Molenzorg
Schepdaal (Dilbeek), Vlaams-Brabant
<p>Molen van Pede<br />Pedemolen</p>
Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 22.06.2014
Naam

Molen van Pede
Pedemolen

Ligging Lostraat 84
1703 Schepdaal (Dilbeek)

Sint-Gertrudis-Pede
op de Pede
kadasterperceel E339


toon op kaart
Geo positie 50.825237, 4.210596
Eigenaar Gemeente Dilbeek
Gebouwd Voor 1392 / 1656 / 1763
Type Bovenslag watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Bakstenen gebouw met natuurstenen omlijstingen
Gevlucht/Rad Metalen bovenslagrad
Inrichting Twee steenkoppels, buil en haverpletter
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, L: landschap,
17.04.1975
Molenaar Yves Sterckx, Oudergem (yvessterckx @skynet.be), Jan Delcour
Openingstijden April-oktober: elke 2de en 4de zondag v.d. maand; maart-september: elke tweede zondag v.d. maand. Info: Dienst Cultuur en Toerisme Dilbeek, e-mail: toerisme@dilbeek.be, tel. 02 451 69 34
Verwijzing


Internet bron

Molen van Pede
Pedemolen

Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Pede is een watermolen met bovenslagrad op de Pede, in de Lostraat 84 te Sint-Gertrudis-Pede.

De molen behoorde destijds toe aan de heren van Gaasbeek en was één vann de vijf banmolens van  het Land van Gaasbeek.

Het oudste spoor leidt naar 9 oktober 1392. Toen kocht Sweder Van Abcoude, heer van Gaasbeek, van Arnoul, zoon van Gielielmus van Pede, een heuvel met woningen op de top en aan de voet van een watermolen, die aldus één van de vijf bandmolens van het Land van Gaasbeek werd. In een banmolen warden de boeren uit de heerlijkheid verplicht hun graan te laten malen: “de huurder (de mulder) moet de “goede lieden, gerieven ende malen zoowel hun mout om te verbrouwen als hun swijnaert (klein graan en andere graanafval voor de varkens) … uytdien dat sy (de goede lieden), oock niet vermogen tselve swynaert ofte stampen buyten de banmolens. (…)”. De goede lieden van ’t Land van gaasbeek die hun graan in de molen brengen “te halse, met peerden, waeghens ofte kerre” (…) moeten laten malen “ten sesthienden vaete ofte sesthiende ponde” (t.t.z. dat elk zestiende pond of vat meel als maalloon afgehouden wordt).”

Volgens Van Linthoudt nam Bruegel (ca. 1525-1569) de watermolen, vooraleer het rad verplaatst werd, als model voor zijn schilderijen “De terugkeer van de kudde” en, in spiegelbeeld, “De ekster op de galg”.

Uit de beschrijving van de Meierij van Gaasbeek, onder de Inventaris van Sint-Martens-lennik, september 1656 blijkt de watermolen afgebrand te zijn: “T’sheeren watermolen affgebrandt ende is begonst op te maecken voor noch ter tijdt ende rendeert niet.”

De watermolen werd in 1763 herbouwd: boven de deuromlijsting langs de beek is in de steen het jaar 1763 vermeld. Het woonhuis draagt het jaartal 1774.

In de 18e eeuw vonden vaak andere bewoners hun thuis in de molen. Uit onderstaand relaas blijkt zelfs dat elke molenaar een tweede keer trouwde nadat hij eerst de weduwe van de overleden voorganger als vrouw had genomen.

Zo begon Anthoon Clerens zijn molenaarsbedrijf in 1739 en trouwde met Catharina van Cutsem. Deze stierf nadat zij hem een kindje geschonken had. Kort daarop hertrouwde Antoon Clerens met Anna-Francesca Christiaens, maar hij overleed in 1752. Weduwe Anna- Francesca Christiaens huwde dan met Nicolaus van Coudenberg, die de nieuwe mulder werd Helaas, drie jaar later bezweek zij bij de geboorte van een drieling. Nicolaus van Coudenberg trouwde vervolgens op 13 juli 1757 met Petronella Bastaerts. Maar Nicolaus stierf op 21 oktober 1761. Toen ook Petronella Bastaerts op haar beurt stierf, vroeg molenaar van Cutsem de hand van Petronella van Eisen. Hij overleed na vier jaar huwelijk, Zijn weduwe Petronella van Eisen zette de traditie op de watermolen voort en huwde Jan Goosens, die voortaan het waterrad bediende.

De afkortingen van de vijf molenaars die na hem kwamen, zijn te vinden op de imposten van de rondboogdeur:
I = PFG 5petrus Frans Goossens
II = HVC (Henri Van Cutsem
III = DDC (Dominiek De Camps
IV = HZG (Hendrik Zegers)
V = JZG (Jef Zegers, °1897).
Deze laatste zou tot 1963 met waterkracht blijven malen en schakelde dan over op een elektrische motor. In 1970 werd de maalderij stilgelegd.

De huidige molen dateert van 1763. De omlijstingen van deuren en vensters zijn uit arkose van Clabecq gehouwen. Het molencomplex bestaat uit een eenlaags woonhuis van baksteen met dominerende duiventil in het zadeldak, het molenaarshuis en een langschuur. Als je het molenaarshuis binnengaat, zie je drie niveaus: boven de begane grond is er eerst het verhoof met de immense molenstenen en hogerop de krakende zolder die wel het gewicht van de alomtegenwoordige duiven kan torsen, maar niet berekend is op massaal publiek.

Er zijn drie steenkoppels, waaronder één uit kwartsiet van “Laferte sous Jouarre”. Ook de buil en de haverpletter zijn nog aanwezig. Vroeger functioneerde er eveneens een stoominstallatie. Buiten bevindt zich het metalen bovenslagrad met een diameter van 4 meter: bij dit type brengt het water bovenaan het wiel aan het draaien. Van op de loopbrug is het cruciaal hoogtemerk voor de waterstand nog zichtbaar. Deze pegel was voor de molenaar een handig teken in alle betekenissen van het woord: indien het bovenwater dit peil overschreed en de aanpalende landerijen bijgevolg het risico liepen te overstromen, kon de molenaar zware straffen oplopen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: a) Deman de Lennick Charles Ernest Ghislain, zonder beroep te Hévillers en b) Deman de Lennick Marie Sidonie Ghislaine, zonder beroep te Hévillers
- 23.09.1835, verkoop: Heremans-Van Gaver Michaël, de weduwe, brouwster te Brussel (notaris Stevens)
- 17.11.1878, deling: Heremans-Mainy Cornelis Ludovicus, eigenaar te Sint-Joost-ten-Node (notaris Eloy)
- 30.01.1889, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Mainy)
- 27.06.1899, erfenis: de kinderen (overlijden van Cornelis Heremans)
- 02.07.1918, verkoop: Zeghers-Schoonjans Jozef Gustaaf, molenaar te Schepdaal (notaris Claes)
- 09.04.1983, erfenis: de weduwe en kinderen (kinderen: a) Zeghers Hendrik Maria, ambtenaar te Brussel, b) Zeghers Joanna Christina, zonder beroep te Schepdaal en c) Zeghers Margaretha Antonia, bediende te Brussel) (overlijden van Jozef Zeghers)
- 29.06.1989: gemeente Dilbeek

De laatste molenaar was Jozef Zeghers-Schoonjans (1897-1983).

Er werd in 1895 een stoommachine geplaast, maar er werd ook nog verder gemalen met de watermolen.

In 1975 werd de molen beschermd als monument en samen met zijn omgeving als landschap. De gebouwen en het domein van 3ha 10a en 33ca, die door de erosie van de tijd zware klappen hadden gekregen, werden bij akte van 29 juni 1989 voor 6.496.000 fr. eigendom van de gemeente Dilbeek. Maar sinds eind 1990 werd er, door een de enthousiaste samenwerking van molenverenigingen, de werkgroep Wolfsputten en het gemeentebestuur, als het ware getoverd in de molen, zodat hij vandaag opnieuw maalt en voor het publiek kan opengesteld worden. Niettemin diende een zwaar restauratiedossier ingediend te worden. De toestand van het binnenwerk van de molen was weliswaar bevredigend, maar het waterrad, de as, de vloer van de nokzolder, de stabiliteit van de waterkeringsmuur en de spaarvijvers bevonden zich op de intensieve zorgen. De molen is thans weer maalvaardig. Op het erf werd ook een hondenkarnmolen opgericht.

De molen draait van april tot en met oktober, elke tweede en vierde zondag van de maand en van november tot en met maart: elke tweede zondag van de maand voor het publiek. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met dienst cultuur en toerisme Dilbeek (d'Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek, 02 451 69 34, toerisme @ dilbeek.be. Tot 1 januari 2009 bestond het molenaarsteam uit Wies De Troch, Leo Tielemans, Willy Deschuyter en Robert Staquet. Vanaf 1 januari 2009 tot kort voor zijn overlijden op 17 oktober 2012 te Luttre was Robert Staquet er de enige molenaar. In 2013 zijn Yves Sterckx en Jan Delcour er als vrijwillig molenaar actief.

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) kende in november 2012 een premie van 279.698 euro toe voor beheerswerken in het landschap rond de watermolen van Pede. Dit mooie stukje natuur met natuurlijke en kunstmatige vijvers maakt deel uit van de Pedevallei en is beschermd sinds 1975. De vijvers hadden tot doel om de watermolen steeds van voldoende water te voorzien om te kunnen functioneren. De site van de watermolen van Pede is eigendom van de gemeente Dilbeek maar de vzw Dilbeeks Erfgoed beheert de site al sinds 2002 en stelde voor het beheer van dit beschermde landschap een plan op. Het landschapsbeheersplan is in september 2011 goedgekeurd. Dankzij dit plan kan de gemeente Dilbeek als eigenaar aanspraak maken op een landschapspremie tot maximaal 70% van de geraamde kostprijs voor het uitvoeren van onderhouds- of instandhoudingswerkzaamheden die in het plan zijn opgenomen. Het gaat om acties die de erfgoedwaarden van dit beschermde landschap helpen bewaren. Het beheersplan voorziet in de sanering en het beheer van verscheidene spaarvijvers. Bedoeling is dat de eerder zwak ontwikkelde vegetaties van deze vijvers en de beekvallei op deze manier worden versterkt tot een gezonde habitat met een rijke fauna. De slechte kwaliteit van het bodemwater zal worden verbeterd door onder andere het slib te verwijderen. Ook het zicht naar het dorp en de Laarbeekvallei vanuit het beschermd landschap zal worden verbeterd.
Nog andere werken kunnen dankzij deze landschapspremie worden uitgevoerd: het vellen van bomen en struiken, opbreken van afsluitingen, aanleggen van paden, plaatsen van toegangspoort en houten brug en het aanplanten van oeverbeplantingen.

Op zaterdag 1 oktober 2016 kreeg de molen op de site van de Tombeekmolen in Overijse het kenteken “Actieve Molen 2016” uitgereikt. Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw (www. molenforumvlaanderen.be)  op basis van de volgende criteria: de molen als gebouw (uitzicht, toestand), de werking als molen (draaien en malen) & de inzet van de molenaar, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten.

Lieven DENEWET, Jan DELCOUR & Herman HOLEMANS

Bouwkundige beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken met Vlaamse pannen en deels mechanische pannen voor het molengebouw, met ten oosten de langsschuur, ten westen aansluitend de 1774 gedateerde stalling en molenaarswoning met aansluitend ten westen het molengebouw en haaks hierop een bijgebouw. Ten westen vrijstaand bakhuis.

Onderkelderde molenaarswoning, stal en molenhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met aandaken en vlechtingen, topstuk en schouderstukken op consoles. De zuidgevel is witgeschilderd en heeft een gecementeerde plint. Woning met vier beluikte getoogde vensters in een geprofileerde arkoze omlijsting met sluitsteen. Op de omlijstingen komen vermoedelijk 18de-eeuwse metselaarstekens voor. Twee getoogde deuren en een kleinere getoogde muuropening aan de stalling, alle met een arkoze omlijsting. Steigergaten met een arkoze omlijsting. Tot voor de restauratie was er in het dak van de woning een recente duiventil aanwezig. De kroonlijst werd tijdens de restauratie vervangen door een dakgoot. Boven de toegang tot de molen is een houten "luikapel" aanwezig om het graan naar de zolder te trekken. Deze werd bij de restauratie gereconstrueerd op basis van oude foto’s. In de jaren 1970 was deze luikapel verdwenen. Noordgevel langs de beek met een natuurstenen onderbouw, hogere plint aan het molengebouw, deels in zandsteen en arkoze. Gevarieerde muuropeningen: twee beluikte segmentboogvormige van het woonhuis en rechthoekige van de molen, alle met een arkoze of natuurstenen omlijsting. Bouwnaad tussen de woning en molen. In de westelijke puntgevel een korfboogvormige deur met een arkoze omlijsting met sluitsteen en imposten (met datering en initialen). Bewaarde en werkende binneninrichting van de molen. Het molenaarshuis werd na de restauratie heringericht als museum. Metalen bovenslagrad met een diameter van circa 4 meter.

Langsschuur in baksteen met vakwerkwand op een bakstenen voet aan de oostzijde. Voor de restauratie was deze gevel bekleed met kunstleien en was er een eind 19de-eeuwse aanbouw onder lessenaarsdak tegen gebouwd. Houten rechthoekige poort in een houten omlijsting. Rechts boven de poort in leem gesculpteerd uiltje. In de poort van de schuur staat in graffiti het jaar 1881, in de poortomlijsting verschillende initialen. Westgevel met een houten planken bekleding.

Haaks smal bijgebouw onder lessenaarsdak met melkhuis met botermolen verbonden met een hondentredrad aan de buitenzijde (hondenkarnmolen). Het hondenrad komt in oorsprong van Moerbeke-Waas en is hier geplaatst bij de restauratie in 2000. Met een as verbonden met het botervat binnen. Voorts rechthoekige deuren en een rondboogvenster. Blinde westgevel. Het bijgebouw en molenhuis zijn met elkaar verbonden door een open lessenaarsdakje waaronder een hardstenen trap toegang geeft tot de westzijde van de molen.

Bakstenen tweeledig bakhuisje onder pannen zadeldaken met rechthoekige muuropeningen. Het bakhuis werd tijdens de restauratie terug opgebouwd en het koepelgewelf van de oven is opgebouwd uit leem. Op het erf bakstenen hondenhokje.

 

<p>Molen van Pede<br />Pedemolen</p>

Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 25.03.2007

<p>Molen van Pede<br />Pedemolen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 03.03.2010

<p>Molen van Pede<br />Pedemolen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, Koolkerke

<p>Molen van Pede<br />Pedemolen</p>

Het binnenwerk met molenaar Wies De Troch. Foto Robert Van Ryckeghem, 2002

<p>Molen van Pede<br />Pedemolen</p>

Voor de restauratie. Foto: collectie N. Sonneveld-Riper

Literatuur

Archieven
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Dilbeek, Afdeling VI (Schepdaal), 1895/15.

Werken
F. Brouwers, "De watermolen van Pede in Dilbeek (Schepdaal)", Levende Molens, jg. 33, 2011, 5, p. 41-44.
W. De Deceker, "De "Levende" watermolen van Sint-Gertrudis-Pede. Een wandeling langs een LEVEND monument in de Pedevallei", Eindwerk specialisatiecursus Toeristische gidsen Pajottenland en Zennevallei, 2004.
W. De Troch & R. Devreese (red.), "De Watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, Brochure uitgegeven door Dilbeeks Erfgoed vzw, 2002.
T. Clement, J. Ghobert & C. Huart, "Les anciennes constructions rurales et les petites constructions des béguinages en Belgique", deel 3, Brussel, 1917, p. 35.
F. Schoonjans, "De watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, Eigen Schoon en De Brabander, jg. 51, 1968, 1-2, p. 88-89.
F. Schoonjans, "Pede Sainte Gertrude. Le Moulin Ensorcelé", Le Folklore Brabaçon, n° 180, 1968, p. 351-354.
"De Watermolen, Monumentenmap uitgegeven door het gemeentebestuur van Dilbeek naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 15 september 1991", Dilbeek, 1991.
"De Watermolen & omgeving Sint-Gertrudis-Pede", in: Monumentenmap uitgegeven door het gemeentebestuur van Dilbeek naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 8 september 1996, Dilbeek, 1996.
J.-L. Van Belle, "Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France", Louvain-la-Neuve, 1994, s.p.
H. Van den Nest (red.), "De Watermolen", in: "Monumentenmap uitgegeven door het gemeentebestuur van Dilbeek naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 11 september 1994", Dilbeek, 1994.
S. Vermeulen (eindred.), "Bakhuisjes", in: "Monumentenmap uitgegeven door het gemeentebestuur van Dilbeek naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 12 september 2010", Dilbeek, 2010.
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 3: arrondissement Halle-Vilvoorde (M-Z)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1992;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
P. Lindemans, Huurvoorwaarden van een banmolen in Eigen Schoon en de Brabander, 1961, p. 401-403;
J. Van Linthoudt, “Bruegel en het Pajottenland”, Lennik 1990;
Openmonumentenmap 1996 – Tekst Ludo De Smedt
Openmonumentenmap Dilbeek 1991;
Jaak Ockeley, "Het geheim van bakker Lahoese - Assekoekjes", in Ascania, jg. 21, 1978, p. 113-126;
Openmonumentenmap 1996, tekst Ludo De Smedt.
Paul Bauters, "Kracht van wind en water, Molens in Vlaanderen", Davidsfonds, 1989
Jef Vranken, "Pajottenland, een land om lief te hebben", Opbouwwerk Pajottenland, 1980
Liliane Van de Steen, "Het Pajottenland, een stille liefde van P. Bruegel", Elishout , 2001
Danny Lamarcq, "Pieter Breugel De Oude, Het volledige schilderkunstig werk in reproduktie",
Stad Ninove, 1987
Christopher Brown, "Bruegel", Pharion Press, 1975
Toerisme Vlaams-Brabant," De Groene Gordel, een ontdekking", Editie 2004
Ludo De Smedt, "De Watermolen & omgeving Sint-Gertrudis-Pede", Gemeentebestuur Dilbeek,
Open Monumentendag 1996.
Aert Van Leeuw, "Schoon Pajottenland, uitgeverij De Postiljon", Dilbeek, 1971, voorwoord dr. G. Renson, Konservator van het Staatsdomein van Gaasbeek.
Wies De Troch, Renate Devreese, "De watermolen van Sint-Gertrudis-Pede", Dilbeeks Erfgoed vzw , 2002.
Renate Devreese, "Leembouw in Dilbeek", Dilbeeks Erfgoed vzw, 2002.
Maurits Van Liedekerke, "Pajottenland", Davidsfonds, 1999.
"Dilbeek - Landschapspremie voor landschap "De watermolen van Sint-Gertrudis-Pede", editiepajot.be, 22.11.2012.

Persberichten
Ingrid, "Vzw Nidasjtere zet de Pedemolen open ten voordele van Kom op tegen Kanker. Maaldagen in de Pedemolen", Het Nieuwsblad, 04.02.2015.

Mailbericht
Lieselotte De Landsheer (toerisme @ dilbeek.be), 08.12.2014,

 


Persberichten
"A la recherche du temps passé - Les moulins d'autrefois", in: Le Sillon Belge, 13 avril 2007, p. 8, ill.
"Vandalenstreken aan watermolen Pede", in: Editiepajot, 26.01.2008.
SSS, "Vandalisme aan watermolen Pede", in: Het Nieuwsblad, 28.01.2008.
CKD, "Vandalen Pedemolen blijven spoorloos", in: Het Nieuwsblad, 29.01.2008.
CKD, "Watermolen", in: Het Nieuwsblad, 05.11.2007.
Mail van dhr. Robert Staquet, 10.02.2009
Jan Muylaert, "Taarten bakken en zingen in de molen van Pede", Het Nieuwsblad, 05.07.2009.
Jan Muylaert, "Alfred den Ouden zingt in watermolen in Pede. Taarten bakken in molenaarsoven op zondag 12 juli", Het Nieuwsblad, 08.06.2009.
Bart Kerckhoven, "Dilbeeks Erfgoed organiseert Driekoningenborrel", Het Nieuwsblad, 31.12.2009.
YDS, "Driekoningenborrel aan watermolen", Het Nieuwsblad, 04.01.2010.Bart Kerckhoven, "Watermolen van Pede na tien jaar weer compleet. Jan Delcour schenkt oud stuk ijzer aan molenaar", in: Het Nieuwsblad, 08.01.2010.
"Dilbeek. Monuments restaurés", Le Soir, 04.11.1993.
"Dilbeek. Achtste Ezelsfeest op de Pedemolen", Editiepajot, 19.04.2010.
BKH, "Gratis exposeren", Het Nieuwsblad, 11.05.2010.
Bart Kerckhoven, "Watermolen te huur aan voordelige tarieven", Het Nieuwsblad, 26.05.2010.
BKH, "Molenaar spreekt", Het Nieuwsblad, 15.09.2010.
Bart Kerckhoven, "Fotoreeks: Open Monumentendag", Het Nieuwsblad, 21.09.2010.
BKH, "Ezelfeest aan Watermolen", Het Nieuwsblad, 26.04.2011.
"Dilbeek - Watermolen Pede werkt. 24 juli 2011", editiepajot.com
Freddy Kempeneer, "Prachtig molenlandschap verwacht veel schilders", persinfo.org, 24.08.2011.
Freddy Kempeneer, "Landschapsbeheersplan voor ‘de omgeving van de watermolen Sint-Gertrudis-Pede' goedgekeurd", persinfo.logicinmotion.eu, 15.09.2011
CKD, "Nieuwe brochure en extra Vlaamse premie voor Watermolen van Pede", Het Nieuwsblad, 15.09.2011.
Gerrit Achterland, "Landschapsbeheersplan voor de omgeving van de watermolen in Sint-Gertrudis-Pede goedgekeurd", editiepajot.be, 16.09.2011.
IDH, "Omgeving Pedemolen krijgt premie", Het Nieuwsblad, 20.09.2011.
Yvan De Saedeleer, "Watermolen van Pede na tien jaar weer compleet. Jan Delcour schenkt oud stuk ijzer aan molenaar", De Standaard, 08.01.2010.
SSJ, "Kandidate gemeenteraad sinds zaterdag vermist", Het Nieuwsblad, 18.10.2012.
LNZ, "Vermiste kandidate gemeenteraad vermoord door vriend", Het Nieuwsblad, 18.10.2012.
"Dilbeek - Landschapspremie voor landschap "De watermolen van Sint-Gertrudis-Pede", editiepajot.be, 22.11.2012.
IDH, "Premie voor beheerswerken rond watermolen van Pede", Het Nieuwsblad, 24.11.2012.
IDH, "Driekoningenborrel in Pedemolen", Het Nieuwsblad, 07.01.2013.
IDH, "De mooiste en lelijkste plekjes van Dilbeek", Het Nieuwsblad, 14.06.2013.
"Schepdaal - Gratis wijnproeverij in watermolen van Pede", Editiepajot.com, 19.08.2013.
Rudy De Saedeleir, "Watermolen Pede opnieuw bereikbaar", goeiedag.be (13.02.2014).
IDH, "Watermolen Pede opnieuw bereikbaar", Het Nieuwsblad, 19.03.2014.
Ingrid, "Vzw Nidasjtere zet de Pedemolen open ten voordele van Kom op tegen Kanker. Maaldagen in de Pedemolen", Het Nieuwsblad, 04.02.2015.
Ingrid, "Nidasjtere zamelt startgeld in voor deelname aan de 1.000 kilometer van Kom op Tegen Kanker. Nidasjtere opent een dagje de Pedemolen", Het Nieuwsblad, 05.02.2015.
DHH, "Domein molen Pede wordt hersteld", Het Nieuwsblad, 12.05.2015.
Michiel Elinckx, "Schepdaal. Aannemer stoot op oude fundamenten gebouw bij uitgraving vijver. Archeologische vondst aan Pedemolen", Het Laatste Nieuws, 03.11.2015.
Joost Van Liefferinghe, "Archeologen buiten zich over eeuwenoude vondsten aan Pedemolen", persinfo.org (30.10.2015).
Ingrid, "Archeologische vondsten in vijver aan Pedemolen",  Het Nieiuwsblad, 03.11.2015.
Sam Herremans, “Dilbeek - Archeologische vondst aan Pedemolen”, editiepajot.com, 30.10.2015.
Klaartje Van Rompaey, "Archeologische vondst aan Pedemolen in Dilbeek", RingTV, 05.11.2015
Marc Sluys, "Het waterlandschap achter dewatermolen van Sint-Gertrudis-Pede in ere hersteld. De omgeving is tegen de zomer klaar", editiepajot .be, 25.01.2016.


Laatst bijgewerkt: zondag 25 december 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens