Molenzorg
Zarren (Kortemark), West-Vlaanderen
Naam

Couchezmolen
Molen Couchez - II
Isackers molen
Witte Molen

Ligging Zarren-Lindestraat 51
8610 Zarren (Kortemark)

gehucht Zarren-Linde
1,8 km ZO v.d. kerk
kadasterperceel A705b


toon op kaart
Geo positie 51.006123, 2.961692
Eigenaar Magda Vandamme, weduwe Charles Van Isacker, sinds 1997 in erfpacht aan de Gemeente Kortemark
Gebouwd 1870
Type Stenen stellingmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Vroeger ook oliemolen; zeer hoge romp (21,5 m), 7 verdiepingen, ijzeren gaanderij
Gevlucht/Rad Geklinknagelde metalen roeden, 23,40 meter
Inrichting Twee steenkoppels, haverpletter
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
14.04.1944 - 09.02.1946
Molenaar Leden van de vzw Wullepitmolen
Openingstijden Van april t/m sept.: elke 1ste zondag van de maand, 14-18 u. (bij voldoende wind ook de 4de zondag); op molendagen 10-18 u.; gratis toegang. Het molenmuseum: van april t/m september: elke zondag, 14-18 u. Groepen na afspraak.
<p>Couchezmolen<br />Molen Couchez - II<br />Isackers molen<br />Witte Molen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 10.09.2006  

Beschrijving / geschiedenis

De Couchezmolen is een stenen stellingmolen in de Zarren-Lindestraat nr. 51, op 1,8 kilometer ten zuidoosten van de kerk van Zarren.

De molen heeft een hoogte van 25,3 m tot aan de nok van de draaibare kap. De bakstenen romp zelf is 21,6 m hoog. De ijzeren gaanderij (of stelling) bevindt zich ter hoogte van de meelzolder op 11m hoogte. De roeden hebben een overmeten lengte van 23,4m. Er zijn 7 zolders.

De weduwe en de kinderen van Jan Couchez besloten in 1869 om de kleine houten graanwindmolen (zie: Zarren - Couchezmolen-I) en de olieslagerij uit 1837 (die later een houten graanwindmolen boven op het dak kreeg) in de Zarren-Lindestraat 57 toch onder te brengen in één molen, zoals dat reeds in 1845 gepland was. Het werd een grote stenen graan- en oliewindmolen. Die werd echter niet op hun pachtgoed gebouwd, maar op een eigen landerij langs de toenmalige Vlastraat (huidige Zarren-Lindestraat). Op deze grond stond reeds een woning. De hoge molen kwam klaar in 1870.

Louis Tuytten werd de eerste molenaar op de nieuwe molen. HIj was een zoon van de molenaar op de Plaatsmolen in de Esenstraat en was pas getouwd met Sophia Couchez, een dochter uit de familie Couchez, eigenaars van de molen. Als h ulp inn de molen kwam Ivo Declerck uit Kortemark. Hij huwde in 1875 ook met een dochter Couchez en de beide schoonbroers bemaalden verder de molen. Maar niet voor lang. Louis Tuytten overleed plotseling in januari 1882 en Ivo Declerck stond alleen voor de uitbating van de molen. Charles Couchez, een schoonbroer van Pieter August, de boer op de hofstede, kwam ter hulp en beiden rooiden het een tijd verder.

Voordien was in 1877, na de dood van Barbara Vandamme, de weduwe van Jan Couchez, de molen met zowel "het staande als het gaande werk" door erfenis in handen van Ivo Declerck gekomen. Deze laatste, al 65 jaar oud en zonder nakomelingen, verhuurde tenslotte zijn molen aan zijn knecht Charles Couchez. Ivo Declerck ging wonen op Zarren-dorp, waar zijn vrouw er een kruidenierswinkel uitbaatte, en Charles Couchez huwde in 1885 met Leontina Haeghebaert enn kwam wonnen in het molenhuis. Zes weken voor zijn huwelijk viel Charles Couchez door de houten gaanderij van de molen. Hij had niet bemerkt dat het luik open stond om molenstenenn te hijsen. Als bij wonder brak hij slechts één been.

In 1887 stierf Ivo Declerck, de eigenaar van de molen. Rosalie Couchez, zijn weduwe, verkocht in 1893 de molen aan een molenbouwer op rust, Charles Decadt uit Staden. Charles Decadt was getrouwd met de zuster van pachter-molenaar Charles Couchez. Ondertussen was de bloeiperiode voor de olieslagerijen voorbij en legden Charles Couchez en zijn zonen zi ch vooral toe op het malen van graan.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1870, opbouw: Couchez-Vandamme Jan-Baptist (zoon van Joseph), de erfgenamen, landbouwer te Zarren
- 09.08.1881, deling: Tuytten-Couchez Louis, molenaar te Zarren (notaris Van Cuyck)
- 31.08.1882, erfenis: Tuytten Louis, molenaar te Zarren (overlijden van zijn vrouw Sophie Couchez, °06.02.1834)
- 28.02.1883, verkoop: Declercq-Couchez Ivo (de weduwe), molenaar te Zarren (notaris Van Cuyck)
- 19.05.1893, verkoop: Decadt-Couchez Charles Louis, molenaar te Staden (notaris Titeca)
- 29.08.1901, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Charles Louis Decadt)
- 15.08.1927, erfenis: a) Decadt-Dewinter Arthur Georges, apotheker te Zarren en b) Decadt-Van Roosenberghe Georges Joseph, zonder beroep te Zarren (overlijden van de weduwe Couchez van Charles Louis Decadt)
- 03.04.1947, erfenis: a) Decadt-De Winter Arthur Georges, de weduwe, te Zarren en b) Decadt-Van Roosenberghe Georges Joseph, zonder beroep te Zarren (overlijden van Arthur Decadt)
- 25.01.1949, deling: a) Decadt Maria Theresia (voor 1/2 volle eigendom en 1/2 naakte eigendom), zonder beroep te Aalst en b) Decadt-De Winter Arthur Georges, de weduwe (voor 1/2 vruchtgebruik), zonder beroep te Aalst (notaris Westerlinck)
- 28.09.1960, verkoop: Van Isacker-Vandamme Charles Oscar Joseph, landbouwer te Zarren (notaris Westerlinck)
- 1997, erfpacht: aan de Gemeente Kortemark voor 27 jaar.
- 20.06.2013, erfenis: Van Isacker Charles, de weduwe (Magda Vandamme) en kinderen (overlijden van Charles Van Isacker)

In 1894 werd een stoommachine geplaatst, maar er werd ook nog met de wind gemalen en olie geslagen.

De Couchezmolen kwam quasi ongeschonden uit de woelige oktoberdagen 1914, een uitzondering in de streek. Charles Couchez stierf aan typhus. Zijn zonen maalden verder, maar met verplichte hulp en onder toezicht van Duitse militairen-molenaars. Gebruik makend van de stoominstallatie van de olieslagerij bij de molen, plaatsten de Duitsers er een elektriciteitscentrale met accumulatorenbatterij. Die voorzag de dorpskern van Zarren, waar zeer veel soldaten bij burgers waren ingekwartierd, van elektriciteit. Vanaf 1916 werd het vuur onder de stoomketel onderhouden door Russische krijgsgevangenen die in een barak bij de molen waren ondergebracht. De molen dorostond het bevrijdingsoffensief in 1918 zonder noemenswaardige schade: ook dt was een grote uitzondering in onze streek.

De gebroeders Couchez waren na de oorlog voor enige jaren de enige actieve mlenaars te Zarren, daar de nieuwe Lindemolen pas in 1925 in bedrijf kwam. Na het overlijden in 1927 van Romanie Couchez, weduwe van Charles Decadt, kwam de molen door erfenis aan Arhur Decadt, de oudste zoon.

Een eerste ernstige poging om ook molens te beschermen, had plaats... tijdens de Duitse bezetting in 1944. Bij besluit van de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs werden op 14 april 1944 een reeks van zeventien Westvlaamse windmolens geklasseerd, o.a. de Couchezmolen. Merkwaardig genoeg werd dit besluit, dat bij Regentsbesluit van 9 februari 1946 werd "gevalideerd", pas in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 26 juli 1983, ruim 42 jaar later.

Het broederpaar Oscar en Ernest ("Nest" of "Nesten"), zonen van Charles Couchez, baatten samen als pachters-molenaars de molen verder uit.  Ze maakten o.m. gebruik van een (nog bewaarde) haverpletter, vervaardigd door het constructieatelier M. Joseph & Cie uit Brussel. Ernest overleed in 1948. Het jaar nadien werd de molen buiten bedrijf gesteld. In 1960 kocht Charles Van Isacker de molen aan van Celina Dewinter, weduwe van Arthur Decadt.

De gebroeders Oscar en Nestor Couchez lieten de molen draaien tot in 1949. Na de stilstand van de molen trad het verval in. Het wiekenkruis verdween en de kap vertoonde gaten.

In 1967-1968 werd de molen door de molenbouwers Peel uit Gistel grondig hersteld met overheidssubsidies voor 1.200.000 frank. Volledig vernieuwd werden: de kap, de ijzeren gaanderij, het wiekenkruis, deuren en vensters, de staart en het kruiwerk. De romp werd hersteld en gewit. Binnenin werden de planken vloeren gedeeltelijk vernieuwd. Onder talrijke muurkoppen van de vloerbalken kwamen consoles om het doorzakken te beletten. De hoge schoorsteen van de stoomaandrijving werd afgebroken. Toen werd dit toegejuicht, maar aangezien er thans een grote belangstelling bestaat voor industriële archeologie, wordt dit nu betreurd. Wel bleef het onderste gedeelte nog overeind.

Na deze flinke restauratie heeft de molen nog een aantal keren "los" gedraaid, maar geleidelijk kwam de molen opnieuw in verval. Dit werd uiterlijk het eerst merkbaar aan de verticale roestbruine strepen onder de ijzeren gaanderij, veroorzaakt door afdruipend roest van deze gaanderij. De halve verdekkeringsplaten een de roeden waaiden praktisch voledig af. Binnenin waren de balken en de planken vloeren aan de westzijde reeds gezakt. Maar vooral de stenen kuip baarde zorgen: de afbrokkelende stenen vielen neer op de gaanderij.

De Molenwacht West-Vlaanderen kon in 1995 met logistieke hulp van de gemeente enkele nuttige instandhoudingswerken uitvoeren, anders was alle binnenwerk naar beneden gedonderd.

Een kentering ten goede kwam er in 1997 toen eigenaar Charles Van Isacker de molen voor één symbolische frank voor 27 jaar in erfpacht gaf aan de gemeente Kortemark, met het doel de molen maalvaardig te restaureren. Deze werken, uitgevoerd in 2002-2003, waren uitgesplitst in drie loten: bouwkundige werken (de molenromp), molentechnische werken (het mechanisme) en omgevingswerken. Molenbouwer Roland Wieme uit Deinze stond in voor het tweede lot. Op zaterdag 13 september 2003 werd de molen onder een grote belangstelling feestelijk ingehuldigd.

Op zondag 4 april 2004 was de Couchezmolen bij het draaien en door een verkeerd vangmanoevre het slachtoffer van een breuk aan de gietijzeren askop (fabrikaat Sabbe-Maselis, Roeselare, oudste model, ca. 1870, met rechte ashuizen en 4 relatief dunne schichten die afbraken tegen de kraag).
Het wiekenkruis bleef gelukkig tegen de kuip hangen en werd twee dagen later gedemonteerd door molenmaker Wieme uit Deinze.
In maart 2006 werd de molen hersteld met een nieuwe askop en buitenroede.
Op Monumentendag 2006 werd in de molen een molenmuseum geopend over de geschiedenis van de Couchezmolen, de verdwenen en bestaande molens van Groot-Kortemark (eerste zolder), over graan en de toepassing ervan.

In oktober-december 2011 werden onder leiding van architect Sabine Okkerse uit Horebeke onderhoudswerken uitgevoerd, o.m. aan de romp en de ijzeren gaanderij. Begin januari 2012 herstelde molenbouwer Dirk Peusens uit Merelbeke twee beschadigde zeilen. In de herfst van 2012 werden proefvlakken voor de nieuwe behandeling van de kuip aangebracht; deze werden in het voorjaar van 2013 geëvalueerd.

De Couchezmolen en de nabije Wullepitmolen vormen een in België uniek molenlandschap, met een werkende stenen molen en staakmolen op nauwelijks één kilometer van elkaar en in elkaars zicht.
Sedertdien draait een vijftal vrijwillige molenaars van de Wullepitmolen vzw  minstens elke 1ste zondag van de maand van 14-18 u. van april tot en met september met de Couchezmolen (bij voldoende wind ook de 4de zondag) en op speciale molendagen 10-18u. Info: Dienst Toerisme Kortemark, tel. 051 566108, toerisme@kortemark.be.

Jos DEMAREE & Lieven DENEWET

<p>Couchezmolen<br />Molen Couchez - II<br />Isackers molen<br />Witte Molen</p>

Foto: Geert Maelbrancke, Roeselare, 10.07.2011

<p>Couchezmolen<br />Molen Couchez - II<br />Isackers molen<br />Witte Molen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, 05.10.2014

<p>Couchezmolen<br />Molen Couchez - II<br />Isackers molen<br />Witte Molen</p>

Foto Donald Vandenbulcke, 21.03.2006

<p>Couchezmolen<br />Molen Couchez - II<br />Isackers molen<br />Witte Molen</p>

De oude gietijzeren askop, die op 4 april 2004 brak. Foto Lieven Denewet, 06.04.2004 (bij de demontage)

<p>Couchezmolen<br />Molen Couchez - II<br />Isackers molen<br />Witte Molen</p>

De molen in 1968 (Foto: M.F. Boogert)

Bijlagen

Aantal asomwentelingen.
2003: 24.229
2004: 13.151
2005:         0
2006: 24.308
2007: 38.569
2008: 48.133
2009: 25.368
2010: 54.464
2011: 52.164
2012: 42.942
(totaal, 2003-2012: 323.328)

Intekendatum: 01.12.2000, 10u.30 / 11u. / 11u.30
Molen: Zarren (Kortemark, W.-Vl.), Couchezmolen - hoge stenen stellingmolen met ijzeren gaanderij
Bouwheer: Gemeente Kortemark
Ontwerper: Ontwerpbureau Carlos Rabaut, Diksmuide
Opdracht: Restauratie
lot 1: bouwkundige werken; cat. D, o/cat. D24, kl. 2, cat. 19; 120 werkdagen;
lot 2: molentechnische werken; cat. D, o/cat. D24, kl. 2; cat. 19; 65 werkdagen
lot 3: omgevingswerken; cat. C en o/cat. C3, kl. 1, cat. 08; 15 werkdagen
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark
Offertes: Lot 1: vijf bieders, laagste bod: A to Z, Zedelgem, 13.029.455 BEF; lot 2: 't Gebinte Molenbouw bvba, Erpe-Mere, 4.822.879 BEF; Peel-Thomaes bvba, Gistel, 5.236.880 BEF; Wieme Roland, Deinze, 5.299.800 BEF
* Heraanbesteding op 15.02.2002, 10 u. 30 / 11 u. 15

Intekendatum: 15.02.2002, 10 u. 30 / 11 u. 15 (heraanbesteding van 01.12.2000)
Molen: Zarren (Kortemark, W.-Vl.), Couchezmolen - hoge stenen stellingmolen met ijzeren gaanderij
Bouwheer: Gemeente Kortemark
Ontwerper: Architect Carlos Rabaut, Diksmuide
Opdracht: Restauratie
Lot 1: bouwkundige werken. Deze omvatten grondwerken, steiger, metselwerken, timmerwerken, gaanderij, schrijnwerken, technische installaties, pleisterwerken, schilderwerken, vloerwerken en allerhande; cat. D, o/cat. D24, kl. 3; 150 werkdagen; raming: € 366.622,72
Lot 2: molentechnische werken. Deze omvatten voorbereidende werken, demontage, buitenkruiwerk, Engels kruiwerk, molenkap, draaiend werk, kollergang, allerlei en houtbehandeling; cat. D, o/cat. D24, kl. 1; 85 werkdagen; raming: 157.676,84 euro
Lot 3: omgevingswerken. Deze omvatten voorbereidingswerken, verhardingswerken en diverse inrichtingen; cat. C en o/cat. C3, kl. 1; 15 werkdagen; raming: €31.731,86 (incl. btw)
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark
Offertes: Lot 1: Aquastra bvba, Wevelgem, €299.631,25 (18,27 % onder de raming); AtoZ Renovatie bvba, Zedelgem, €309.835,50; Desodt nv, Ieper, €319.475,62; Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster, €388.391,62; Denys nv, Wondelgem, €399.062,55; Nijs P. nv, Deinze, €432.794,79; Versluys Geert nv, Knesselare, €481.450,66
lot 2: Wieme Roland, Deinze, €194.482,34 (23,34 % boven de raming)
lot 3: Vanhooren D., Ichtegem, €23.346,13; Sabbe Bedrijf bvba, Staden, €23.361,77; Dewulf Gebroeders bvba, Boezinge, €23.907,37 (24,66 % onder de raming); Demuynck Tuinen & Parken nv, Eernegem, €25.493,35; Tuinen Steenhaut nv, Anzegem, €26.314,90; Declercq bvba, Meulebeke, €26.815,74; Beyne Tuinen bvba, Gistel, €27.285,12; Vandeputte Sylvere bvba, Deerlijk, €28.034,34; Meersseman Johan, Poperinge, €28.171; Knockaert & Zonen bvba, Jabbeke, €29.012,94; Seru Daniël & Zonen nv, Veurne, €29.299,68; Descamps Tuinen bvba, Marke (Kortrijk), €30.371,50, Verhaeven-Crombez, Diksmuide, €62.485,50
Toewijzing: Lot 1: Aquastra bvba, Wevelgem; lot 2: Wieme R. & K. Molenbouw bvba, Zulte; lot 3: Dewulf Gebroeders bvba, Boezinge

Intekendatum: nov. 2005
Molen: Zarren (Kortemark, W.-Vl.), Couchezmolen - hoge stenen stellingmolen met metalen gaanderij
Bouwheer: Gemeente Kortemark
Ontwerper: Carlos Rabaut, Diksmuide
Opdracht: Herstel beschadigde molen: aanmaak nieuwe molenas met askop en  één roede; herstel beschadigde molenbaard; demontage oude molenas; plaatsing nieuwe molenas en roeden, nieuwe windborden en hekwerk
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark
Toewijzing: Wieme R. & K. Molenbouw bvba, Zulte

Ronny Vanhooren, “Omgeving in Zarren wordt volledig heraangelegd. Couchezmolen wordt eindelijk gerestaureerd”, in: Het Nieuwsblad, 10.06.2002.
Het weghalen van de wieken van de Couchezmolen is het definitieve startsein van de restauratiewerken. De volledige molen wordt gerestaureerd en de omgeving wordt heraangelegd. Voor de werken zijn drie aannemers aangeduid. Het zijn de firma Aquastra (Wevelgem) voor de bouwkundige werken, Roland Wieme (Deinze) voor de molentechnische werken en de firma Dewulf (Boezinge) voor de omgevingswerken. Deze restauratie kost 540.000 euro.
,,De beschermde Couchezmolen is de hoogste windmolen van het land. Hij dateert uit 1870. Tussen de eigenaar Charles Vanisacker en de gemeente Kortemark is in 1997 een erfpacht gesloten voor een symbolische frank voor een periode van 27 jaar, met als doel de molen volledig te restaureren. Carlos Rabaut en Gino Weyne zijn de architecten. Ze laten zich bijstaan door de molenkenners van de vzw Wullepitmolen. Problemen met de aanbesteding in 2000 resulteerden in een nieuwe aanbesteding in januari 2002. Vandaar dat de restauratie zo laat start', aldus voorzitter Jos Demaree.
Er is voorzien in de herstelling van de molenromp, de ijzeren gaanderij, de binnenbalken en vloeren, de trappen. Drievierde van de molenromp krijgt een nieuwe buitenste laag metselwerk, de scheuren worden weggewerkt en de vernieuwde romp krijgt opnieuw een witte laag verf. Er zijn nieuwe wieken en een nieuw kruiwerk in de maak. Er is voorzien in de vervanging van alle kamwielen en de vier molenstenen worden hersteld.
Er is de aanleg van parkeerplaatsen voor auto's en het plaatsen van fietsenrekken. Alles moet klaar zijn eind 2003.

Persbericht. R(onny) V(anhooren), "Kortemark koopt twee molenstenen", in: Het Nieuwsblad, 19.07.2007.
Kortemark - De gemeente Kortemark koopt twee molenstenen met bijhorend raderwerk aan bij een verzamelaar in Roeselare. Deze unieke molenstenen stonden te koop op eBay. Ze kosten 5.000 euro en dienen om de molenterp van de Couchezmolen te versieren. Momenteel staan deze molenstenen in de tuin van de verzamelaar. Het zijn twee stenen om lijnzaad te pletten. De pletstenen van de Couchezmolen verdwenen in de jaren negentig net voor de gemeente een erfpachtovereenkomst voor deze molen afsloot. Het is de bedoeling met de aankoop van deze twee granieten molenstenen de Couchezmolen meer aanzien te geven. Kortemark wil zich als molengemeente verder profileren en wil daarbij zijn molenpatrimonium uitbreiden.

DUH, "Dienst toerisme pakt uit met Molendag", Het Nieuwsblad, 03.06.2011.
Kortemark - Kortemark, ooit een gemeente met 27 molens, stelt op zondag 5 juni de Wullepitmolen en de Couchezmolen in Zarren open voor het grote publiek. Er wordt door molenaars doorlopend uitleg gegeven en bij voldoende wind wordt er eveneens gemalen. In de Couchezmolen kunnen bezoekers bovendien genieten van een gratis jenevertje of proeven van de plaatselijke molenkoekjes. Naast een bezoek aan het molenmuseum is er een toeristische infostand en kinderanimatie. Bovendien krijgt iedere vijftigste bezoeker een gratis kruikje molenjenever aangeboden. De Molendag gaat van start om 10.00u en eindigt om 18.00u. Meer info vind je bij de Dienst Toerisme op 0476214436 of via toerisme@kortemark.be.
De Couchezmolen, ook wel ‘de witte molen' genoemd vanwege zijn witgekalkte romp, is een stenen windmolen in Zarren. Met een lengte van 25,5m behoort hij tot de grootste stenen molens van België. De geschiedenis van de molen begon met Jan Couchez' aanvraag om graan te mogen malen en olie te mogen slaan. Enkele jaren later concludeerde hij dat de productie van de rosmolen tegenviel en besloot hij de molen te laten verbouwen tot een koren- en oliewindmolen. Daarvoor kreeg hij toestemming in 1845. In 1869 overleed Jan Couchez. Zijn weduwe Barbara Vandamme besloot in 1870 de molen alsnog te vernieuwen, en maakte er een bakstenen stellingmolen van, met een benedenverdieping en zeven zolders. In 1894 werd er nog een stoominstallatie bij gebouwd. De molen kwam praktisch ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Duitse bezetting werd de stoominstallatie van de olieslagerij gebruikt om elektriciteit op te wekken voor de dorpskom van Zarren. Vanaf 1916 werd de stoominstallatie draaiende gehouden door Russische krijgsgevangenen. Een wiekbreuk zorgde ervoor dat in 1944 de molen met enkel twee wieken draaide en in 1949 werd tenslotte besloten de molen buiten bedrijf te stellen. In 1967 werd de sinds 14 april 1944 tot monument geklasseerde molen gerestaureerd door de molenbouwers Peel uit Gistel. Weer raakte de molen echter in verval en er dreigde zelfs instortingsgevaar. In 1995 besloot de West-Vlaamse Molenwacht een noodoplossing door te voeren om verder verval te voorkomen. In 1997 werd de molen voor 27 jaar lang in erfpacht gegeven aan de gemeente Kortemark. De molen werd gerestaureerd door molenmakerij Wieme tussen 2002 en 2003. Slechts één jaar later brak door een ongeval de molenaskop en stond de molen er wiekenloos bij. Begin 2006 werd de reparatie van het monument door Wieme voltooid.

DUH, "Kortemarkse Molendag op zondag 2 juni. Molens bezoeken op Kortemarkse Molendag", Het Nieuwsblad dig., 01.06.2013.
Kortemark - Kortemark, ooit een gemeente met 27 molens, stelt op zondag 2 juni tussen 10u en 18u de Wullepitmolen, de Kruisstraatmolen en de Couchezmolen open voor het grote publiek. Er wordt door de molenaars doorlopend uitleg gegeven. Bij voldoende wind wordt er eveneens gemalen.
Bij de Couchezmolen zijn er bovendien tal van activiteiten. Bij één van de geplande activiteiten kunnen bezoekers leren hoe een brood gebakken wordt. Het proces van tarwe tot brood kan dus aan den lijve ondervonden worden.
Daarnaast is er ook nog kindergrime, een toeristische infostand en kan er ook genoten worden van een gratis jenevertje. Tevens kan men de lekkere Kortemarkse molenkoekjes proeven. Iedere 50ste bezoeker krijgt bovendien uit de handen van de molenaar een gratis kruikje échte molenjenever aangeboden. Kinderen die de mooie gekleurde tekening afgeven in de Couchezmolen krijgen er een leuke verrassing. De tekeningen staan op de website www.kortemark.be, rubriek ‘Toerisme Nieuws’. Meer info is te vinden via 051 56 61 08 of via toerisme @ kortemark.be

DUH, "Molendag opnieuw groot succes", Het Nieuwsblad, 07.06.2013.
Kortemark - Op zondag 2 juni werd de Kortemarkse Molendag georganiseerd. De Wullepitmolen, de Kruisstraatmolen en de Couchezmolen werden opengesteld voor het grote publiek. De Molendag werd een groot succes: bij de Couchezmolen werden meer dan 400 bezoekers geteld.
Bij de Couchezmolen waren er tal van activiteiten. Zo was er onder andere kindergrime, een toeristische infostand en kon er ook genoten worden van een gratis jenevertje. Iedere 50ste bezoeker kreeg bovendien uit de handen van de molenaar een gratis kruikje molenjenever. Gezien de talrijke opkomst mochten in totaal acht kruikjes weggeschonken worden.

----------------

Rouwbericht van eigenaar Charles Van Isacker (1933-2013)

"Nooit vragen, nooit klagen,
zijn pijn in stilte dragen,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons
tot het laatste gezocht."

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van
de heer
Charles Van Isacker
echtgenoot van mevrouw Magda Vandamme
Hij is geboren in Handzame op 28 februari 1933 en is rustig
van ons heengegaan in het H.-Hartziekenhuis in Roeselare op 20 juni 2013,
begeleid met de gebeden van de Heilige Kerk.
Landbouwer op rust
Lid van A.B.S.
Lid van Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare
Burgerlijk oorlogsslachtoffer '40 - '45

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op VRIJDAG 28 JUNI 2013 om 10 uur
in de ST.-DIONYSIUSKERK in ZARREN,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
U kunt Charles een groet brengen in het rouwcentrum
Geert Logghe, Esenstraat 64 A in Zarren. Elke weekdag van 17 tot 19.30 uur,
zaterdag van 17 tot 18.30 uur, zondag van 10 tot 11.30 uur.
“Heer Jezus, neem ook hem op in Uw eeuwig geluk!”

Hij is de echtgenoot van:
Magda VANDAMME
Hij is de pa en opa van:
Kris en Mariska VAN ISACKER - DHOORE
Nicolas en Thomas
Karolien VAN ISACKER
Hij is de broer, schoonbroer en oom van:
Emiel en Maria VANCOILLIE - VAN ISACKER en familie
Daniël (†) VAN ISACKER
André (†) en Trees VAN ISACKER - DEMEULENAERE en familie
Ernest (†) en Anna VAN HOVE - VAN ISACKER
Frans en Brigitte VAN ISACKER - VINCKIER en familie
Daniel en Maria VANDAMME - PYPE en familie
Frans en Gerda VANDAMME - GHEERAERT en familie
Herman (†) VANDAMME
Eric en Christelle VANDAMME - SYRYN en familie
De families VAN ISACKER - COUCHEZ en VANDAMME - SONNEVILLE.
Met dank aan zijn huisarts dr. Vandermeersch,
Met dank aan de dokters en het personeel van het H.-Hartziekenhuis in Roeselare.
Rouwadressen:
Zarrenlindestraat 51, 8610 Zarren
Zarrenlindestraat 35, 8610 Zarren
Stationsplein 1 bus 2, 8700 Tielt
Rouwcentrum Geert Logghe, Zarren - 051 57 03 03 | online condoleren www. logghe-geert. be

"Vier molens in de kijker op Molendag", Krant Van West-Vlaanderen editie Torhout, 27.05.2016. Kortemark / Zarren / Werken - De Nationale Molendag vindt plaats op zondag 29 mei, maar in Kortemark stellen ze hun molens tentoon op zondag 5 juni. Rond de molens zijn er tal van activiteiten en dit jaar kan je ook  voor het eerst sinds jaren  bij de Koutermolen in Kortemark een kijkje nemen.

DUH, "786 bezoekers op geslaagde Molendag", Het Nieuwsblad, 14.06.2016.
Foto's: K
Kortemark Op zondag 5 juni ging, naar jaarlijkse gewoonte, de jaarlijkse molendag door in Kortemark. Met 786 bezoekers werd het bezoekersrecord gebroken. Dit jaar waren alle vier molens die Kortemark rijk is toegankelijk voor het publiek. De Kruisstraatmolen in Werken, de Koutermolen in Kortemark, de Couchezmolen in Zarren en de Wullepitmolen in Zarren openden hun deuren. Iedereen kon de molens bezoeken en kreeg er een woordje uitleg van de molenaar.
Bovendien konden bezoekers bij de verschillende molens proeven van Kortemarkse streekproducten zoals molenjenever, molenkoekjes, pralines met molenlogo, everzwijnworst, krekemeersje, molenbrood en rillette. Ook de Kortemarkse streekbieren Levir, Meubelmaekerke, Sarne, Weretha en Hapkin konden geproefd worden.
Eva Vanhuyse: “De kinderen konden deelnemen aan een tekenwedstrijd. In ruil voor hun tekening kregen ze een mooi geschenkje. Er ging ook een workshop ‘molentjes maken’ door. Verder was er  kindergrime en een Poëtisch Kapsalon voor de kleintjes. We mochten heel wat nieuwsgierigen verwelkomen aan onze molens en met 786 bezoekers braken we een heus record. Bij de Couchezmolen ontving iedere 50ste bezoeker een fles molenjenever.
Ook werd er een tombola georganiseerd waarbij de bezoekers bij elke molen een stempel konden verzamelen. De hoofdprijs was een mooie vintagefiets t.w.v. 750 euro, geschonken door het gemeentebestuur. Marcel Vangheluwe uit Kortemark werd de gelukkige winnaar van de fiets.

SVR, "Veel interesse voor molens en ambachten", Het Laatste Nieuws, 06.06.2017.
De jaarlijkse Molendag in Kortemark was een schot in de roos. Zowel de Kruisstraatmolen, de Couchezmolen als de Wullepitmolen openden zondag de deuren voor het publiek. Tijdens deze editie van de Molendag stond de Wullepitmolen in Zarren centraal. Die werd onlangs opnieuw eigendom van de gemeente Kortemark. Een molenaar gaf er een woordje uitleg, terwijl de wieken van de molen draaiden. Aan de voet van de molen waren er demonstraties van (andere) ambachtslieden, zoals een hoefsmid of een pottenbakker. Voorts waren er proevertjes, kruikjes echte molenjenever en molenkoekjes te verkrijgen aan de toog buiten.

Literatuur

L. Denewet, "Tien Vlaamse molens ingehuldigd in 2003", Molenecho's, XXXI, 2003, 4, p. 281-296.
Molenzorg vzw, "De askopbreuk van de Couchezmolen te Zarren", Molenecho's, XXXII, 2004, 2, p. 76-79;
L. Denewet & R. Van Ryckeghem, "Fotoreportage van het ongeval (Couchezmolen, Zarren)", Molenecho's, XXXII, 2, p. 76-78;
Herman Holemans, "West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 8. Gemeenten V-Z , Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2005.
Guido Peel & Stefaan Vroman, "Technische beschouwingen bij dergelijke ongevallen (Couchezmolen, Zarren)", Molenecho's, XXXII, 2004, 2, p. 79.
Chr. Devyt, "Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965", Brugge, 1966, p. 121;
Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 264-269 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 140;
Sylveer Vanoverschelde, "De molens te Zarren", in: Jaarboek heemkundige kring "Crekel Beke" Kortemark, 1990, p. 141-172; J. Demarée, T. Denoo, A. Desmytter, W. Messeyne, S. Vanhove, "Couchezmolen, molenmuseum, leidraad", Kortemark, s.d.
Marc Ryckaert, "Molenrestauraties in West-Vlaanderen", in: In de Steigers, X, 2003, p. 91-95;
Lieven Denewet, "Ontmantelingen als aanloop tot restauratie - 2" (Bikschote, Boechout, Denderwindeke, Geel, Harelbeke, Pittem, Zarren), in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 3, p. 83-89;
Jos Demarée, "Couchezmolen Zarren. Restauratie 2002-2003", Kortemark, Dienst Cultuur, 25 p.;
Christiaan Debusschere, "Molengemeente Kortemark", Kortemark, Molen Magazine, 2003, 260 p.;
Jos Demarée, "De restauratieafwerking aan de Couchezmolen te Zarren", in: Mededelingenblad Werkgroep West-Vlaamse Molens, XIX, 2003, nr. 2, p. 63-66.
“De grote oorlog in het Krekedal. Deel 1, 1914-1916”, Heemkundige Kring “Crekel Beke” Kortemark, Jaarboek 1999 en "Deel 2, 1917-1920", Jaarboek 2000.
 "Provinciale draaipremie voor ambachtelijke molens. Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2004-2009", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVI, 2010, 3, p. 115-118.
"Aantal asomwentelingen van West-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 50.
Jacques Lorthiois, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (125).
http:// users.telenet.be/zarren

Persberichten
R. Brackx, "Daar bij die Kortemarkse molen... Waar het verleden triestig kraakt...", in: De Weekbode, jg. 39 (1985), nr. 27 (5 juli), 597/2, ill.;
Ronny Vanhooren, “Omgeving in Zarren wordt volledig heraangelegd. Couchezmolen wordt eindelijk gerestaureerd", in: Het Nieuwsblad, 10/06/2002.
R(onny) V(anhooren), "Kortemark koopt twee molenstenen", in: Het Nieuwsblad, 19.07.2007.
DUH, "Dienst toerisme pakt uit met Molendag", Het Nieuwsblad, 03.06.2011.
DUH, "Kortemarkse Molendag op zondag 2 juni. Molens bezoeken op Kortemarkse Molendag", Het Nieuwsblad dig., 01.06.2013.
DUH, "Molendag opnieuw groot succes", Het Nieuwsblad, 07.06.2013.
"Vier molens in de kijker op Molendag", Krant Van West-Vlaanderen editie Torhout, 27.05.2016.
DUH, "786 bezoekers op geslaagde Molendag", Het Nieuwsblad, 14.06.2016.
SVR, "Veel interesse voor molens en ambachten", Het Laatste Nieuws, 06.06.2017.


Laatst bijgewerkt: dinsdag 6 juni 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens