Molenzorg
Zwevegem, West-Vlaanderen
Naam

Stenen Molen
Klockemolen

Ligging Avelgemstraat 60
8550 Zwevegem

300 m Z v.d. kerk
kadasterperceel D349


toon op kaart
Geo positie 50.810760, 3.334615
Eigenaar Gemeente Zwevegem
Gebouwd 1798
Type Stenen stellingmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Gemetselde gaanderij, vroeger ook oliemolen
Gevlucht/Rad Gelaste roeden, 24,85 m (Derckx - Wessem, nrs. 693-694, 1991)
Inrichting Geen maalinrichting meer: nog 1 maalsteen op de tweede zolder
Toestand Uitwendig hersteld
Bescherming M: monument,
23.12.1942
Molenaar Geen
Openingstijden Enkel voor goepen na afspraak, tel. 056.76.55.70 (Culturele Dienst Zwevegem)
<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

De Stenen Molen van Zwevegem, ook wel de Klockemolen genoemd, werd gebouwd in 1798 zoals in het metselwerk van de kuip is aangegeven. Vermoedelijk werd de molen, oorspronkelijk een grondzeiler, tijdens de tweede helft van de 19e eeuw verhoogd om de windvang te verbeteren. Ook werden de muren tot aan de stelling opgemetseld, waardoor een omgang ontstond. De nog bestaande zetelkapconstructie dateert van 1890. De Klockemolen werd ingericht als koren- en oliemolen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: a) De Kimpe Jan, notaris te Deerlijk en b) De Kimpe Fredericus, gemeenteontvanger te Zwevegem
- 1836, erfenis: De Kimpe Fredericus Ghislenus, gemeenteontvanger te Zwevegem (overlijden van Jan De Kimpe)
- 11.08.1844, erfenis: De Kimpe Silvia Euphrasia, zonder beroep te Zwevegem (overlijden van Fredericus De Kimpe)
- 1872, huwelijk: Vancauwenberghe-De Kimpe Honoré, dokter te Anzegem
- 12.04.1928, erfenis: a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, geneesheer te Anzegem en b) Vancauwenberghe Charles Ivo Maria, brouwer te Tiegem (overlijden van Honoré Vancauwenberghe)
- 16.07.1932, erfenis: a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, de weduwe en de kinderen en b) Vancauwenberghe Charles Ivo Maria, brouwer te Tiegem (overlijden van Albert Charles Vancauwenberghe)
- 19.09.1951, afstand: a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, de weduwe en de kinderen (voor 1/2 volle eigendom + 1/2 naakte eigendom) en b) Vancuwenberghe Charles Ivo Maria (voor 1/2 vruchtgebruik), brouwer te Tiegem (notaris Demeulemeester)
- 09.01.1955, afstand:  a) Vancauwenberghe-Devos Albert Charles, de weduwe en de kinderen (voor 1/2 volle eigendom + 1/2 naakte eigendom) en b) Vancauwenberghe Albert Honoré Adolf (voor 3/8 volle eigendom + 1/8 naakte eigendom) en c) Vancauwenberghe Simonne Marie Louise (voor 1/8 volle eigendom + 1/8 naakte eigendom) (overlijden van Charles Ivo Vancauwenberghe)
- 10.06.1955, verkoop: Vereniging "Les Amis de la Commission Royale des Monuments et des Sites, te Brussel (notaris Denys)
- 13.03.1974, gift: Gemeente Zwevegem (notaris Denys - voor gemeen nut een geklasseerde onttakelde stenen windmolen)

De windmolen werd eind 19de eeuw nog met een stoommachine uitgebreid (in een apart hok met schoorsteen, nu verdwenen). De stoommachine werd ca. 1927 al vervangen door een elektrische motor. Het malen met de wind werd evenwel nog niet opgeheven: de beide roeden kregen in de jaren 1940 het stroomlijnprofiel Dekker. Toen zou "de motor" winnen: voor de installatie van een nieuwe cilindermolen in 1948 werd het binnenwerk van de Klockemolen grotendeels verwijderd.

Bij koninklijk besluit van 23 december 1942 werd de korenmolen geklasseerd. In 1955 was de molen in handen van de familie Vancauwenberghe die hem toen verkocht aan de Brusselse v.z.w., de vrienden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Zij lieten de buitenzijde in 1958 herstellen.

De gemeente Zwevegem, die door een schenking uit 1974 eigenaar geworden was, liet in 1979 enkele dringende werken uitvoeren. De eerste fase van een grondige restauratie, uitgevoerd in 1990-1995 door de firma Cottenier uit Aalbeke (met o.m. nieuwe gelaste roeden van de firma Derckx uit Wessem, NL), heeft er nog niet voor gezorgd dat de Stenen Molen opnieuw maalvaardig is. De molen kreeg tijdelijk nieuwe functies als tentoonstellingsruimte in samenwerking met de vzw Molenhuis en als Oxfam-Wereldwinkel. Thans staat hij weer leeg.

De gemeenteraad van Zwevegem gaf op 29 september 2014 groen licht om het dak van de Stenen Molen te herstellen. De molen had ernstig te lijden onder de voorjaarsstormen van 2014, zodat een herstelling van het dak zich opdrong. De werken werden geraamd op 31.383,77 euro. Er werd een onderhoudspremie (tot 80 procent) aangevraagd. Het ligt in de bedoeling om de molen helemaal te restaureren in 2017-2018. Een nieuwe storm van 8 februari 2016 zorgde voor nieuwe beschadiging. Stukken van de wieken belandden op straat. De brandweer poogde houtwerk te verwijderen, maar dat lukte niet door het stormweer. Uiteindelijk werd een deel van de Avelgemstraat afgesloten voor het verkeer. Net in maart 2016 was de uitvoering van de onderhoudswerken voorzien.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, 27.07.2011

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Prentkaart Lub, jaren 1930 (coll. R. Van Ryckeghem, Koolkerke)

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Prentkaart Nels (coll. D. Vandenbulcke, Staden)

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 23.08.2009

<p>Stenen Molen<br />Klockemolen</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 23.08.2009

Bijlagen

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (92-93)(uitgegeven handschrift uit 1931).
Anders is het gesteld met de Steenen Molen.
Machtig gevaarte, gebouwd in 1798, een jaar later dan de Pottelberg, op denzelfden trant, dat het mij niet zou verwonderen indien het dezelfde stielmannen waren die deze twee moelns maakten.
Klimt op de galerij en daar reeds hebt ge kijk over de gansche streek. Dat hier hier niets gespaard werd, bewijzen de trappen en loopers die van 't een verdiep naar 't andere leiden.
Was dat alzoo, 't andere was op zijn avenante, zouden de menschen hier zeggen, dus was er op gelijkende, stemde ermee overeen.
De mededinging in het bedrijf is gespannen en 't ware jammer moest zulk een schoone molen daardoor aan den hamer prijsgegeven worden.

WBK, "Stenen Molen", Het Nieuwsblad, 28.10.2010. 
Zwevegem - De Stenen Molen in de Avelgemstraat heeft dringend een opknapbeurt nodig. De kosten voor de schilderwerken worden geraamd op 24.732,40 euro. Deze werken kunnen tot veertig procent gesubsidieerd worden door Erfgoed Vlaanderen, aangezien het om een beschermd gebouw gaat.

Geert Vanhessche, "Stenen Molen krijgt opknapbeurt", in: Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 29.10.2010.
Zwevegem. Tijdens de gemeenteraad maandagavond werd er opnieuw nogal wat gecijferd. Zo werd de budgetwijziging 3 en 4 voor het dienstjaar 2010 goedgekeurd. (...)
Stenen Molen
Op de gemeenteraadszitting werd ook beslist dat de Stenen Molen in de Avelgemstraat dringend een onderhoudsbeurt nodig heeft.
Men zal de molen opnieuw kaleien. Dit is een eeuwenoude schildertechniek, waarbij een dunne kalkpleister met een blokborstel op de muur wordt aangebracht. Met deze restauratietechniek zal hij opnieuw de witte kleur krijgen.
Men raamt dat de werken bijna 25.000 euro zullen kosten.
Aangezien het hier om een beschermd gebouw gaat, hoopt men op een subsidie tot veertig procent van Erfgoed Vlaanderen.
De Stenen Molen zal er weldra opnieuw stralend wit uitzien. (Foto GJZ)

GJZ, "'Vlak' in de Stenen Molen", Het Wekelijks Nieuws, 18.10.2013
Zwevegem - Zondag werd in de Stenen Molen, in de Avelgemstraat in Zwevegem, de tentoonstelling ‘Vlak’ geopend. Dat is een tentoonstelling in een organisatie van Steunpunt Beeldende Kunst, De Zandberg en de gemeente Zwevegem. Lindsy Mervylde en Rudy Callant waren onder leiding van Hilde Windels ongeveer een jaar aan het werk met textiel waarop ze allerhande bewerkingen deden. De werken zijn te bezichtigen op zondagen 20 en 27 oktober, telkens van 13 tot 17 uur. Op de foto zien we de drie kunstenaars samen met cultuurschepen Johan Rollez. (GJZ-foto GJZ)

Gemeenteraad 29 september 2014.
Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor het uitvoeren van dakherstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem inclusief goedkeuring subsidieaanvraag.
Bevoegdheid
Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°.
Juridische grond
- De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 – plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven.
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Verwijzingsdocumenten
- Bestek atd-gam-14-11, opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen.
- Raming.
Motivering
Voor het uitvoeren van dakherstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem werd door de dienst gebouwen, bestek nummer atd-gam-14-11 opgemaakt met een totale raming van 25.937,00 euro excl. btw of 31.383,77 euro incl. btw medecontractant en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor deze werken wordt een onderhoudspremie van 80 % aangevraagd bij Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. Bijgevolg zullen de richtlijnen van het subsidieagentschap moeten gevolgd worden in kader van de subsidieaanvraag.
Overzicht: Budgetjaar 2014; Investeringsenveloppe IE-OB; Beleidsitem 072002; Algemene rekening 228007; Actie AC 5.5.1.05;
Raming inl. btw 31.383,77 euro.

Gemeenteraad Zwevegem, 29.09.2014. Perstekst
Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor het uitvoeren van dakherstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem inclusief goedkeuring subsidieaanvraag.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor dakherstellingswerken aan de Klockemolen in de Avelgemstraat, Zwevegem.
De dienst gebouwen maakte een raming op.
De werken worden geraamd op 31.383,77 euro inclusief BTW medecontractant.
Er wordt voorgesteld de werken onderhands te gunnen.
Aangezien het werken betreft aan een geklasseerd gebouw, zou de gemeente voor deze werken een onderhoudspremie van 80 % aanvragen bij Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen.
In het kader van de subsidieaanvraag zullen de richtlijnen van het subsidieagentschap moeten worden gevolgd.

Johan Rollez, “Stenen Molen Zwevegem krijgt restauratie”, in: johanrollez.eu (30.09.2014) en als Persbericht Gemeentebestuur Zwevegem (Dienst Communicatie, okt. 2014).
Op maandag 29 september gaf de Zwevegemse Gemeenteraad zijn goedkeuring voor de eerste restauratiewerken aan de Stenen Molen – of Klockemolen. Op voorstel van schepen voor Erfgoed, Johan Rollez (N-VA), spendeert Zwevegem net geen €32.000 om de dakconstructie te restaureren.
“In de meerjarenplanning was voorzien om de molen volledig te restaureren, volgens de regels van de kunst, in 2017 en 2018, “ aldus schepen Rollez: “maar door de stormen begin dit jaar, zien we ons genoodzaakt om een deel van de werken naar voren te schuiven. De beslissing is nu gevallen om het dak te herstellen, zodat het niet meer zal binnen regenen en we vervolgschade kunnen voorkomen.”
Schepen Johan Rollez geeft toe dat de molen er nog wel een tijdje ‘lelijk’ zal bijstaan, tot de middelen vrijkomen. “Bij de voorbereiding van de begroting 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan zullen we onderzoeken of we de volledige restauratie toch nog kunnen vervroegen, maar de voortekenen zijn niet gunstig. Ook tijdelijke maatregelen, zoals zandstralen of herschilderen, zijn uit den boze. De molen zou er dan misschien wel mooier gaan uitzien, maar zijn toestand zou er nog door verslechteren, met hogere restauratiekosten tot gevolg. Ik vraag aan de inwoners van Zwevegem om nog wat geduld te oefenen. Over enkele jaren zal de molen in zijn volle glorie hersteld zijn”
Ondanks gemeenteraads- en collegebeslissingen in onder meer 2010 en 2011, is het al van 2001 geleden dat er nog relatief grote werken aan de Stenen Molen werden uitgevoerd. Het college heeft zich bij de opmaak van het meerjarenplan dan ook geëngageerd voor een grondige restauratie, en niet voor lapwerk.
Het herstel van de dakconstructie wordt beschouwd als een onderhoudsdossier en komt in aanmerking voor een onderhoudspremie van de Vlaamse Overheid ten belope van 80%. Ook de volledige restauratie kan in principe worden gesubsidieerd.

(Geert Vanhessche), "Dak Stenen Molen wordt hersteld", Het Wekelijks Nieuws, 03.10.2014.
Foto GJZ. De gemeenteraad besliste om gedeeltelijke herstellingen aan de Stenen Molen uit te voeren.
De gemeenteraad gaf maandag groen licht om het dak van de Klockemolen, beter bekend als de Stenen Molen, in de Avelgemstraat in Zwevegem, te herstellen. “De molen had serieus te lijden onder de voorjaarsstormen, zodat een herstelling van het dak zich opdringt. De werken worden geraamd op 31.383,77 euro”, verduidelijkte schepen Johan Rollez (N-VA). Er zou een onderhoudspremie tot 80 procent kunnen aangevraagd worden. De schepen gaf ook mee dat het de bedoeling is om de molen helemaal te restaureren in 2017-2018.
Dirk Desmet (CD&V) vroeg om meteen het hele restauratiedossier naar voor te schuiven. "We zijn blij dat jullie het probleem aanpakken, maar uit een studie hlijkt dat het dak al langer in slechte staat was. Gezien de budgetten toch voorzien zijn, lijkt het me beter meteen aan de restauratie te beginnen. Zo zouden de zwarte vlekken ook meteen weg zijn en vermijden we dubbele kosten zoals het plaatsen van stellages."
Schepen Rollez antwoordde dat het verschuiven van budgetten niet zo evident is en dat het nu gaat om onderhoud en niet om restauratie. Bij een restauratie dient een volledig dossier opgemaakte te worden en men had daar de tijd nog niet voor.

Nico Speleers , “Zwevegem. Storm beschadigt Stenen Molen. Molen zou vanaf volgende maand worden gerenoveerd”, Het Nieuwsblad, 08.02.2016.
Houten onderdelen van de molen raakten los en belandden op straat. Foto: nsk
Stormweer heeft de Stenen Molen of Klockemolen in Zwevegem beschadigd. In Zwevegem gebeurde een zwaar ongeval.
De hulpdiensten konden niet voorkomen dat enkele houten onderdelen van de molen op straat terechtkwamen. Pogingen om de loshangende wiek te verwijderen, lukten niet door de hevige wind.
Uiteindelijk werd beslist om de Avelgemstraat vanaf de Leopoldstraat en aan de andere kant ter hoogte van bakkerij Schoonooghe af te sluiten.
Dat zou het geval zijn tot vanochtend (als de wind is gaan liggen).
De Stenen Molen is eigendom van de gemeente en zou vanaf volgende maand in de steigers worden gezet voor renovatiewerken aan het dak.
Later zou worden bekeken of een volledige renovatie mogelijk is. De molen dateert uit 1798 en werd gebouwd in opdracht van Jan De Kimpe en Jan Ferdinand De Bal. Oorspronkelijk was de molen een korenmolen en een haverpletter. Later werd het ook een olieslagmolen. Sinds 1942 is hij een beschermd monument.

LSI, “Storm beschadigt Stenen Molen”, Het Laatste Nieuws, 09.02.2016.
De hevige stormwind heeft gisteren enkele houten onderdelen van de Stenen Molen langs de Avelgemstraat in Zwevegem losgerukt. De brandweer stelde bovendien vast dat er nog onderdelen naar beneden dreigden te vallen. Omdat het onmogelijk was die te verwijderen, werd beslist om de straat de rest van de avond en de nacht af te sluiten. Restauratiewerken aan de molen zijn gepland maar daarop is het nog even wachten. De hevige wind veroorzaakte in de rest van de Kortrijkse regio slechts beperkte schade. In de brandweerzone Fluvia liepen een twintigtal meldingen binnen.

GJZ, "Zwevegem. Avelgemstraat nacht lang afgesloten wegens stormschade molen", KW - ed. Kortrijks Handelsblad / Leie / Gaver, 12.02.2016.
De Avelgemstraat in Zwevegem bleef maandagnacht afgesloten wegens stormschade aan de Stenen Molen. In de late namiddag kwamen enkele houten onderdelen van de molen los en die waaiden op straat. De brandweer werd erbij gehaald en na een inspectie werd vastgesteld dat nog een aantal stukken dreigden af te waaien. Men was in de onmogelijkheid door de vrij hevige wind, om die stukken te verwijderen. Er werd beslist de weg af te sluiten, tot dinsdagmorgen 6 uur. Het gemeentebestuur plant dringende restauratiewerken aan het dak van de molen, maar die worden pas uitgevoerd in maart. Voor een grondige restauratie is het wellicht nog wachten tot 2018. (GJS - foto GJZ).

SR, "Zwevegem. Klockemolen krijgt eindelijk opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 14.04.2016.
Zwevegem - Ondanks eerdere berichten zal het gemeentebestuur de Stenen Molen in de Avelgemstraat toch een tussentijdse opknapbeurt geven. Binnenkort ziet de molen er weer een pak properder uit. De molen staat er immers al jaren troosteloos en vuil bij. Momenteel wordt het dak al vernieuwd voor een kostprijs van ongeveer 32.000 Euro.
Verfbeurt
Schepen Desloovere: “Nu er toch een stelling staat voor het dak, maken we van de gelegenheid gebruik om de molenromp schoon te maken en een voorlopig likje verf te geven. We hebben een manier gevonden om dat op een goedkope manier te realiseren.”
 “We hebben deze mogelijkheid eerder onderzocht maar de opgevraagde offerte viel te duur uit. Per slot van rekening houden we vast aan ons engagement om de molen ten gronde te restaureren. Deze ingreep is dan ook tijdelijk,” vult schepen Rollez aan.
Definitieve renovatie volgt in 2020
Met de medewerkers van de dienst Patrimonium en ’t Alternatief zal de groene aanslag worden verwijderd en een witte kalklaag worden aangebracht. Dit moet het uitzicht aanzienlijk verbeteren en de molen terug de waardigheid geven die hij verdient. Ook de schepenen en de burgemeester zelf zijn van plan om een paar uur de kwasten ter hand te nemen.
De voorziene uitvoering voor de grondige renovatie is in voorbereiding maar verschuift door de opgelopen wachttijden bij Onroerend Erfgoed waarschijnlijk naar 2020.

Literatuur

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (92-93)(uitgegeven handschrift uit 1931).
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 123;
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 432-433 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Herman Holemans, "West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 8. Gemeenten V-Z , Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2005.
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt", Brugge, 2001, p. 241;
Jaak Bataille, Hubert Demeulenaere, Stefaan Vroman & Jan Deloof, "Onze molens nu en toen. Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs en Zwevegem", Zwevegem, 1994, p. 29-41;
Pol Vanneste & Lieven Denewet, "De gerestaureerde Klockemolen van Zwevegem", in: Molenecho's, XX, 1992, p. 64-73;
Stefaan Vroman, "De stenen molen van Zwevegem: meer steen dan molen", in: Molenecho's, XXIII, 1995, p. 20-27;
Stefaan Vroman, "Voorlopige restauratiewerken aan de Stenen Molen te Zwevegem in 1980: een geldverkwisting", in: Molenecho's, X, 1982, p. 188;
V. Ovaere, "Sprokkelingen uit Zwevegem's verleden", I-II, Zwevegem, 1968.
S. Vanhuysse, "Oud Sweveghem", Zwevegem, 1976.
R. Witdouck, "Onze Zwevegemse molens vroeger en nu" in: Biekorf, 95, 1995, nr. 3, p. 268-276.
Mailbericht John Verpaalen, Roosendaal, 08.07.2012.

Persberichten
WBK, "Stenen Molen", Het Nieuwsblad, 28.10.2010.
Geert Vanhessche, "Stenen Molen krijgt opknapbeurt", in: Het Wekelijks Nieuws, ed. Gaver, 29.10.2010.
GJZ, "'Vlak' in de Stenen Molen", Het Wekelijks Nieuws, 18.10.2013.
Persbericht Gemeente Zwevegem, "Restauratie Stenen Molen Zwevegem", oktober 2014.
(Geert Vanhessche), "Dak Stenen Molen wordt hersteld", Het Wekelijks Nieuws, 03.10.2014.
Nico Speleers , “Zwevegem. Storm beschadigt Stenen Molen. Molen zou vanaf volgende maand worden gerenoveerd”, Het Nieuwsblad, 08.02.2016.
LSI, “Storm beschadigt Stenen Molen”, Het Laatste Nieuws, 09.02.2016.
GJZ, "Zwevegem. Avelgemstraat nacht lang afgesloten wegens stormschade molen", KW - ed. Kortrijks Handelsblad / Leie / Gaver, 12.02.2016.
SR, "Zwevegem. Klockemolen krijgt eindelijk opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 14.04.2016.Laatst bijgewerkt: vrijdag 14 juli 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens