Molenzorg
navigatie Jabbeke, West-Vlaanderen
Foto van Molen Van Kerrebroeck, Jabbeke, Foto: Donald Vandenbulcke, Staden | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

Molen Van Kerrebroeck
Dorpsstraat 88
8490 Jabbeke
noordzijde
tegenover Korte Molenstraat
51.181541, 3.087592 (Google Maps)
Familie Van Kerrebroeck, in erfpacht aan de gemeente Jabbeke
1848 / 1901 / 1911
Stenen stellingmolen
Koren- en oliemolen
Smalle hoge romp
Verwijderd in 1948
Mechanische maalderij
Matig
M: monument,
04.04.1944
Geen
Niet toegankelijk in afwachting van de restauratie
03336 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Kerrebroeck is een stenen stellingmolen aan de noordzijde van de Dorpsstraat (nr. 88), aan de zijde van de achtergelegen Korte Molenstraat.

Op 24 maart 1848 kreeg Jacobus Janssens-Muys, wagenmaker te Jabbeke, toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen een staakmolen op teerlingen op te trekken. Hij had het perceel gekocht van Pierre De CLoedt, die daarop blijkbaar al in 1844 een kleine staakmolen geplaatst had, blijkbaar zonder vergunning.

Jacobus Janssen  verkocht op 30 december 1852 zijn molenaarsbedrijf aan Jan Coucke, ook uit Jabbeke. Tot 1878 bleef de uitbating van de molen onder zijn hoede.

Op 21 januari 1878 verpachtte Jan Coucke de molen aan zijn knecht Alfons Van Kerrebroeck, afkomstig uit Knesselare. Jan Coucke stierf in 1894 en op 20 jul 1895 werd de molen aan de genoemde Alfons Van Kerrebroeck verkocht.

Alfons plaatste in 1881 een stoommachine. Naargelang er al dan niet genoeg wind was, werd er gemalen met wind- of stoomkracht.

Om een beter windvang te bekomen, kreeg Alfons Van Kerrebroeck op 17 mei 1901 de toestemming van de Bestendige Deputatie om de molenkast op een torenkot te plaatsen. Het werd een vrij hoog torenkot met gaanderij.

Alfons verving de stoommachine in 1910 door een verplaatsbare benzinemotor. Deze werd in 1925 omgebouwd tot een armgasmotor. Vanaf 1933 kon de molen vanuit een vrijstaand houten gebouwtje aangedreven worden door een armgasmotor.

In 1911 werd de onderbouw hoger opgemetseld, zodat een stenen stellingmolen bekomen werd. De kap, met het opschrift "18AR92" werd aangekocht bij de Gistelse burgemeester en molinoloog Alfred Ronse. In de bakstenen molen werden nog andere oudere elementen verwerkt, wat onder meer blijkt uit de datum 1768 op het klauwijzer. De stenen stellingmolen telt vijf zolders en was aanvankelijk ook uitgerust met een olieslagerij. 

Charles Van Kerrebroeck volgde in 1922 zijn vader op als molenaar. Hij maakte hoe langer hoe minder gebruik van windkracht.

In 1939 knakte een wiek af en plofte op de grond. Om het evenwihct te herstellen zaagde Charles Van Kerrebroeck de tegenovergestelde wiek af achter de askop. Nog tot in 1948 werd met één roede gemalen. Dan werd naast de tweede roede ook de volledige kap afgenomen. Vanaf dan werd nog louter met een armgasmotor gewerkt. Ondertussen werd de molen in 1944 beschermd als monument.

Alfons Van Kerrebroeck (jr.) volgde zijn vader op in 1953. Hij verving de armgasmotor in 1961 door een dieselmotor.

Nu blijft nog de smalle stenen romp over. Op het gelijkvloers bevindt zich nog een mechanische maalderij met één steenkoppel die van een andere maalderij afkomstig is. Van de twee steenkoppels op de steenzolder (tweede zolder) is nog één ter plaatse; de andere ligt buiten.

Alhoewel de onmiddellijke omgeving ingenomen wordt door een grote handelszaak aan de overkant, vormt de romp een beeldbepalend element aan de rand van de dorpskom.

De gemeente Jabbeke sloot in 2007 een erfpachtovereenkomst af met de private eigenaars, met het oog op een maalvaardige restauratie. Tevens werd een ontwerp van prijsvraag voor studieovereenkosmt voor het opmaken van een ontwerp goedgekeurd (gemeenteraad van 12 november 2007). De toewijzing laat nog steeds op zich wachten.

In het gemeentelijk investeringsbudget 2014-2019, opgenomen in het BBC-Meerjarenplan 2014-2019 / budget 2014)  is alvast 550.000 euro ingeschreven voor “Restauratie Molen Van Kerrebroeck - ontwerp” (artikel nr. 773/735/56) , waarvan 110.000 euro eigen middelen en 440.000 euro (nog aan te vragen) toelagen.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1848, opbouw: Janssens-Muys Jacobus, wagenmaker te Jabbeke
- 30.12.1853, verkoop: Coucke-De Knock Jan, zonder beroep te Loppem (notaris Lauters)
- 11.08.1875, erfenis: a) Coucke-De Knock Jan, de weduwe en de kinderen, b) de erfgenamen, c) Coucke Jean en d) Coucke-Stemgee Jan (overlijden van Jan Coucke)
- 02.11.1894, erfenis: a) Coucke-De Knock Jan, de weduwe en de kinderen, b) de erfgenamen en c) Coucke-Stemgee Jan, winkelier te Jabbeke (overlijden van Jean Coucke)
- 17.02.1895, verkoop: Coucke-Stemgee Jan, de weduwe, winkelierster te Jabbeke (notaris Van Huele)
- 20.07.1895, verkoop: Van Kerrebroeck-Van Parijs Alphonse, molenaar te Jabbeke (notaris Van Huele - korenmolen met stampkot)
- na 1912: en de kinderen (overlijden van vrouw Van Parijs)
- 02.03.1922, rectificatie: Van Kerrebroeck-De Meulemeester Charles Louis, molenaar te Jabbeke (notaris Vanderheyde)
- 19.08.1952, verkoop: Van Kerrebroeck-Maene Alfons Joseph, molenaar te Jabbeke (notaris Vanhoestenberghe)
- 2003, erfenis: Maene Margriet (overlijden van Van Kerrebroeck Alfons)
- 2007: in erfpacht aan de gemeente Jabbeke, met het oog op restauratie

Lieven DENEWET é Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie

Intekendatum: 16.06.2008, 11 u., i.p.v. 09.05.2008, 11 u.
Molen:  Jabbeke  (W.-Vl.), Molen  Van  Kerrebroeck -
stenen stellingmolen en mechanische maalderij
Bouwheer: Gemeente Jabbeke
Opdracht: Algemene offerte-aanvraag voor de aanstelling  van architect-ontwerper voor de opmaak van definitief bouwkundig  ontwerp voor de uitvoering van consolidatie- en restauratiewerken
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
Offertes: Multiprofessionele architectenvennootschap Monument in Ontwikkeling, Nieuwpoort; Okkerse Sabine Architectenbureau, Horebeke; ABM, Jabbeke; Pluspunt, Zulte; Gantois Gisèle, Asse; Rabaut Architecten, Diksmuide; Que Mas bvba, Oostende; Deschacht Freddy ir.-arch., Ruiselede
Toekenning: nog niet gebeurd (2018)

Bezwaarschrift door de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw tegen de uitbreiding van een autogarage tot tegen de molenromp.
Hooglede, 04.10.2006
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
van en te 8490 Jabbeke
BETREFT:
aanvraag stedenbouwkundige vergunning d.d. 06.09.2006.
bouwen van een autogarage na afbraak van een bestaand pand,
Dorpsstraat 90 te Jabbeke, kadastraal bekend: Afdeling 1, Sectie A, nr. 884c
Openbaar Onderzoek tot 06.10.2006.
BEZWAARSCHRIFT
Geachte,
Onze vereniging, Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw (ondernemingsnr. 443.276.142), dient bezwaar in tegen bouwgenoemde aanvraag.
We motiveren onze bezwaren als volgt.
1) In de ingediende plannen werd onder “inplanting/situatie” nagelaten te vermelden, dat op het aangrenzend perceel een beschermd monument bevindt, met name: Molen Van Kerrebrouck, beschermd als monument op 04.04.1944.
2) Door bovengenoemde nalatigheid, wordt gelegenheid geschapen tot het ontduiken van het verplicht bindend advies van de Afdeling Monumenten en Landschappen bij beschermde monumenten en landschappen.
3) De voorziene uitbreiding van de bestaande garage, precies in de richting van de molen (tot op slechts een 5-tal meter, met een hoge blinde muur!!) zou de molen als beschermd monument ontluisteren, hetgeen volledig in strijd is met zowel de wettelijke beschikkingen als met de geest van het beschermingsbesluit.
- De molen zou aan één zijde geheel ingebouwd geraken
- Hij zou zijn beeldbepalende functie bij het binnenkomen van Jabbeke (vooral vanuit de steenweg uit Gistel) verliezen
- De grote garage-uitbreiding belemmert een potentiële toekomst voor een completering van de molen (met een nieuwe gaanderij en wiekenkruis). Door die dichte aanbouw zou die nieuwe gaanderij zelfs niet meer rondom kunnen aangebracht worden.
4) Sterke afbreuk aan de monumentale waarde van Van Kerrebroucks Molen, waarvan een restauratie wenselijk is, zoals dit ook aangegeven wordt door de gemeenteoverheid van Jabbeke:
“Voor de kern Jabbeke kan de restauratie van de molen uit het oogpunt van algemeen uitzicht, toerisme, heemkunde, monumentenzorg… een meerwaarde betekenen” (letterlijk citaat uit: brief van het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke aan eigenares Margaretha Maene, d.d. 16.08.2005, briefkenmerk U/SEC/2005/48910).
De Molen Van Kerrebroeck, gebouwd in 1848, is - ook in zijn huidige vorm als molenromp - een merkwaardig industrieel-archeologisch monument.
Het toont ons de overgang van windenergie naar mechanische aandrijving. (De windaandrijving gebeurde tot in 1948; het mechanisch malen tot in de jaren 1980). In de goed bewaarde molenromp is het mechanisme met de dieselmotor nog aanwezig. Voor meer historische en technische gegevens verwijzen we graag naar de website www.molenechos.org, knop: Belgisch Molenbestand, trefwoord: Jabbeke.
5) De uitbreiding van de bestaande garage, precies in de richting van de oude dorpskern, zal een nog grotere overlast geven (milieuhinder: lawaai, uitlaatgassen…) aan de dichte bebouwing (woonzone) in de onmiddellijke omgeving. Volgens de huidige planologische opvattingen, zou op deze plaats geen grote garage meer toegelaten worden. Nog verdere uitbreiding zou deze anomalie enkel nog maar kunnen vergroten.
Hoogachtend,
Namens de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw
Lieven DENEWET
Secretaris

2. Coördinatievoorstel voor de redding van Van Kerrebroecks molen.
Geachte heer Bogaert
Schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening
Toekomstig Burgemeester van Jabbeke
Zoals het u wellicht bekend is, diende onze Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw een bezwaarschrift in tegen de uitbreiding van een garage naast de als monument beschermde Van Kerrebroeckmolen te Jabbeke.
We maakten er melding van in ons ledenblad en dat leidde kennelijk ook tot een aantal persberichten.
Uiteraard is het onze doelstelling om de nog resterende molens van verdwijning te vrijwaren. Anderzijds zijn we ook geen extremisten, en vinden we b.v. niet dat iedere molenromp weer een complete windmolen dient te worden!
Anderzijds heeft Van Kerrebroecks molen een grote waarde in zijn huidige toestand als romp, omdat de aanwezige dieselmotor, de maalstenen en de tandwielen, ons de evolutie van windmolen naar mechanische molen tonen: een waardevol stuk industriële archeologie (van wind-, over stoom-, armgas- naar dieselaandrijving). Trouwens, tot in de jaren 1990 bleef de maalderij in werking.
Mocht de molenromp dus gerenoveerd kunnen worden in zijn huidige gedaante (met herstelling van de romp, veilig toegankelijk maken tot boven en herstel van het bestaande mechanisme), dan zou het een prachtige aanwinst betekenen voor de dorpskern van Jabbeke. Op kermis- en monumentendagen zou de romp kunnen opengesteld worden, er kunnen maaldemonstraties (met de motor) gegeven worden, het mooie tuintje kan met stoelen worden voorzien enz.
Daarom stellen we voor als wenselijk compromis tussen de verschillende partijen (maar ook los op zich zeker te overwegen):
- dat het leegstaand woonhuis kan dienen als uitbreiding van de garage, weliswaar enkel mits inachtneming van: geen grote overschrijding van het huidig bouwvolume, zowel naar de diepte (achterliggend), de nokhoogte en vooral: de dakhelling in de richting van het molengebouw (een talud).
- (mits) dat de gemeente Jabbeke het molengebouw en het voorliggend tuintje in eigendom neemt van de huidige eigenares, mevr. Kerrebroeck-Maene. Volgens ons zou de vraagprijs kunnen gebaseerd worden op de prijs van het perceel, wellicht als bouwgrond, zonder in meerdering te gaan door de aanwezigheid van de molenromp (aangezien die kostendragend is en precies in compensatie zou gelden voor de aankoop als bouwgrond).
De gemeente Jabbeke zou een meerjarenplan kunnen opstellen voor de renovatie van de molenromp; een realisatie over b.v. vijf jaar zou b.v. al heel mooi zijn.
Bovendien wordt expliciet vermeld in het Decreet op de Restauratiepremie, dat ook molenrompen (naast complete windmolens) in aanmerking komen om 80 % subsidie te krijgen van de hogere overheden (bij gemeentelijk bezit: 60% van de Vlaamse Gemeenschap en 20% van de Provincie).
Met vriendelijke groeten,
Lieven Denewet, 02.11.2006.

----------------

Restauratie Kerrebrouck Molen
Publicatie:   2008-04-07    N. 004669  Pagina:   7299
Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Jabbeke, Dorpstraat 3, 8490 JABBEKE, België, t.a.v. Gabriel Acke
Tel. (32-50) 81 01 21, fax (32-50) 81 01 17
E-mail: gabriel.acke@jabbeke.be
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: http://gemeentehuis@jabbeke.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten:
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Restauratie Kerrebrouck Molen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Diensten. Categorie diensten: 01
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Jabbeke
NUTS-code: BE251
II.1.3) De aankondiging betreft: Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen): Opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
Hoofdopdracht: 74000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja.
II.1.8) Verdeling in percelen: neen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De ontwerper moet voldoen aan de wettelijke bepalingen in verband met inschrijving in het beroeps of handelsregister.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De ontwerper moet voldoen aan de wettelijke bepalingen in verband met de sociale wetgeving, en inschrijving in het beroeps of handelsregister.
Eventueel vereiste minimumeisen: - RSZ-attest laatse kwartaal
- Attest van niet-faling
- Attest verzekering beroepsaansprakelijkheid
III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie bestek
Eventueel vereiste minimumeisen: zie bestek
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Architecten
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: KER 001
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/05/2008; tijdstip: 17:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: datum: 09/05/2008; tijdstip: 11:00
Plaats: Gemeentehuis Jabbeke Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke Gemeenteraadszaal
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht: neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd: neen.
VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00179773/2008029090
Het lastenboek houdende de voorwaarden tot deelneming en voorwaarden van de opdracht is te bekomen na aanvraag op het email adres gemeentehuis@jabbeke.be met referentie Molen Kerrebrouck
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=710003050C03
- Molen Kerrebrouck.doc
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Het lastenboek houdende de voorwaarden tot deelneming en voorwaarden van de opdracht is te bekomen na aanvraag op het email adres gemeentehuis@jabbeke.be met referentie aanvraag bestek Molen Kerrebrouck
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/4/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

9. Opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
Publicatie:  2008-05-14   N. 006753   Pagina:  10808
WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 68 van 07/04/08, blz. 7299, bericht 4669
Oorspronkelijke publicatie in PB: van 07/04/2008
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeente Jabbeke, Dorpstraat 3, 8490 JABBEKE.
Website : gemeentehuis@jabbeke.be.
Contactpersoon: Gabriel Acke.
Tel. (32-50) 81 01 21. Fax (32-50) 81 01 17.
E-mail: gabriel.acke@jabbeke.be.
Beschrijving:
Beschrijving/voorwerp van de opdracht:
Opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
Te wijzigen tekst:
II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen.
Opmaken van een volledig ontwerp (voorontwerp en definitief bouwkundig ontwerp) voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouckmolen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
Datum: 16/06/2008. Tijdstip: 11 :00 Plaats: Gemeentehuis Jabbeke Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke Gemeenteraadszaal
VI.3 Het nieuwe lastenboek houdende voorwaarden tot deelneming en voorwaarden van de opdracht is te bekomen na aanvraag op het emailadres gemeentehuis@jabbeke.be met referentie Nieuw Molen Kerrebroeck.
Datum van verzending van de aankondiging: 09/05/2008.
(@Ref :00179773/2008053446) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006

Uitslag

Studieopdrachten West-Vlaanderen 16/06/08 11:00:00
Jabbeke
in de gemeenteraadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 JABBEKE
alg. offerte-aanvraag voor de aanstelling van een architect-ontwerper voor het opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie-en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen, Dorpsstraat 88.
Offertes
Monument in Ontwikkeling, Onze-Lieve-Vrouwstraat 5, 8620 Nieuwpoort
Okkerse Sabine Architectenbureau, Ommegangstraat 2, 9667 Horebeke
ABM, 8490 Jabbeke
Pluspunt, Paradijsstraat 11, 9870 Zulte
Gantois Gisèle, 1730 Asse
Rabaut Architecten, 8600 Diksmuide
Que Mas BVBA, Hendrik Baelskaai 40, 8400 Oostende
Deschacht Freddy Arch., 8755 Ruiselede
Publicaties Bouwkroniek: web 43-2008 Publicatie Web: 23/10/08 9:13:11

Gemeenteraadsbeslissing
Algemene bouwwerken
West-Vlaanderen
Gemeenteraad
Jabbeke
Werken. Windmolen Van Kerrebroeck. Uitvoeren dringende herstel- en instandhoudingswerken. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Raming 24.793,39 excl. btw of 30.000 euro incl. 21% btw.
Gabriël Acke gemeentehuis @ jabbeke.be
Publicaties Bouwkroniek: web 37-2015 38-2015
Publicatie Web: 9/09/15 11:27:09

---------------

Jabbeke. Notulen gemeeneraad 13 juli 2015, p. 20-21.
12. Overheidsopdrachten - windmolen Van Kerrebroeck - uitvoeren van dringende herstel- en instandhoudingswerken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot uitvoeren van dringende herstel- en instandhoudingswerken aan de molen Van Kerrebroeck en dit via onderhandelingsprocdure zonder voorafgaande bekendmaking.
Door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd al eerder bij de gemeente Jabbeke, als erfpachthouder van de molen Van Kerrebroeck, aangedrongen om in afwachting van de opstart van de restauratie van de molen dringende instandhoudingswerken aan dit beschermd monument uit te voeren.
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43§2, 11° - in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vastellen van de voorwaarden ervan.
De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, §1, 1°a (limiet van 85.000,00 euro, excl. BTW niet overschreden)
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopddrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregeling van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen meer bepaald artikel 5, §3.
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op 24.793,39 euro excl. BTW of 30.000 eruo incl. 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Besluit
Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij middel van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 2: De technische beschrivjing en de raming voor de opdracht "Monument - uitvoeren van herstel- en instandhoudingswerken - Molen Van Kerrebroeck", opgesteld door Secretarie worden goedgekeurd. De raming bedraagt 24.793,39 euro excl. BTW of 30.0000 euro incl. 21% BTW.
Aertikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbesluit van 2015, en gebeurt met eigen middelen.

-------------

Vele werkzaamheden op de molen werden uitgevoerd door molenmaker August Peel, geboren te Gistel op 22 september 1853 en aldaar overleden op 26 maart 1931.
Op zijn bidprentje staat het volgende gedicht.

De man die vijftig jaren 't leven
Aan 't levenloos getimmer gaf
Ligt, geel als hout daar neer, ach even
Als elke vrucht die rijpt voor 't graf

Zo stort een eik na eeuwen neder
Als niemand nog zijn val verwacht
Zo neigt het riet, zo knakt de ceder
Bij stormen in de eerste nacht

Laat lopen nu wat lopen wille
Mijns hartens rad ligt in de vang
Op mijne beurt lig ik ook stille
Mijn tij is af met 's levens gang

Een maalgang is des mensens leven
Hij zelf een graantjen op den steen
Gelukkig wie, als hij gewreven
Tot in de kist, gleed zuiver heen

 

 

 

 

Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 236-237 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 109;
R. Henneman, "Windmolens te Jabbeke", in: Biekorf, LVIII, 1957, p. 368-370;
André Van Eenoo, "Jabbeke. Historie en legende. Deel 3", Jabbeke, p. 237-239;
W. Roels, "De windmolens te Jabbeke", in: Molenecho's, II, 1974, 10, p. 75-76, 79:
"Molens te Jabbeke", in: De Westvlaming, LV, 1962, nr. 10;
L. Denewet, "Molenaar Alfons Van Kerrebroeck overleden", in: West-Vlaams Molenblad, XIX, 2003, 4, p. 165-166.
L. Denewet & F. De Craeke, "Onze Werkgroep wil molenbiotoop te Jabbeke redden", in: West-Vlaams Molenblad, XXII, 2006, nr. 3, p. 110-112.
A. Van Eenoo, "Jabbeke. Histories en legenden", 3 dln., Jabbeke, s.d.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel III. Gemeenten H-J", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1995.

Persberichten
Pieter Segaert, "Heibel rond historische molen in Dorpsstraat (te) Jabbeke. Werkgroep vreest einde van Kerrebroecksmolen door uitbreiding garage Cools", in: Het Laatste Nieuws, editie Brugge-Oostkust, 03.11.2006, p. 17;
Ilse Snick, "Garage Cools mag niet uitbreiden. Agentschap Onroerend Erfgoed steunt werkgroep in strijd voor Van Kerrebroecks Molen", in: Het Nieuwsblad, ed. Brugge-Oostkust, 15.11.2006, p. 20;
ISN, "Jabbeke. Uitbreiding garage Cools schaadt beschermde molen", in: De Standaard, regio West-Vlaanderen, 15.11.2006, p. 28;
I[lse] Sn[ick], "Molen wordt toeristische trekpleister", Het Nieuwsblad, 28.11.2006.
DAL, "Gemeenteraad", in: Het Nieuwsblad, 10.11.2007.
Danny Lingier, "Nieuwe toeristische troef voor Jabbeke. Van Kerrebroeckmolen in oorspronkelijke staat hersteld", in: Het Nieuwsblad, 21.11.2007.
Patrick Anthone, "Gemeenteraad keurt begroting 2011 goed. Cathilleweg ondergaat facelift", in: Brugsch Handelsblad, 24.12.2010.
"Opknapbeurt voor molen Van Kerrebroeck", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014, p. 1.
"Molen Van Kerrebroeck krijgt nodige restauratie", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014.
"Kranige Margriet nog steeds in wolwinkel", Brugsch Handelsblad, 28.03.2014.
PA, "Molen in de steigers", Brugsch Handelsblad, 17.07.2015, p. 52.
PAB, "Molen van Kerrebroeck krijgt dringende herstelling", Het Laatste Nieuws, 18.07.2015.
"Belastingen in Jabbeke blijven gelijk". Krant Van West-Vlaanderen, editie Brugsch Handelsblad, 01.01.2016.
PAB, "Jabbeke. Belastingen blijven gelijk", Het Laatste Nieuws, 04.01.2016.

Mailberichten
Michiel Hooijberg, 23.12.2017.

Overige foto's

transparant

Molen Van Kerrebroeck

Foto: Lieven Denewet

Molen Van Kerrebroeck

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Molen Van Kerrebroeck

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Molen Van Kerrebroeck

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Molen Van Kerrebroeck

Foto d.d. 18.05.1939. De personen zijn: Armand Vanhulle, Georges Paques (omgekomen in Duits concentratiekamp), Marcel Dierickx (?1922) en Robert Misseeuw (+). Foto coll. erven Marcel Dierickx, Sint-Michiels.


Laatst bijgewerkt: zondag 18 september 2022
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Molen Van Kerrebroeck, Jabbekehomevorige paginaNaar Verdwenen Molens