Molenzorg
Beveren-aan-de-IJzer (Alveringem), West-Vl...
Naam

Brouckmolen

Ligging Lindestraat 13
8691 Beveren-aan-de-IJzer (Alveringem)

zuidzijde
50° 56' 48.24" N
  2° 39' 11.59" E
kadasterperceel B 354


toon op kaart
Geo positie 50.947971, 2.652866
Eigenaar Marijn Bulckaert, Beveren-aan-de-IJzer
Gebouwd voor 1350 / 1559/ 1644 / 1759 / 1862
Type Stenen grondzeiler
Functie Korenmolen
Kenmerken Sterk conische kuip
Gevlucht/Rad Half verdekkerd gelast gevlucht
Inrichting Drie steenkoppels, buil, haverpletter, vroeger ook oliemolen
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
14.04.1944
Molenaar Marijn Bulckaert
Openingstijden Meestal op zaterdag en op molendagen, 14.00 - 18.00 uur, tel. 057 363841 (M. Bulckaert), e-mail: marijn.bulckaert@brouckmolen.be
Ten Bruggencatenummer 01391
Internet bron

Brouckmolen

<p>Brouckmolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

De Brouckmolen is een stenen korenwindmolen, type stenen grondzeiler, aan de zuidzijde van de Lindestraat (nr. 13) te Beveren-aan-de-IJzer. Hij werd gebouwd in 1862, ter vervanging van een omgewaaide staakmolen.

De vroegste vermelding dateert van rond 1350. Ridder Michel Belle van een Ieperse patriciërsfamilie en zijn vrouw Elisabeth schonken toen aan de abdij Onze Lieve Vrouw ter Nieuwe Plant van Roesbrugge - gesticht in 1236 - een rente van 24 schellingen, bezet op een stuk grond naast de mote of wal van de "Broekmolen". In 1370 behoorde de molen toe aan de ouders van Elisabeth van Belle, die de pacht ervan aan de abdij schonken. In tegenstelling tot wat vroeger beweerd werd, behoorde de molen zelf toen (nog) niet aan deze abdij. Dat gebeurde pas in 1528 onder abdis Cornelie Vastenavont. De verkopers waren mevr. Adrienne de Bockstel, weduwe van messire Jean van Hoorne (ridder, heer van Beaucigny, Bockstel, Loker enz.) en haar zoon Philippe van Hoorne. Kostprijs 125 ponden groten en er was vrijstelling van rechten. Aangezien de staakmolen toen in zeer slechte staat was, moesten er grote herstellingen uitgevoerd worden.

Op 15 december 1558 staken troepen van de hertog van Guise de molen in brand bij de inname van Duinkerken. Ook andere bezittingen van de abdij - toen onder abdis Catherina van den Coorenhuyse - werden afgestookt, zoals de Kloostermolen van Oostcappel, eerder in 1558.

Kort na de heroprichting zorgden de godsdiensttroebelen voor een echte chaos. Roesbrugge werd een kern van zeer combatieve geuzen. Na diverse plunderingen (1566, 1568, 1579) werd het verlaten klooster op 18 september 1579 door de Malcontenten met de grond gelijk gemaakt. De Broekmolen zelf schijnt gespaard gebleven te zijn, maar in 1577 bedroeg de jaarlijkse pacht nog amper 9 ponden groten.

Op 26 februari 1644 waaide de molen om in een hevige storm. De wederopbouw kostte de abdij 895 gulden. Gedurende een aantal jaren werd de molen verhuurd aan een zekere De Meester voor 500 fl. per jaar. In 1759 brak een zekere Decandt de molen af om op dezelfde plaats een nieuwe te bouwen. In 1784 sloot zuster Marie Angèle Verheede van de abdij een akkoord met de molenaar van de Brouckmolen om voor de som van 3 Louis een rosmolen te bouwen. Met de komst van de Franse revolutionairen werd de molen onteigend, samen met hoeve en grond, en in 1797 als zwart goed verkocht, voor de prijs van 1000 kronen!

We zien de molen aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) als "Brouck Molen" met het bruin symbool van een staakmolen, op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) als "Broek Molen Moulin", op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) als "Broek Molen" en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca; 1860) als "Broekmolen".

In 1834 was Pieter Maele-Thoor eigenaar-molenaar. Zijn kinderen verkochten de molen in juli 1843 aan Pieter Devloo, een molenaar uit Alveringem. Deze laatste behield de molen slechts één jaar en verkocht hem in juli 1844 aan Karel Van Acker die de molen ook kwam bemalen. Elf jaar later was de molen opnieuw te koop en in maart 1855 werd hij aangekocht door Serafinus George-Rijckeboer.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Naels Pieter Joseph, molenaar te Beveren-aan-de-IJzer
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van Pieter Joseph Naels)
- 10.07.1843, verkoop: Devloo Pieter, molenaar te Alveringem (notaris Bossaert)
- 13.07.1844, verkoop: Van Acker Carolus Eugenius, molenaar te Beveren-aan-de-IJzer (notaris Bossaert)
- 10.03.1855, verkoop: George-Ryckeboer Serafinus, molenaar te Beveren-aan-de-IJzer (notaris Capelle)
- 29.05.1890, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Serafninus Ryckeboer)
- 26.07.1899, verkoop: a) Dufloo-Vandaele Henricus Emilius (voor 1/2), molenaar te Westrozebeke en b) Dufloo Alfonsius Aloïsius (voor 1/2), molenaar te Westrozebeke (notaris Floor - in de akte wordt ook een rosmolen vermeld)
- 06.03.1916, erfenis: a) Dufloo-Vandaele Henricus, de weduwe en kinderen en b) Dufloo Alfonsius Aloïsius (overlijden van Henricus Dufloo)
- 12.12.1927, deling: Dufloo-Gombeir Firmin Odiel Kamiel, molenaar te Beveren-aan-de-IJzer (notaris Peel)
- 20.07.1977, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Firmin Dufloo)
- 30.01.1986, verkoop: Van Staeyen-Van Boven Martine Elisabeth, bediende te Beveren-aan-de-IJzer (notaris De Grave)
- 13.01.1989, verkoop: Gustin-Nossent Alexandre Yvon, zonder beroep te Blégny (notaris Leclercq)
- 2002, verkoop: Bulckaert Daniël, Alveringem

Op 12 juni 1862 werd de molen andermaal geveld ten gevolge van een zware storm. In de namiddag heerste er een waar noodweer boven Beveren, dat lang in het geheugen van de bewoners bewaard zou blijven. Een hevige stormwind stak op, gepaard met hagel, onweer en zware regenval. De honderdjarige notelaar voor de wagenmakerij Dehouck op het gehucht Molenwal werd door een gierende windstoot geveld en de Brouckmolen werd van zijn teerlingen geworpen. In die periode zag men toen overal stenen molens de plaats innemen van houten staakmolens. Eigenaar-molenaar Seraphin George liet de molen op dezelfde plaats herbouwen als een stenen grondzeiler op de wal van de vorige molen. Een kadasterdocument uit 1862 vermeldt: "reconstruction totale d'un moulin à vent à la place d'un moulin détruit par un ouragan".

De rode bakstenen werden per boot langs de IJzer aangevoerd en gelost op de zogenaamde Molenkaai, die op ongeveer 200 meter afstand van de molen gelegen was. Vele balken van de houten voorganger werden opnieuw gebruikt. De conische kuip is voorzien van rondboogvensters en dito ingangen, en een gebroken kap met rechte voorwand.

Seraphin George baatte zijn nieuwe molen uit tot aan zijn dood in 1890. Dan ging de molen over op zijn weduwe en kinderen die hem verder uitbaatten tot in 1899. Op 26 juli van dat jaar werd de Brouckmolen dan verkocht aan de gebroeders Henri en Alfons Duflou die tot dan molenaars waren geweest te Westrozebeke. In de akte verleden voor notaris Floor is er ook sprake van een rosmolen op het erf.

Dufloo Alfons, °Brielen 06.08.1866 - +Beveren-IJzer 16.05.1948, zoon van Dufloo Petrus en Fortry Rosalie
George Jules, °15.05.1857, +19.09.1938, gehuwd met Kerfyser Mathilde.

Henri Duflou liet in 1909 de wieken vervangen door een zelfkruiend ijzeren windrad, destijds ook bekend als "éolienne". Het werd geplaatst door Henri Hoflack uit Zonnebeke. Hij had dit systeem in Boulogne had gezien en het had een sterke indruk gemaakt op de Zonnebeekse molenbouwer en werktuigkundige (1864-1938). Hoflack prees overal waar hij maar kon die uitvinding en wees op de voordelen en op het hoger rendement. Zo wist hij meerdere molenaars te overtuigen: K. Werquin te Langemark, Ch. Debackere te Boezinge, een landbouwer te Zonnebeke, de molenaar van Sint Jans Cappel in Frans-Vlaanderen en ten slotte ook Henri Duflou te Beveren. De eerste vier windraderen werden bovenop een ijzeren gebinte van 15 tot 18 meter hoogte gebracht en waren dus geen molens in de echte zin van het woord. Maar bij Duflou ging hij anders te werk.

Nadat de kap en het kruis afgenomen waren, liet hij de kuip een twintigtal lagen optrekken en dichtmetselen. De hele constructie van het windrad rustte op een zware hoepel die boven op en om het metselwerk lag en met een achttal ijzeren staven verankerd was in de kuip. De acht meter hoge metalen toren, die het hele gevaarte moest schragen, had bovenaan een horizontale as van 4,50 meter lengte. Aan de ene kant van die as werd een groot windrad bevestigd met een diameter van 12 meter. Dit wiel, dat uit ijzeren buizen was vervaardigd, telde 48 beweegbare schoepen. Aan de andere kant van de as bevond zich de staart. Deze was voorzien van twee windrozen van ongeveer 2 meter diameter, die ook rond een kleinere as konden draaien. Wanneer de molen niet meer in de juiste windrichting stond, gingen de windrozen aan het wentelen tot het grote wiel weer in de juiste stand kwam. Toen vielen de windrozen stil. Een verticale as bracht de beweging van het windrad over naar de maalstenen. Heel het zelfkruiend systeem woog circa zeven ton.

De praktijk bleek echter weer eens de theorie niet te bevestigen en het systeem gaf geen volledige voldoening. De zelfkruiing door de windrozen had een te felle bries nodig om goed te functionneren. Daarom vond het idee ook geen algemene ingang. Nadat het windrad in 1924 door een storm zwaar beschadigd was (met een asbreuk), plaatsten de molenmakers Florent Blondé, Henri en Achiel Lejeune opnieuw een gewone kap en kruis.

Henri Duflou overleed in 1916 maar het werk werd verdergezet door zijn broer en zijn weduwe. In 1927 kwam de molen volledig op naam van zijn zoon Firmin Duflou-Gombeir (°Beveren 1900 - Veurne 1977). In de jaren 1930 deed hij nog gouden zaken op de molen. De eigenlijke molenaar was toen André Lejeune, zoon van molenmaker Achilles Lejeune, die voor 90 frank per week plus kost en inwoon de molen voor rekening van de eigenaar uitbaatte. Dat was in die tijd een goed loon.

Duflou zelf hield zich meer bezig met de boerderij en deed daarnaast nog aan loonwerk. Hij beschikte inderdaad over drie dorsmachines waarmee hij de boer opging. En André Lejeune werkte op de molen alsof het voor zichzelf was, als het moest, dag en nacht. Hij hield ervan de molen hard te laten lopen. Ging het te hard naar de zin van Duflou, en kwam hij toevallig thuis, dan zette hij de molen gewoon stil. Zonder een woord te zeggen. Beiden pasten goed bij mekaar en verstonden mekaar zonder woorden. Die leerschool was voor André Lejeune een gouden tijd, maar toch zette hij in 1936 de stap naar zelfstandigheid en werd hij zijn eigen baas op de Westmolen te Stavele. Firmin Duflou bleef eigenaar van de molen tot aan zijn dood in 1977 en zijn weduwe Angèle Gombeir en kinderen tot in 1986.

Op 14 april 1944 werd de molen wettelijk beschermd als monument. (De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde pas op 26.07.1986). In 1946 liet eigenaar-molenaar Firmin Duflou op eigen kosten herstellingen uitvoeren. De molenas (die het jaartal 1876 droeg) werd toen vervangen. Bij windstilte kon Duflou gebruik maken van een tractor in een nevengebouw, die via een aandrijfas een vierde steenkoppel en de haverpletter kon aandrijven. Dat vierde koppel kon evenwel ook met de wind werken. Er werd gebruik gemaakt van een builmolen van werktuigkundige Henri Hoflack uit Zonnebeke. Duflou werd toen bijgestaan door Valère Borra, zoon van molenaar Jerôme Borra uit Proven.

De Brouckmolen bleef tot 1959 beroepsmatig in bedrijf met windkracht. Hij kon ook aangedreven worden door een tractor die in de aangebouwde machinekamer stond opgesteld en daarmee heeft Firmin Dufloo nog enige jaren na 1959 dierenvoeder gemalen. In 1962 was er opnieuw een belangrijke herstelling nodig. De kap kon niet meer worden gekruid. In 1965-'67 kwam een grondige uitwendige restauratie tot stand. Deze restauratie werd, met subsidies van de staat, de provincie en de gemeente, uitgevoerd door de molenbouwers Peel uit Gistel. Zij vernieuwden de binnenroede, de bovenkap (bedekt met eternietschaliën), de staart en de spruiten. Het kruis werd half verdekkerd. De molenromp werd geschilderd. Kostprijs: 551.875 frank.

Op vrijdag 14 december 1973 sloeg het halfverdekkerd wiekenkruis los tijdens een zware storm. Het vangwiel verhitte en begon te branden. Gelukkig kon het wiekenkruis uit de wind gekruid worden en tot stilstand gebracht. De Poperingse brandweer wist de vuurhaard in te dijken. De schade beperkte zich tot de vang, het beleg en enkele kammen van het vangwiel. Het had echter veel erger kunnen zijn. Indien het 's nachts was gebeurd, was de molen uitgebrand.

In 1981-82 en 1985 gebeurden er nog gedeeltelijke herstellingen, vooral aan de romp. Een fundamentele aanpak van het vochtprobleem bleef echter uit. Dank zij Walter Ameloot, de vrijwillige molenaar van Oostvleteren, werd met de molen weer af en toe gemalen.

In 1986 werd de molen en het bijhorend erf verkocht aan Martine Van Staeyen, een bediende uit Beveren. De nieuwe eigenaar stond vrij positief ten opzichte van een levende molen, zodat de molen goed werd onderhouden.

Het was echter pas na de verkoop in 1989 aan de heer Henri Alexander Gustin uit Saint-Rémy (prov. Luik), een gepensioneerde legerofficier, dat de molen een bloeiende toekomst tegemoet ging. Hij kocht het erf (3/4 ha) met de bouwvallige molenaarswoning en molen aan. Vele balkkoppen in de muren waren doorgerot, waardoor de steenkoppels zelfs dreigden neer te storten. Eerst liet de nieuwe eigenaar dringende instandhoudingswerken uitvoeren (vergund door Vlaams Gemeenschapsminister Waltniel). Na een bekomen restauratiepremie van Vlaams minister Johan Sauwens was de molen in 1994 weer maalvaardig. Hierbij werd één roede vervangen (gelaste roede, fabr. Peel - Gistel). Ook de molenbouwers Roland Wieme uit Deinze en Eric Vanleene uit Pollinkhove (thans Ath) voerden werken uit.  Henri Gustin volgde met succes de molenaarscursus ingericht door de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw.

De heer Henri Gustin verkocht de Brouckmolen in 2002 aan Daniël Bulckaert uit Alveringem. Samen met zijn twee zonen Marijn en Tijl liet hij de molen vooral op zaterdagen draaien.

In 2005 werden restauratiewerken uitgevoerd. Om deze werken goed te laten verlopen werd het hele dossier, opgesteld door architect Luc Deleu uit Moorsele, in zes loten verdeeld.
- lot 1 - metselwerken: Bouwonderneming Catteeuw bvba - Beveren a/d Ijzer
- lot 2 – schrijnwerken: Gilbert Vandenberghe & Zoon - Vlamertinge
- lot 3 - specifieke molenwerken: ’t Gebinte (Johan De Punt) - Erpe-Mere
- lot 4 - schilderwerken: Vandenbriele - Boezinge
- lot 5 – elektriciteitswerken: Deruytter X. - Woesten
- lot 6 – omgevingswerken: Dewulf - Boezinge

Bij de molentechnische werken heeft de firma ’t Gebinte Molenbouw (met Johan De Punt uit Erpe-Mere) het vangwiel van nieuwe kammen voorzien en vernieuwde hij de voorgevel van de molenkap. Ook werden de spruiten, de twee korte schoren en de voorbalk van de molen vernieuwd. Er werd in het bijhok een nieuwe dieselmotor geplaatst, afkomstig van de brouwerij Akila (met het bekende bier Hapkin) te Kortemark, die toen overgenomen en opgeheven werd.

In 2014 werd, naar aanleiding van het verzakken van de molenas met het vangwiel, een nieuwe windpeluw geplaatst door de firma Wieme uit Machelen (Zulte). De eerste stap was het plaatsen van een stelling voor de molenromp en het schoren van de molenas en het wiekenkruis. Hiertoe werd een stevige constructie onder de molenas gebouwd zodat ze er veilig op kon blijven liggen.
Opeenvolgend werden de oude schaliën, de baard en het onderdak verwijderd. Alle dragende balken waren volledig weggerot. Vooral de windpeluw was erg aangetast.
Stuk voor stuk werden alle balken met een takel, die aan de roede was bevestigd, naar boven gehesen en ter plaatse gelegd. Daarna werd de molenas mooi in het midden van de kap gezet en opgeschoord. Er werden nieuwe dakkepers geplaatst, de keer- en weerstijl werden vernieuwd en ook het versleten onderdak en de leien werden vernieuwd. Nog werden er koperen windvensters en een koperen maneberd geplaatst.

Lieven DENEWET & Marijn BULCKAERT

<p>Brouckmolen</p>

Foto: Raf Vandenbussche, Hooglede

<p>Brouckmolen</p>

De machine in het motorhok. Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

<p>Brouckmolen</p>

De kuiprestauratie. Foto Henri Gustin, Koksijde

<p>Brouckmolen</p>

Plaatsing nieuwe buitenroede. Foto Henri Gustin, 1994

<p>Brouckmolen</p>

Met windrad, tussen 1909 en 1924. Verzameling Ons Molenheem

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentingen
1991:   10.987
1992:           0
1993:           0
1994:   68.687
1995:     8.847
1996: 114.641
1997:   21.147
1998:   50.015
2001:  22.827
2002:  58.127
2003: 101.118
2004: 101.958
2005:   25.091
2006:   44.739
2007:   41.677
2008:   51.728
2009:   58.962
2010:   51.694
2011:

Intekendatum: 2004
Molen: Beveren-aan-de-IJzer (Alveringem, W.-Vl.), Brouckmolen - stenen grondzeiler
Bouwheer: Daniël Bulckaert, Alveringem
Ontwerper: Arch. Luc Deleu, Moorsele
Opdracht: Restauratie
Lot 1: metselwerken (romprestauratie; nieuwe stenen vloer)
Lot 2: schrijnwerken (nieuwe ramen op het gelijkvloers; gedeeltelijke vervanging planken zoldervloeren)
Lot 3: specifieke molenwerken (o.m. vernieuwing voorgevel molenkap; vernieuwing spruiten, de 2 korte schoren en de voorbalk; nieuwe gang kammen in het vangwiel; nieuwe kruipalen; 4 nieuwe zeilen)
Lot 4: schilderwerken (o.m. de molenromp)
Lot 5: elektriciteitswerken
Lot 6: omgevingswerken (heraanleg molenerf; aanleg kruipad)
Toewijzing: Lot 1: Bouwonderneming Catteeuw bvba, Beveren a/d IJzer; lot 2: Gilbert Vandenberghe & Zoon, Vlamertinge; lot 3: 't Gebinte, Erpe-Mere; lot 4: Vandenbriele, Boezinge; lot 5: Deruytter X., Woesten; lot 6: Dewulf Gebroeders bvba, Boezinge

Defloo, Firmin, geboren op 19-09-1900 te Beveren-aan-den-Ijzer, overleden op 20-07-1977 te Veurne op 76-jarige leeftijd, echtgenoot van Gombeir Angèle. Lid van de Bond der Gepensioneerden. Overleden in de Sint-Augustinuskliniek.

MMA, "Alveringemse molens in de kijker", Het Nieuwsblad, 24.05.2012.
Alveringem - Samen met de Stalijzermolen in Leisele stond deze Brouckmolen in Beveren in de kijker tijdens de Vlaamse Molendag. Molenaar Marijn Bulckaert liet de witgekalkte stenen graanmolen uit 1872 malen voor het publiek.

CTM, "Open monumentendag. De molens van Alveringem", De Weekbode, 23.08.2013.
Op 8 september gaat dit culturele eendagsevenement voor de 25ste keer door. Voor deze feesteditie plaatst men het beste van de afgelopen 24 jaar in de schijnwerpers.
Alveringem - Liefst 197 Vlaamse steden en gemeenten zetten de deuren van bekende en minde bekende monumenten open. Zo kan je in Beveren-IJzer de Brouckmolen, een beschermde windmolen uit 1872 bezoeken. Kom hiervoor naar de Lindestraat 13. Meer info te bekomen bij Marijn Bulckaert op 057 36 38 41 of via marijn.bulckaert@ brouckmolen.be. In Leisele stelt men de Stalijzeermolen, een houten staakmolen uit 1804? open voor bezoek. De molen vind je in de Beverenstraat§ 70, 8691 Leisele. Info via Rik Verhaeghe op 057/ 33.36.85 of via rv.stavele@ skynet.be. Beide molens zijn te bezoeken van 10 uur tot 18 uur.

"Brouckmolen krijgt label van 'Actieve Molen', De Weekbode, 20.06.2014, hetzelfde artikel in: 04.07.2014.
Beveren-aan-de-IJzer - De stenen Brouckmolenvan molenaar en eigenaar Marijn Bulckaert heeft onlangs het label van 'Actieve Molen' gekregen. Een prijs die Molenforum Vlaanderen enkel uitreikt aan molens die de voorbije jaren effectief bewezen hebben van goed onderhouden en nog actief te zijn. En voor deze molen uit 1872 is dat zeker het geval.

Marijn Bulckaert, "De Brouckmolen draait opnieuw", in: /West-/Vlaams Molenblad, 2014, nr. 3.
Na ruim een half jaar stilstand is het eindelijk zo ver: de Brouckmolen draait opnieuw! De molen stond zo lang stil nadat de molenas begon te verzakken en met het vangwiel tegen het dakgebinte begon te slepen. Het probleem werd tijdelijk verholpen door extra blokken onder de baansteen te steken. Voor een definitieve oplossing kwam de molenmaker langs om te kijken wat de oorzaak van deze vertakkingen was.
Hij stelde vast dat het keuveleinde zodanig verrot was dat het helemaal in elkaar begon te zakken. Om verdere ongelukken en schade te voorkomen mocht de molen zeker niet meer draaien. Een dossier werd opgesteld en vrij vlug goedgekeurd. Van dan af was het wachten geblazen tot de druk bezette molenmakers de nodige tijd vonden om deze toch wel ingrijpende herstellingswerken uit te voeren.
De werken werden toegekend aan de firma Wieme uit Machelen (Zulte). De eerste stap was het plaatsen van een stelling voor de molenromp en het schoren van de molenas en het wiekenkruis. Hiertoe werd een stevige constructie onder de molenas gebouwd zodat ze er veilig op kon blijven liggen.
Daarna begonnen de afbraakwerken. Opeenvolgend werden de oude schaliën, de baard en het onderdak verwijderd. Toen de verrotte balkconstructie vrijkwam werd het meteen duidelijk waarom ze zo spontaan was beginnen te verzakken. Alle dragende balken waren volledig weggerot. Vooral de windpeluw was erg aangetast.
Na de afbraak begon vanzelfsprekend de opbouw. Stuk voor stuk werden alle balken met een takel, die aan de roede was bevestigd, naar boven gehesen en ter plaatse gelegd. Daarna werd de molenas mooi in het midden van de kap gezet en opgeschoord. Er werden nieuwe dakkepers geplaatst, de keer- en weerstijl werden vernieuwd en ook het versleten onderdak en de leien werden vernieuwd. Nog werden er koperen windvensters en een koperen maneberd geplaatst.
Na vier weken werken kon de vang worden afgeregeld en konden we eindelijk proefdraaien, een bijzonder gelukzalig gevoel na zo'n lange stilstand!
De Brouckmolen draait opnieuw vrolijk zijn rondjes. Om hem weer helemaal in orde te krijgen, staan er de komende jaren nog heel wat werken op het programma. Er volgen dus ongetwijfeld nog vele Brouckmolennieuwtjes...

Literatuur

Archieven
Archief Kadasterbestuur Brugge, Alveringem - Beveren-aan-de-IJzer, nrs. 208 (oorspronkelijke aanwijzende tafels) en 212 (kadastrale leggers)

Uitgegeven bronnen
De Belgische Molenaar V, 1910, nr. 13, p. 1.

Werken
Bulckaert Marijn & Denewet Lieven, "Geschiedenis van de Brouckmolen te Beveren-aan-de IJzer: windmolen en opnieuw mechanische molen", West-Vlaams Molenblad, jg. 21. 2005, 4, p. 169-179.
P. Callebert & N. Huyghebaert, "Abbaye Notre-Dame de la Nouvelle Plante à Roesbrugge, puis à Ypres". Monasticon belge. Tome III. Province de Flandre occidentale. IV. Liège, 1978, p. 1067-1094.
R. Lansweert, "Beveren en Stavele tijdens de Franse omwentelingsoorlogen", De IJzerbode, V, 1975, 10, p. 4-5; 11, p. 4-5; 12, p. 4-5; VI, 1976, 1, p. 4; 2, p. 4; 3, p. 4-5; 4, p. 4-5.
R. Annoot, "De molens van het Westland", Ieper, 1950 (onuitgegeven studie, bekroond in de Erfwachtwedstrijd van de V.V.K.S., 1950), p. 9-10.
Ameeuw Jozef, "Molens van Veurne-Ambacht", Koksijde, De Klaproos, 2004, p. 39-43.
"Beveren-aan-de-IJzer, Brouckmolen", in: Bachten de Kupe, VI, 1965;
Bulckaert Marijn, "Herstellingen aan de Brouckmolen in Beveren aan de IJzer", in: West-Vlaams Molenblad, XXI, 2005, nr. 2, p. 76.
Cornilly Jeroen, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p.31.
"De Broeckmolen te Beveren aan de Yzer", in: Curiosa, januari 2002, p. 27-30.
Devliegher Luc, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 102-105 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9).
Devyt Chr., "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 23, 65.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993, p. 51-52.
Goussey A., "De Brouckmolen te Beveren-IJzer", in: Bachten de Kupe, VI, 1964, p. 116-118 en in: De Westvlaming, LVIII, 1965, nr. 2, p. 23-24.
Hoste D.A., "De Abdij O.-L.-Vrouw Ter-Nieuwe-Plant".
Lepée Robert, "Gemeente Beveren aan de IJzer", onuitgegeven studie, Beveren, 1952, p. 19.
J. Maes, "De Brouckmolen te Beveren-IJzer", in: De Belgische Molenaar, LX, 1965, p. 118.
(L. Smet), "Molens in de actualiteit. Stavele (Beveren-IJzer)", in: Molenecho's, I, 1973, 8, p. 38.
Theuninck A.,1990, p. 86.
A. Van der Meersch, "L'abbaye de la Nouvelle Plante (1236-1886)", 1886.
R. Verhaeghe, " Nog eigenaardige windmolens (Beveren-IJzer)", in: Molenecho's, VIII, 1980, p. 26-28.
Marcel M. Celis, "De Vlaamse Monumentenprijs 2007 - Alveringem/Warzegem (Beveren) - Lindestraat 12 - Brouckmolen", in: Binnenkrant, nr. 145, Bijlage bij M&L 26/7, juli-augustus 2007, p. 11-12.
"Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
Marijn Bulckaert, "De Brouckmolen draait opnieuw", in: /West-/Vlaams Molenblad, 2014, nr. 3.
Jacques Lorthiois, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (118).

Persberichten
MMA, "Beverense Brouckmolen kan in april weer wieken", Het Nieuwsblad, 25.03.1992, p. 13.
MMA, "Alveringemse molens in de kijker", Het Nieuwsblad, 24.05.2012.
CTM, "Open monumentendag. De molens van Alveringem", De Weekbode, 23.08.2013.
"Brouckmolen krijgt label van 'Actieve Molen', De Weekbode, 20.06.2014, hetzelfde artikel in 04.07.2014.


Laatst bijgewerkt: maandag 20 maart 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens