de strooisellaag verwijderen zodat de zaadbank in de onderliggende zandlaag opnieuw boven komt. We hebben in de buurt van de Heimolen al een proef gedaan. We maakten daar een klein perceeltje vrij en na drie jaar bloeien de heidestruiken er weer weelderig.''
,,We reconstrueren de heide aan de hand van oude prentkaarten. De nieuwe heidegebieden komen op percelen, waar er voor het aanplanten van de dennen ook heide bloeide. Op de voormalige akkerlanden komt een eikenbos. Zo vervangen we de uitheemse dennen door streekeigen, waardevol groen. Het beheer van de heidegebieden gebeurt voor een stuk door begrazing. Daarvoor zetten we schapen aan het werk.''

Persbericht. Dirk Van de gaer, "Aarschot vroeger en nu: De Heimolen te Langdorp. Langdorpse Heimolen bestaat al 347 jaar", in: Het Nieuwsblad, 11.07.2009.
Aarschot - De Heimolen te Langdorp staat er ondertussen al 347 jaar en is dit jaar 10 jaar terug maalvaardig. De molen, in eigendom van Natuurpunt, is een toeristische trekpleister voor Aarschot. Fietsers, wandelaars, ruiters, mountainbikers doen in grote getalen de molen aan.
De Heimolen werd in 1662 gebouwd door Gilles Vanden Eynde en betaalde toen 2000 Gulden aan de Hertog van Arenberg voor het gebruik van 'de wind'. Dit bedrag, overeenstemmend met nu zo'n slordige 100 000 euro, werd pas na 39 jaar terug verdiend. Daarna kon de familie makkelijk en veel geld binnen halen. In 1850 stopten ze met zelf malen en verhuurden ze de molen.
In 1884 kwam molenaar Jan-Baptist Van Aelst naar Langdorp om maalder te worden op de Heimolen. De familietraditie werd in ere gehouden en het gebruik van de molen bleef tot in 1958 in handen van de 'Van Aelsten'.
Later wordt ook Jef Van Aelst, nazaat van deze familie,  molenaar op de Heimolen.
In 1958 was de molen stuk, niet meer maalvaardig en werd 'werkloos' achtergelaten. In 1970 werd er een restauratie doorgevoerd, maar de molen verviel terug snel omdat er niet gemalen werd en er geen onderhoud aan de molen gebeurde. Midden de jaren 90 was de molen terug helemaal vervallen.
Gezien het belang van de molen als erfgoed en voor de omliggende natuurrijke gronden, kocht Natuurpunt vzw (toen nog Natuurreservaten vzw) de molen aan met ondersteuning van de stad Aarschot, de provincie en het Vlaamse Gewest. De firma's Nijs en Wieme uit Deinze werden belast met de restauratie. De molen werd in zijn  geheel ontmanteld. Alle delen werden meegenomen voor een accurate behandeling en restauratie. Vanaf eind 1998 tot en met het voorjaar van 1999 werd de molen weer stuk voor stuk gereconstrueerd, met als gevolg dat deze oude staakmolen nu weer al 10 jaar volop pronkt temidden van de Langdorpse heide.
De Heimolen is het hele jaar door elke zondagvoormiddag te bezichtigen en bij wind wordt er dan ook gemalen door gediplomeerde molenaars. Van mei tot en met september wordt de molen ook op zondagnamiddag ( tot 17u00) open gehouden door vrijwilligers van Natuurpunt Aarschot. Groepsbezoeken of foto-shoots kunnen ook op andere dagen mits afspraak met de molenaars.
Meer info: http://www.heimolen.be/
Op zondag 6 september 2009 wordt 'tien jaar maalvaardige molen' gevierd.

GTMS, "Viering Heimolen", in: Het Nieuwsblad, 03.09.2009. Bron: Passe-Partout
LANGDORP - Zondag 6 september vindt het jubileumfeest plaats van de Heimolen. Deze maand is het precies tien jaar geleden dat de molen werd gerestaureerd en opnieuw maalvaardig werd gemaakt. Vanaf 14 uur is iedereen welkom aan de Molenheidestraat voor een uitgebreid feestprogramma.
Vanaf 15 uur wordt het educatief spel Gamela, de bijenkoningin gespeeld. Doorlopend vertelt Diane Put het verhaal 'Lotta en de Regenboog'. Er zijn optredens van Bergvagebunden, fanfare Gijmel en rock- en folkgroep Local Gentry, om 17 uur treedt Fête Toujours op. Er zijn infostanden van diverse verenigingen zoals Regionaal Landschap Noord-Hageland en wijn- en bierbrouwers. Er zijn speciale jubileumpannenkoeken verkrijgbaar. Meer info via 016-50 12 13.

IBO, "Heimolen", in: Het Nieuwsblad, 04.09.2009.
AARSCHOT - Groot feest aan de Heimolen in Langdorp dit weekend. De molen van 1662 viert zondag de tiende verjaardag van zijn restauratie. Vanaf 14uur is iedereen welkom op een groot volksfeest aan de molen.

Persbericht. Dirk Van de gaer, "Feest 10 jaar gerestaureerde Heimolen te Langdorp. Dit jaar vangen de wieken van de heimolen al terug 10 jaar de wind in Langdorp", Het Nieuwsblad, 08.07.2009.
Aarschot - De Heimolen te Langdorp, één van Aarschots drukst bezochte monumenten, is dit jaar terug 10 jaar actief en dat wordt gevierd.
De Heimolen van Langdorp, een druk bezocht monument temidden van Langdorps groen (en paars van de heide), werd in 1999 terug actief na een zware restauratiebeurt.
Omdat het dit jaar dan ook 10 jaar geleden is dat de mensen van Natuurpunt (toen nog Natuurreservaten) deze molen terug opstartten, willen ze dit ook eens vieren.
Op zondag 6 september 2009 zal er vanaf 14u00 een heus jubileumfeest doorgaan op het molenheidegebied, rondom de molen. Ter gelegenheid van deze viering zal er ook een wijn- en biermarkt georganiseerd worden en kan je bij diverse wijn- en biermakers hun produkten gaan proeven en kopen. Voor de kinderen wordt er een groots kinderdorp opgezet met springkastelen, volksspelen, cirkusacts, ponytochtjes  en worden er verhaaltjes verteld. Diverse andere activiteiten zijn er voor iedereen, zoals geleide wandelingen, wandelzoektochten met opdrachten, optredens van fanfare en performances door enkele groepen uit de streek, en nog wat standjes van divers pluimage.
Iedereen is van harte welkom op de heuglijke molenviering.
In samenwerking met de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst zal er ook ter gelegenheid van deze viering een wedstrijd georganiseerd worden,met een apotheose eind oktober in het CC Het Gasthuis, maar daarover meer in een volgend artikel.
Nu zaterdag krijgt u een heemkundig artikel over deze molen, de geschiedenis van deze staakmolen van 1662 tot nu, beslist een aanrader.

Persbericht. Inge Bosschaerts, "Feest aan de Heimolen", in: Het  Nieuwsblad, 08.09.2009.
LANGDORP - De eeuwenoude Heimolen werd het voorbije weekend in de bloemetjes gezet. Het is precies tien jaar geleden dat de molen - gebouwd in 1662 - gerestaureerd werd. Dat vierden ze in Langdorp met een groot volksfeest, inclusief optredens en kinderanimatie.

Persbericht. Dirk Van de Gaer, "Grote kunstwedstrijd ter gelegenheid van tien jaar gerestaureerde Heimolen. Natuurpunt Aarschot organiseert i.s.m. de Hagelandse Academie voor Beeldende kunst een grootse kunstwedstrijd", in: Het Nieuwsblad, 08.09.3009.
Aarschot - Voor al wie wat talent heeft in een beeldende kunst is er een heuse kunstwedstrijd in twee uitdagingen. Iedereen kan deelnemen, je hoeft geen leerling te zijn van de HABK om je kans te wagen op een prijs in één van de diverse categorieën. Alle ingeleverde werken worden op vrijdag 30 oktober 2009 in CC Het Gasthuis tentoongesteld.
Als navolging van het feestelijk gebeuren op zondag 6 september, organiseert Natuurpunt Aarschot in samenwerking met de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst een grote kunstwedstrijd in twee uitdagingen.
De eerste, voor de jongeren, houdt in dat er een volledig blad (A4-formaat) uit een stripverhaal gemaakt wordt, met als beginballonnetje " xxx kreeg een slag van de molen".
De tweede, voor jongeren en volwassenen, bestaat uit het tekenen van een ontwerp en het maken van een maquette van een zeildoek voor een wiek van de Heimolen met als maximumformaat  100 cm x 30 cm. De werken kunnen in alle mogelijke kunstvormen, zoals onder andere een tekening, schilderij, beeldhouwwerk, batik, enzovoort, uitgewerkt worden.
Er worden prijzen uitgereikt per categorie, namelijk tekenkunst, schilderkunst, vrije grafiek, textiel, keramiek en beeldhouwkunst. Bij de jongeren gebeurt de prijstoekenning per leeftijdscategorie.
Iedereen kan deelnemen, of je nu leerling bent van de HABK of niet. Wie lessen volgt aan de HABK kan daar ook terecht voor info en ondersteuning, wie geen leerling is van de HABK kan op heimolenwedstrijd@gmail.com terecht voor deze info en ondersteuning.
De werken moeten ingediend worden op vrijdag 23 oktober 2009 tussen 14u00 en 20u00 in CC Het Gasthuis. De prijsuitreiking gaat door op vrijdag 30 oktober 2009 om 20u00 in de kapel van CC Het Gasthuis.

Dirk Van de gaer, "Ongeveer 3000 bezoekers voor jubilerende heimolen te Langdorp. Natuurpunt Aarschot enorm tevreden met massale opkomst 'Heimolenvierders'", in: Het Nieuwsblad, 08.09.3009.
Aarschot - Vorige zondag, 6 september, kon Natuurpunt Aarschot rekenen op een massa bezoekers voor de speciale editie van de heimolenfeesten. Het weer dat enorm meezat, de diverse standen, activiteiten en optredens, maar zeker ook de alom bekende heimolenpannenkoeken zorgden ervoor dat er aan het nu 10 jaar gerestaureerde prachtige monument volle bak gefeest werd.
Met in de ochtend nog even de vrees dat het weer de slechte kant opging, begon dan toch om  10u00 het ceremoniële gedeelte van de heimolenviering in open lucht, aan het gevierde monument.
De vier sprekers, Hugo Abts (Natuurpunt oost-Brabant), burgemeester Andre Peeters, schepen Bob Verstraete en Willy Ibens (algemeen directeur van Natuurpunt vzw), prezen de resultaten van het gezamelijke initiatief dat geleidt heeft tot het prachtige resultaat dat de Heimolen nu is en het belang ervan naar natuurwaarden en naar het toeristische aspect toe voor Aarschot. Ze dankten hiervoor dan ook alle medewerkers die ooit bijgedragen hebben aan de verwezenlijking van de Heimolenrestauratie en uiteraard ook allen die nu nog bezig zijn  met het monument en het gebied, hetzij als molenaar, hetzij als gids of vrijwillig medewerker in het algemeen. Voordat de receptie als dank voor die  medewerkers begon, werden de  de vijf huidige molenaars (Bart, Bert, Birgit, Luc en Wilfried) nog even 'in de wijn gezet'.
Om14u00 was het moment aangebroken voor het feestelijk gebeuren voor iedereen. Bij deze speciale editie was ook een wijn-en bierproeversterrein en extra kinderanimatie voorzien. Eenmaal bijna 15u00 was het gebied rond de heimolen volledig volgelopen en werd er genoten van het weer, de omgeving en natuurlijk ook van drank, eten en muziek. Het steeds herkenbare aan de Heimolenfeesten te Langdorp is de vraag naar de klaarblijkelijk vermaarde pannenkoeken. Niet minder dan 150 liter deeg werd er door noest werkende vrijwilligers omgezet in heerlijke pannenkoeken.
Enkele honderden trotseerden ook de vele trappen van de molen zelf om er eens binnenin te gaan zien. Op het terrein rond de heimolen kregen al de standen en activiteiten heel wat volk 'over de vloer'. Diverse goededoelinitiatieven konden op deze dag genieten van wat extra inkomsten en/of informatieverstrekking.
Voor het muzikale entertainment zorgden de fanfare van de Gijmel, de Tirolerband 'De Bergvagebunden' en de groepen Local Gentry en Fêtes Toujours.
Eén van de bezoekers aan het heimolenfeest werd omstreeks 18u de gelukkige winaar van een verblijf in B&B de Meren met als extra een pick-nickmand met Champagne, te consumeren op één van de gezelligste pick-nickplaatsjes in Vlaanderen, de Heimolen!
De organisatoren kunnen terugblikken op een geslaagd feest en de Heimolen....., kan nu weer rustig malen.
Enkele foto's als illustratie van de Heimolenviering, genomen voor de grote massa er toekwam.

GTMS, "Luc Storms is conservator Molenheide", in: Het Nieuwsblad, 09.09.2009. Bron: Passe-Partout.
LANGDORP - Het was feest afgelopen weekend op de Molenheide. Tien jaar geleden werd de Heimolen gerestaureerd en ook het omliggende natuurgebied onderging een metamorfose. Uitheemse soorten werden verwijderd en de heide werd terug een kans gegeven. Conservator van het natuurgebied is Luc Storms.
"Ik ben al jaren actief bij Natuurpunt", vertelt Storms die in Rillaar woont. "Jef Van Aelst was vroeger molenaar en conservator van het gebied maar hij is verhuisd naar Ierland. Daar is hij herder geworden. Omdat ik al jarenlang actief was, hebben ze me gevraagd of ik geen zin had om hier conservator te worden. Ik doe dit samen met Marc Van der Wegen. Ik ben ook één van de vijf molenaars. Ik heb een opleiding gevolgd maar echt vaak maal ik niet. Enkel als een andere molenaar niet kan, spring ik wel eens in." De Heimolen is een prachtige molen voor Luc. "Hij is in veel opzichten uniek", gaat hij verder. "De molen is bijvoorbeeld nooit verplaatst. De oprichter, Gilles Van den Eynde, kreeg in 1662 toestemming van de Heer van Aarschot om de molen op de Molenheide te bouwen. De molen moest wel ver genoeg van het centrum van Aarschot staan om geen concurrentie te vormen met de 's Hertogenmolens.
Opmerkelijk is ook dat de molen in volle oorlogstijd, in 1944, werd beschermd als monument. Natuurpunt en de partners hebben de molen kunnen kopen van de rechtstreekse erfgenamen van Van der Eynde." Een dossier tot restauratie werd opgestart door een werkgroep. "Dit was dringend nodig", gaat Storms verder. "De molen draaide al jaren niet meer en was in erg slechte staat. Vooral de staak was heel kwetsbaar geworden. We hebben ervoor geopteerd om de molen zo historisch mogelijk te herstellen. Er is zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal gebruikt. De molen is helemaal ontmanteld en vervoerd naar een atelier in Deinze. Stukje voor stukje is de molen hier opnieuw heropgebouwd." In 1999 werd de nieuwe molen in gebruik genomen. Om dit te vieren vond er afgelopen weekend een feest op de Molenheide plaats. Ook het landschap onderging de voorbije jaren een grondige verandering. De vroegere heide was tot voor kort overwoekerd door dennenbomen. Natuurpunt verwijderde de uitheemse soorten en gaf de oorspronkelijke begroeiing terug een kans. Zaadjes van de heide zijn heel sterk en kunnen wel honderden jaren overleven. "Het landschap vormt de verbinding tussen twee belangrijke natuurgebieden: De Demervallei en de Kempense Langdonken", gaat hij verder. "We herstelden onder meer een oorspronkelijk ven. Hier kunnen jongeren nu komen vissen. Vroeger had je overal wel een vijver waar kinderen konden spelen. Dat is nu niet meer het geval. Er grazen ook Ouissant schapen. We hebben onze handen meer dan vol met het beheer maar de dieren helpen ons heel goed. Er werden overal wandelpadjes aangelegd voor de bezoekers." Omdat de molen afgelegen ligt, vinden er soms ook vandalenstreken plaats. Dat was vorig jaar het geval. "Gelukkig hebben we het eigenhandig kunnen herstellen", zucht hij. "We hopen dat dit geen tweede maal gebeurd." Het is de eerste keer dat er een jubileumfeest werd georganiseerd. Speciaal voor deze gelegenheid werd er ook een uniek bier- en wijnglas voorgesteld. Met dit glas konden de bezoekers tijdens het jubileumfeest proeven van de talrijke standjes van de plaatselijke bier- en wijngildes. "In de toekomst vinden opnieuw om de drie jaar de molenfeesten plaats op de Molenheide."

Dirk Van de gaer, "Trouwers, communicanten en pensioenvierders kiezen voor de Heimolen. Langdorpse Heimolen het decor voor vele fotoreportages", in: Het Nieuwsblad, 15.09.2009.
Aarschot - De Heimolen wordt vaak gebruikt als decor bij fotoreportages van huwelijken, communicanten en allerlei andere te vieren gebeurtenissen. De Heimolen kon van't weekend weer rekenen op heel wat bezoekers. In de voormiddag was er een groep van 60 mobilhome-liefhebbers die het oude en pas gevierde monument kwamen bezoeken. In de namiddag kwam Jozef Craenen uit Langdorp met zijn grote familie naar de molen ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en zijn pensioneringsfeest. Onder zijn groep familieleden waren er enkele molenaars, een zeer geïnteresseerd publiek dus. Mocht Jozef zich in de komende periode wat beginnen vervelen door zijn  pensionnering, kan hij eventueel een opleiding molenaar gaan volgen. Over het weer moeten ze hem alleszins niets meer leren in deze cursus, want hij vertrekt nu op pensioen na vele jaren werken op het KMI te Ukkel. Proficiat! 

Dirk Van de gaer, "Groepswerk van afdeling Kant wint hoofdprijs Heimolenkunstwedstrijd in Aarschot. Kunstwedstrijd ter gelegenheid van 10 jaar gerestaureerde molen was een succes", Het Nieuwsblad, 03.11.2009.
Aarschot - Niet minder dan 227 werken werden voor de Heimolenkunstwedstrijd ingediend om mee te dingen naar de categorie- en hoofdprijs. Naar aanleiding van de viering van 10 jaar gerestaureerde Heimolen te Langdorp, organiseerde Natuurpunt Aarschot in samenwerking met de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst en gesteund door de stad Aarschot een heuse kunstwedstrijd.
Voor de jongeren bestond de opdracht er in om een kort stripverhaal te maken met als titel 'persoon X kreeg een slag van de molen', voor de hogere graad en de volwassenen in het algemeen was de opdracht een ontwerp voor een zeildoek voor de wiek van de molen.
De oproep was niet alleen een succes naar het aantal ingediende werken toe, maar ook wat betreft de kwaliteit of beter gezegd het kunstaspect. De jury had het dan ook niet makkelijk om per categorie een winnaar aan te duiden.
Vrijdagavond was het uiteindelijk het moment van de waarheid voor de deelnemende kunstenaars. De prijzen werden uitgereikt door de schepenen Frans Deboes, Christel Verlinden, Bob Verstraete en door burgemeester Andre Peeters in de prachtige kapel van CC Het Gasthuis.
Eerst was het de beurt aan de jongeren.
In de categorie 'strips voor zes- tot negenjarigen' ging de prijs naar Tine Wildiers. In de categorie 'strips voor tien- tot twaalfjarigen' was Stan Van Malder de winnaar. De categorie 'strips voor 15+'  werd samengevoegd met de categorie 'strips voor dertien- tot vijftienjarigen en de winnaars in deze samengevoegde categorie werden Arno Van Heule en Daphne Wijsmans. Daarna kwamen de prijzen per kunstafdeling aan bod. In de categorie 'Textiel' ging de eerste prijs naar het groepswerk van het volledige Kant-atelier. In de categorie 'Schilderkunst' ging Brigitte Vanvoorden met de eerste prijs aan de haal. In de categorie 'Tekenkunst' was Inne Schoolmeesters de winnaar. Het werk van Inne was het enige dat door de jury unaniem als winnaar verkozen was en dit vanwege het originele concept. In de categorie 'Grafiek' won tenslotte Eugenie Van Aerschot de eerste prijs. Uiteindelijk resteerde er nog één en ineens ook de hoofdprijs, namelijk de prijs voor het beste ontwerp om effectief als wiekzeildoek  te laten realiseren. Deze hoofdprijs werd door burgemeester Andre Peeters uitgereikt aan het voltallig Kant-atelier. Dit werk, dat u samen met de anderen ook vandaag nog kan gaan bekijken in de kapel en lokaal 24 van het CC, zal tegen de volgende Heimolenfeesten, in effectieve grootte van een wiekzeil gerealiseerd worden. Deze feesten met première van het nieuwe wiekzeil zal op 5 september 2010 doorgaan.

"Meisje door slag van een molenwiek gedood", in: De Halle (krant), 05.08.1934, p. 4.
Een 2 1/2 jarig meisje speelde te Langdorp langs den molen vanhaar grootouders toen het gevat werd door een der wieken van den molen en op den slag gedood.

Dirk Van de gaer, "Opleiding molenaars vanaf oktober 2010. VZW Levende Molens zoekt molenaars", Het Nieuwsblad, 30.08.2010.
Molenaars werden gelauwerd voor hun inspanningen voor de Heimolen te Langdorp Dirk Van de gaer
AARSCHOT - De Heimolen in Langdorp en de molen in Gelrode kunnen steevast rekenen op opgeleide lui die elke zondag de molen doen draaien en er graan malen. Voor heel wat andere molens lukt dit niet zo goed. Daarom zoekt de vzw Levende Molens bijkomende molenaars en richt hiervoor een opleiding in.
De vzw Levende Molens streeft er naar om zoveel mogelijk molens te laten restaureren en maalvaardig te maken. Eénmaal de restauratie een feit dan tracht men de molen in 'leven' te houden, maalvaardig te houden. Dit kan enkel door het gebruik van de molen. Werken met de molen is niet zo eenvoudig. De vzw Levende Molens richt hiervoor gespecialiseerde opleidingen in. Dit jaar vindt de opleiding plaats in het kasteel van Bokrijk. De lessenreeks gaat van start op zaterdag 16 oktober 2010.
Heimolenfeesten
Wie hierover nog meer inlichtingen wilt kan nu zondag, 5 september 2010, terecht op de 10de Heimolenfeesten te Langdorp. De molenaars die de Heimolen en de molen van Gelrode bedienen zullen er aanwezig zijn, waaronder ook Wilfried Nijs van VZW  Levende Molens werkgroep Vlaams-Brabant.
Op deze Heimolenfeesten kan je allerlei activiteiten meedoen en informatieve natuurwandelingen maken. Er zijn  tevens ponyritjes, springkastelen, hapjes en tapjes, optredens van groepen, fanfares, dansgroepen en nog zoveel meer. Aanvang Heimolenfeesten om 13u.
Feestelijke onthulling wiekzeil
Uit de inzendingen van de kunstwedstrijd die Natuurpunt in samenwerking met de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst organiseerde in 2009, werd een laureaat gekozen met als prijs de effectieve uitvoering van het kunstwerk op een nieuw zeildoek voor de wiek. Dit zeil wordt op zondag 5 september 2010 om 18u plechtig geopend door  Bob Verstraete, Schepen van Monumenten.
Info Heimolenfeesten: Linda Scheerens 016 56 35 99 of Luc Storms 016 50 12 13
Info vzw Levende Molens: Wilfried Nijs 0496 38 20 24

Dirk Van de gaer, "2010 is weer voorbij, 2011 wordt een nieuwe uitdaging: jaaroverzicht. Beste wensen voor iedereen in 2011", Het Nieuwsblad, 01.01.2011.
Aarschot - De tijd vliegt snel. Het jaar 2010 is weeral voorbij. (...) Het jaar gleed letterlijk voorbij. Er is weer heel wat gebeurd in onze fusiestad. Het jaar 2010 was een jaar van heel wat realisaties en gebeurtenissen.
Monumenten
Er was heel wat te doen rond onze monumenten. De Heimolen kwam nog eens extra in de aandacht door de realisatie van een wiekdoek, uitgevoerd naar het winnende ontwerp van de afdeling kant van de HABK in de grote kunstwedstrijd. Dit werd georganiseerd naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van de gerenoveerde molen. (...)

Inge Bosschaerts, "Ook restauratie nodig aan verzakte Moedermeule. Grote klopkever tast Heimolen aan", Het Nieuwsblad, 13.01.2011.
De houten balken van de Heimolen in Langdorp (foto) zijn aangetast door de grote klopkever. ibo
Aarschot - Het nieuwe jaar is niet al te gunstig gestart voor de Aarschotse molens. De Heimolen in Langdorp is aangetast door de grote klopkever. De Moedermeule in Gelrode dreigt weg te zakken. Een snelle restauratie dringt zich op.
Bij de heropening van de gerestaureerde 'sHertogenmolens liet het Aarschotse stadsbestuur zich vorig jaar ontvallen dat het zich in de toekomst wilde profileren als molenstad. Niet verwonderlijk, want de stad telt een tiental nog werkende molens op het grondgebied.
Er werd zelfs openlijk gesproken over een toeristische 'molenroute'. Maar voor het zover is, hebben ze in Aarschot nog wat werk voor de boeg. Want de al gerestaureerde Heimolen in Langdorp en de Moedermeule in Gelrode verkeren momenteel in een niet al te beste staat.
Na elf jaar
In 1999 kreeg de vervallen Heimolen nog een grondige opknapbeurt. Sindsdien is de molen op de Langdorpse heide weer actief, maar nu duiken er opnieuw problemen op. De molen heeft immers ongewenste bewoners: de grote klopkever, een houtborend insect. De beestjes tasten de eiken balken in de molen aan. Gevolg: een volledige behandeling van het hout dringt zich op.
Maar daarmee zijn de problemen met de Heimolen - een van de 130 houten windmolens die Vlaanderen nog telt - nog niet van de baan. Want een recente inspectie bracht aan het licht dat de kruishaspel van de molen versleten is. Een gevolg van slijtage, maar ook van enkele vandalenstreken. Door de versleten kruishaspel kan de molen nog maar moeilijk naar de juiste windrichting worden gedraaid. De Heimolen moet nu worden hersteld, maar het is voorlopig nog wachten op subsidies omdat het om vrij omvangrijke, en dus dure, herstellingswerken gaat.
Vier jaar stil
Ook de Moedermeule in Gelrode is er slecht aan toe. De molen op de Hondsheuvel lag eerder al eens vier jaar stil door mankementen, maar na de volledige restauratie in 2007 draaide hij weer. Nu is er dus opnieuw een probleem. De zetel van de molen is verzakt. 'Gevolg: de molen dreigt volledig weg te zakken', zegt burgemeester André Peeters (CD&V). 'Om dat te vermijden, gaan we de molen opnieuw herstellen. Daarvoor hebben we 13.000euro vrijgemaakt.'
De Moedermeule werd in 1667 opgetrokken in Mechelen. In 1830 verhuisde het gevaarte naar Gelrode, waar de molen opnieuw werd opgebouwd op de Hondsheuvel.
Sinds 1944 is het een beschermd monument.

Inge Bosschaerts, "Aarschot wordt Molenstad", Het Nieuwsblad, 07.12.2011.
Aarschot - De stad Aarschot wil zich profileren als molenstad. Ze telt heel wat water- en windmolens en wil dat toeristisch uitspelen. De jongste jaren werden alle molens grondig opgeknapt. De Witte Molen aan de Herseltsesteenweg sluit het rijtje.
Ze noemen zich in de stad vandaag ‘De parel van het Hageland', maar binnenkort verandert dat misschien wel in ‘De molenstad van Vlaanderen'. Want als het aan het stadsbestuur ligt, profileert Aarschot zich in de toekomst als molenstad. Niet verwonderlijk, want de stad telt een tiental nog werkende molens op het grondgebied. De jongste jaren werden alle molens op een grondige opknapbeurt getrakteerd. De restauratie van de vervallen Witte Molen, aan de Herseltsesteenweg, moet dat rijtje sluiten.
De restauratie van de Witte Molen - een van de drie overgebleven gaanderijmolens in Vlaanderen - is opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat werd opgesteld in het kader van een nieuwe bedrijvenzone op de site rond de molen.
Dat plan biedt het stadsbestuur ook de mogelijkheid onderhandelingen op te starten met de eigenaar van de molen om die te laten restaureren. Daarmee zouden alle molens op het grondgebied van Aarschot opgeknapt zijn.
Het lijstje Aarschotse molens is in ieder geval indrukwekkend. De 'sHertogemolens, een zestiende-eeuws molencomplex over de Demer, vormen natuurlijk hét uithangbord bij uitstek. Zij werden vorig jaar opgeknapt en doen nu dienst als brasserie, hotel en feestzalencomplex van groep The Lodge. De restauratie van de molens viel dit jaar meermaals in de architectuurprijzen. Naast de 'sHertogenmolens werden onder meer ook twee windmolens, de Heimolen in Langdorp en de Moedermeule in Gelrode, plus de watermolen Schoonhoven in Aarschot gerestaureerd.
Toch zijn hier en daar opnieuw kleine ingrepen nodig. Zo wordt er sinds deze week opnieuw gewerkt aan de Moedermeule in Gelrode.
Moedermeule
De molen op de Hondsheuvel lag eerder al eens vier jaar stil door mankementen, maar na de volledige restauratie in 2008 draaide hij weer. Nu is er dus opnieuw een probleem. De zetel van de molen is verzakt. Maandag zijn er onderhoudswerken gestart. Ook de houten vloer, die momenteel bol staat, wordt vlak gelegd. Hier en daar worden ook verstevigingen aan het houtwerk aangebracht. En waar nodig worden schilderwerken uitgevoerd. De werken worden in principe vandaag al afgerond.
Ook aan de Heimolen in Langdorp waren dit jaar nog herstellingswerken nodig. De molen op de Langdorpse heide had immers ongewenste bewoners: de grote klopkever, een houtborend insect. De beestjes tastten de eiken balken in de molen aan. Het houtwerk werd intussen volledig behandeld.
Burgemeester André Peeters (CD&V) ziet het alvast helemaal zitten. ‘We willen van Aarschot een echte molenstad maken. Er zijn weinig steden met zoveel molens, en dan ook nog eens zoveel verschillende molens.

Dirk Van de Gaer, "Wandeling in Molenheide", Het Nieuwsblad, 03.09.2014.
Wat? Natuurpunt organiseert een wandeling in het gebied rondom de Heimolen. De vereniging toont het herstelde heidelandschap rond de staakmolen van 1662. Gids Luc Storms leidt de wandelaars door de heide met grazende schapen, de omliggende bossen en het herstelde ven.
Waar? Hoek van de Windmolen- en Molenheidestraat
Wanneer? Zondag 7 september om 14 uur Prijs: 1 euro (leden), kinderen jonger dan 12 jaar gratis
Info: tel. 016-50.12.13

Dirk Van de gaer, "Volksfeest aan de Heimolen", Het Nieuwsblad, 06.09.2015.
Op zondag 6 september 2015 is het weer feest aan de Heimolen Foto: dvg
Aarschot - Natuurpunt Aarschot en de Molenwerkgroep nodigen iedereen uit op hun driejaarlijks feest aan de Heimolen.
Op zondag 6 september vanaf 13u kan iedereen weer aan de Heimolen terecht voor de 13de viering. Er zijn hapjes en tapjes, met als specialiteit de Heimolenpannenkoeken. Er is een podium met diverse optredens van live-muziek. Daarnaast zijn er ook geleide wandelingen door het natuurgebied en in de molen. De bezoekers kunnen ook genieten van huifkartochten en diverse standjes met neerhofdieren, manden vlechten, streekproducten en nog heel wat meer zijn er te beleven. Voor de kinderen is er animatie voorzien met beelden kappen en ponyritjes. Ook het springkasteel ontbreekt niet op dit molenfeest. De opbrengst van de Heimolenfeesten gaan naar de onderhoudswerken van de molen.

Literatuur

Gedrukte bronnen
"De Halle", 5 augustus 1934, p. 4 (dodelijke wiekslag, kleindochtertje molenaar)

Werken
Paul Kempeneers, "Langdorp. Plaatsnamen en hun geschiedenis", Kessel-Lo, 2011, 352 p.
Jef Van Aelst, "Restauratie van de Heimolen te Langdorp", in: "Het Oude Land van Aarschot", Aarschot, Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, jg. 33, 1998, nr. 2, p. 95-100.
Lieven Denewet e.a., "De Heimolen te Langdorp in veelvuldig perspectief", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 3, p. 115-135.
J. Van Aelst, "De restauratie vande Heimolen te Langdorp", Het oude Land van Aarschot, XXXIII, 1998, 2, p. 95-100.
L. Van Tricht, "De Heimolen te Langdorp. De oprichting in 1662: niet zonder moeilijkheden", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 3, p. 116-120.
Lieven Denewet, "De Heimolen te Langdorp. Een prijsschatting uit 1665", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 3, p. 121.
Herman Holemans, "De Heimolen te Langdorp. De opeenvolgende eigenaars en de laatste molenaar Walter van Aelst", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 3, p. 122-125.
Jeugdgroep Thor i.s.m. het gemeenebestuur van Langdorp, "100 jaar de lens op Langdorp", 1976, s.p.
L. Van Tricht, "De Heimolen van Langdorp. Enkele technische kenmerken en maatgegevens. De bescherming als monument in 1944", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 3, p. 126-133.
Jan Odeyn, "De Heimolen te Langdorp. Huidige toestand en voorstellen", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 3, p. 134-135.
S. Boogaerts, "Restauratie van de Heimolen én de Molenhei te Langdorp", in: Molenecho's, XXVI, 1998, nr. 3, p. 122-124.
K. Huybens, "Achter-achterkleinzoon maalt weer op Langdorpse Heimolen", in: Molenecho's, XXVII, 1999, nr. 2, p. 91.
W. Schroeven, "De windmolen te Langdorp", in: Het Oude Land van Aarschot, I, 1966, p. 46-49.
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961.
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993.
S. Boogaerts, "Langdorpse Heimolen is terug", in: Brabant (Tijdschrift voor Toerisme), Brussel, Provincie Brabant, 1999, nr. 1, p. 29-33.
H. Resseler, "De Heidemolen te Langdorp is terug!", in: Natuur- en Stedenschoon, LXVIII, 1999, nr. 4, p. 28.
A. Van Stappen, "Wordt de standerdmolen van Langdorp hersteld?" in: Natuur- en Stedenschoon, LXIV, 1995, nr. 5, p. 31-32.
L. Denewet, "Afscheid van drie Vlaamse windmolenaars: Walter Van Aelst, Abel Lefèvre en René Van Nuffel", in: Molenecho's, XXXIV, 2006, nr. 1, p. 4-6.
E. Op de Beeck, "De Aarschotse molens", in: Brabant, Maandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie van de provincie Brabant. Nederlanstalige gemeenschap, Brussel, 1987, nr. 3 (april), p. 37-40, ill.
E. D(e) K(inderen), (Kort artikel over Walter Van Aelst), Levende Molens, jg. 4 (1981), nr. 13 (7 juli), p. 192, ill.
(E. De Kinderen), "Heimolen te Langdorp", in: De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 3 (maart), p. 68, ill.
"Uit de hand te koop: de Heimolen van Langdorp", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 12 (december), p. 263, ill.
Els De Kinderen, "De Heimolen en de wederwaardigheden van een molenaarszoon uit Langdorp [Walter Van Aelst]", in: De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 74 (1979), nr. 13 (juli), p. 169-170, ill.
J. Gerits, "In memoriam Walter Van Aelst (1919-2005), windmolenaar in Langdorp en Gelrode", Het Oude Land van Aarschot, Driemaandelijks Tijdschrift van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, jg. XLI, 2006, nummer 3, september, p. 147-154, ill.
Werkgroep Wagdi, "Vijfhonderd jaar Grote Molens op de Demer in Aarschot", Aarschot, Wagdi, 2006, p.153-155, ill.
Dr. P. Kempeneers, "Langdorp - Plaatsnamen en hun Geschiedenis", Tienen, eigen beheer, 2011, p.147-152 en 226-227 en p. 233-234 (een compromis over de belasting van de Heimolen in 1675).
Peeters A., "Verdwenen windmolens in Langdorp", Het Oude Land van Aalst, XXXVIII, 2003, p. 29-36.

Persberichten
Willy Van Calster, "Dennen sneuvelen bij bosjes. Heidegebied rond Heimolen in Langdorp in ere hersteld", in: Het Nieuwsblad, 05.12.2001.
Dirk Van de gaer, "Aarschot vroeger en nu: De Heimolen te Langdorp. Langdorpse Heimolen bestaat al 347 jaar", in: Het Nieuwsblad, 11.07.2009.
Dirk Van de gaer, "Feest 10 jaar gerestaureerde Heimolen te Langdorp. Dit jaar vangen de wieken van de heimolen al terug 10 jaar de wind in Langdorp", Het Nieuwsblad, 08.07.2009.
Inge Bosschaerts, "Feest aan de Heimolen", in: Het  Nieuwsblad, 08.09.2009.
Dirk Van de Gaer, "Grote kunstwedstrijd ter gelegenheid van tien jaar gerestaureerde Heimolen. Natuurpunt Aarschot organiseert i.s.m. de Hagelandse Academie voor Beeldende kunst een grootse kunstwedstrijd", in: Het Nieuwsblad, 08.09.3009.
Inge Bosschaerts (IBO), "Heimolen", in: Het Nieuwsblad, 04.09.2009.
Dirk Van de Gaer, "Grote kunstwedstrijd ter gelegenheid van tien jaar gerestaureerde Heimolen. Natuurpunt Aarschot organiseert i.s.m. de Hagelandse Academie voor Beeldende kunst een grootse kunstwedstrijd", in: Het Nieuwsblad, 08.09.3009.
GTMS, "Luc Storms is conservator Molenheide", in: Het Nieuwsblad, 09.09.2009.
GTMS, "Viering Heimolen", in: Het Nieuwsblad, 03.09.2009.
Dirk Van de gaer, "Trouwers, communicanten en pensioenvierders kiezen voor de Heimolen. Langdorpse Heimolen het decor voor vele fotoreportages", in: Het Nieuwsblad, 15.09.2009.
Dirk Van de gaer, "Groepswerk van afdeling Kant wint hoofdprijs Heimolenkunstwedstrijd in Aarschot. Kunstwedstrijd ter gelegenheid van 10 jaar gerestaureerde molen was een succes", Het Nieuwsblad, 03.11.2009.
"Meisje door slag van een molenwiek gedood", in: De Halle (krant), 05.08.1934, p. 4.
Dirk Van de gaer, "Opleiding molenaars vanaf oktober 2010. VZW Levende Molens zoekt molenaars", Het Nieuwsblad, 30.08.2010.
Dirk Van de gaer, "2010 is weer voorbij, 2011 wordt een nieuwe uitdaging: jaaroverzicht. Beste wensen voor iedereen in 2011", Het Nieuwsblad, 01.01.2011.
Inge Bosschaerts, "Ook restauratie nodig aan verzakte Moedermeule. Grote klopkever tast Heimolen aan", Het Nieuwsblad, 13.01.2011.
Inge Bosschaerts, "Aarschot wordt Molenstad", Het Nieuwsblad, 07.12.2011.
Dirk Van de Gaer, "Wandeling in Molenheide", Het Nieuwsblad, 03.09.2014.
Dirk Van de gaer, "Volksfeest aan de Heimolen", Het Nieuwsblad, 06.09.2015.


Laatst bijgewerkt: zondag 26 februari 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens