Molenzorg
Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos), Vlaams-Brabant

Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Ramsdonk
Ramsdonksemolen

Ligging
Notenstraat 70
1880 Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos)

ten noorden ervan
Molenhoek
ten O. van Koning Leopoldlaan
kadasterperceel A48


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1667
Verdwenen
1914 - september, oorlog
Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Ramsdonk of Ramsdonksemolen was een houten graanwindmolen aan de noordzijde van de Notenstraat (nr. 70), in de Molenhoek, ten oosten van de Koning Leopoldlaan.

De oprichting gebeurde bij toestemming verkregen op 31 januari 1667.

De molen wordt aangeduid op een kaart van 1709, de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen, de topgrafische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en de kadastrale kaart van opp (ca. 1860).

Rond 1773 behoorde de molen toe aan Philippus Norbertus Maria van der Stegen, baron van PUtte, heer van Schriek, Groot-Lo enz. uit Leuven. Hij verhuurde de molen aan Adriaen vanden Broeck. Na diens overlijden in 1773 zetten de kinderen Melchor, Barbara en Theresia de uitbating verder. Zij lieten op 22 september 1773 de molen schatten door de meester-molenmakers Hendrik vanden Bossche en Karel vanden Bossche. Eén van de erfgenamen, Joannes Baptista vanden Broeck, werd op 3 maart 1774 de nieuwe huurder van het molenerf, met de huizingen, de windmolen, de schuur en de stallingen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: d'Overschie de Neerijsche-d'Argenteau, baron Maximilien Emmanuel, te Brussel
- 1841, huwelijk: Van der Linden d'Hoogvorst-d'Argenteau, baron Joseph Marie Jean-Baptiste Ghislain, te Brussel
- 03.10.1859, erfenis: d'Oveschie de Neerijsche Auguste Joseph Ghislain, eigenaar te Neerijse (overlijden van vrouw d'Argenteau)
- 14.09.1860, verkoop: Van den Broeck-Daelemans Joannes Carolus, molenaar te Ramsdonk (notaris Wijdemans)
- 29.11.1892, erfenis: a) Van den Broeck Jean Charles, molenaar te Ramsdonk en b) Van den Broeck Jean François August, molenaar te Ramsdonk (overlijden van vrouw Daelemans)
- 23.04.1903, erfenis: Van den Broeck-Plas Jean François Auguste, molenaar te Ramsdonk (overlijden van Jean Charles Van den Broeck)
- 09.03.1905, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Jean-François Van den Broeck)

De standaardmolen werd in september 1914 door de Duitsers in brand gestoken.

Lieven DENEWET, Herman SWINNEN & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Rijksarchief Leuven, Notarisakten - bundel 52 # 43 (ons bezorgd door Herman Swinnen, Zonhoven)
Acte Notarieel. Notaris Petrus Bisschop tot Loven, 1774.
Huur molen van Ramsdonk
Op heden desen 3en meert 1774 compareerden voor mij als openbaer Not[ari]s bij haere majts Souverijnen raede van Brabant geadmitteert tot Loven residerende ter presentie van de getuijgen naergenoemt in propre persoone m’her Philippus Norbertus maria van der Stegen Baron van Putte, heere van Schrieck, groot Loo &a actuelijck woonende binnen dese stadt, welcken heere compt gesien hebbende den afstandt der gerechtigheden die Melchor, Barbara ende Theressia vanden Broeck kinderen wijlen Adriaen vanden Broeck waeren hebbende tot de huere van de wintmolen onder Ramsdonck ende goederen den heere comparant competerende conform de manuele acten daer van verleden ten behoeve van hunnen broeder jan Baptist vanden Brock alhier gesien, verclaert hij heere comparant mits desen verhuert te hebben aen den voors joannes Baptista vanden Broeck sone wijlen adriaen hebbende competenden ouderdom woonende tot Ramsdonck den selven hier present ende in huere accepterende dat te wetene sekeren wintmolen met de huijsinghe, schuere stallinge ende sijne voordere edificien met de erve annex mitsgaeders met diversche parceelen lant daer ontrent gelegen t’samen groot negen bunderen onbegrepen der juste maete gelijck allen’t selve gestaen ende gelegen is tot Ramsdlonck voors immers gelijck wijlen den vader des acceptants allen 't selve in huere heeft beseten ende aen aen hem acceptant alles seer wel bekent gelijck hij alhier is verclaerende (…)

Taxatie gedaen door mij Henderick vanden Bossche ende Carel vanden Bossche bijde meesters molenmaeckers ende schatters van onsen stiele ten versoecken van de erfgename van Adrianus vanden Broeck op den windt molen tot ramsdonck den 22 september 1773 (…)

Literatuur

Rijksarchief Leuven, Notarisakten - bundel 52 # 43 (huur molen Ramsdonk, 1774)
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961, p. 100.
Holemans Herman, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 3: arrondissement Halle-Vilvoorde (M-Z)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1992, p. 35-36.
De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent, 1975.


Stuur uw teksten over deze molen  |  Stuur een (nieuwe) foto van deze molen
Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 oktober 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens