Molenzorg
navigatie Alken, Limburg
Foto van Dorpsmolen, Alken, Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout | Database Belgische molens © Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout

Dorpsmolen
Koutermansstraat 1
3570 Alken
op de Herk
Molenbampt
kadasterperceel E1023a
50.876209, 5.309531 (Google Maps)
Gemeente Alken (verkoop in overweging, 2008-2013)
1653
Turbine watermolen
Korenmolen
Bakstenen gebouw
Francisturbine (fabr. Koppen & Frings, Maastricht)
Nog aanwezig
Draaivaardig
---,
Niet beschermd, wel in inventaris bouwkundig erfgoed
Jos Van Nuffel, Mortsel
Elke 5de zondag van de maand, 14-18 u. en op molendagen
05910 a (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Dorpsmolen is een graanwatermolen op de Herk, aan de huidige Koutermanssstraat nr. 1. Hij werd in 1653 gebouwd.

Eigenaars na 1840:
- voor 1844, eigenaar: Bamps Jan (en compagnie), apotheker te Hasselt
- 1850: zijn weduwe en compagnie
- 1855, erfenis: a) Schouterden Nicolaas, de weduwe en zonen en compagnie, te Turnhout; b) Schouterden Nicolas, de weduwe, rentenierster te Turnhout (vruchtgebruik)
- 1858, deling: Bamps-Jans Jan, de weduwe, rentenierster te Hasselt
- 1876, erfenis: Schouterden Hypolitus, eigenaar te Alken
- 1877, testament: Van Pelt Franciscus (en compagnie), apotheker te Antwerpen
- 1879, verkoop: Vendrickx Amand, bakker te Alken
- 1909, verkoop: Motmans-Jeuris Nicolaas, molenaar te Alken
- 1917: de weduwe en kinderen
- 1941, deling: Motmans-Mesotten Antonius, molenaar te Alken
- later, begin vruchtgebruik: a) Motmans-Mesotten Antoon, de weduwe (1/2 naakte eigendom en 1/2 vruchtgebruk), b) Lacroix-Motmans Ghislain, leraar (1/2 naakte eigendom en 1/2 vruchtgebruik)
- tot 2003, eigenaar: J. Motmans-Mesotten; huurder sinds 1980: gemeente Alken
- 2003, verkoop: gemeente Alken

De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg keurde op 5 mei 1847 de vastgestelde pegelhoogte van 1,653 meter goed. De toenmalige eigenaar was Jan Bamps, die ook de nog bestaande Groenmolen van Alken bezat.

In 1870 onderging het gebouw een vergroting. Later werd het waterrad  vervangen door de nog bestaande turbine, die zichtbaar is van op straat. Deze Francisturbine werd gemaakt door de firma Koppen en Frings uit Maastricht. De molen is nog draaivaardig en zou zelfs weer maalvaardig gemaakt kunnen worden. 

In 2003 verkocht eigenaar J. Motmans-Mesotten de molen aan de gemeente Alken, die het gebouw al sinds 1980 huurde. De molen werd in 2005 hersteld door Frans van Nuffel, samen met enkele molenvrienden. Het binnenwerk en de muren kregen een opknapbeurt. Lokalen van dit gebouw zijn thans in gebruik voor een aantal socio-culturele verenigingen.

De gemeente Alken overwoog in 2008-2013 het molengebouw te verkopen, waarbij gedacht werd aan een projectontwikkelaar. Er werd een horeca-bestemming vooropgezet en rondom zouden nieuwe woningen verrijzen.

In 2013 startte de werkgoep Molenzorg Zuid-Limburg, in samenwerking met het gemeentebestuur, met het opkuisen van de Dorpsmolen. Alles werd in het werk gesteld om de molen terug in beweging te krijgen. De werkgroep hield de molen open op de Limburgse Molendag en op de Open Monumentendag in 2013: een 300-tal mensen brachten een bezoek aan de molen!

Uit onderzoek in het turbinehuis bleek dat de rotor afgebroken was. Later is de rotor in de leeggepompte turbinekelder aangetroffen. Op een filmpje op YouTube (trefwoorden: Alken Dorpsmolen) is het bergen van de rotor op 6 augustus 2013 te zien! Sinds 1 januari 2014 heeft de vzw Werkgroep Molenzorg een beheersovereenkomst met de gemeente Alken.

Dank zij de inspanningen van leden van deze vzw is de turbine hersteld en kan de watermolen opnieuw in werking gebracht worden.

De molen is geopend elke 5de zondag van de maand, van 14 tot 18 uur, en op molendagen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie

Intekendatum: 29.12.2004
Molen: Alken (Limb.), Dorpsmolen - watermolen met Francisturbine
Bouwheer: Gemeente Alken
Ontwerper: bvba Krejo, arch. J. Bex, Alken
Opdracht: Verbouwing tot jeugdlokalen en garages tot berging en fietsenstalling; cat. D, kl. 3, cat. 00 of 11; fase A: 120 werkdagen, fase B: 28 kalenderdagen
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Hoogdorpsstraat 38, Alken
Offertes: PIT Tongeren bvba, Tongeren, €338.790,52; Stijnen Bouwbedrijf bvba, Laakdal, €358.397,65; Dasaco nv, Sint-Truiden, €369.999,83; DSV nv, Aarschot, €371.679,89; Metten nv, Zonhoven, €413.438,31
Toewijzing: PIT Tongeren bvba, Tongeren

Niele Geypens, "De Dorpsmolen - Jeugdhuis", groenalken.be (08.12.2011)       
De Dorpsmolen heeft een unieke uitstraling en ligging aan het dorpsplein van Alken. Het vormt een belangrijke troef van Alken centrum.
In het kader van Alken als ‘Poort van Haspengouw’ zien we het voorste en middelste gedeelte dienst te doen als een brouw/proeverij ambachtelijk bier/streekproducten, horeca, fietshotel, jeugdherberg, B&B of een combinatie van diverse 'publiek'-toeristische functies.
We denken dat dit best kan gebeuren in het kader van een PPS (publiek-private-samenwerking) of via lange-termijn-verhuur.
De Dorpsmolen is Alkens patrimonium, dit 'zomaar' verkopen vinden we geen goed idee.
We voorzien dan ook geen woonfunctie in het gebouw omdat dit zou de molen té privaat en ontoegankelijk zou maken voor de Alkenaar en er ruimte voor andere bestemmingen doen verloren gaan.
Het achterste gedeelte kan dan ook als jeugdhuis behouden blijven.
Het jeugdhuis kadert immers net als het Taeymanscentrum in onze visie voor het Laagdorp als horeca en evenementenplein en een herlocatie weg van een dergelijke prominente plaats in het centrum, zou een negatieve effect kunnen hebben op de werking van het Jeugdhuis.
De Harmonie die ook erg gehecht is aan hun locatie boven het Jeugdhuis, kan dan ook hun lokalen behouden.

----------------------------------

Verslag gemeenteraad Alken van 27 januari 2011

 Aanwezig de dames en heren : Hendrik Verbrugge, burgemeester-voorzitter; Reekmans Anita, Achten Andrea, Philtjens Igor, Deloffer Frank, Hasevoets Danny en Hanssen Magda, schepenen; Ory Flor, Rego Marc, Daniëls Marcel, Bollen Hilde,  Penxten Marc, Dirickx Paul, Carlier Ingrid, Voordeckers Heidi, Gilissen Sara, Dubois Alex, Debout Herbert, Croes Martine,  gemeenteraadsleden; Wim Thomas, gemeentesecretaris.

Verontschuldigd : Gos Armand, Lesire Andres en Smeets Guy. 

8. Masterplan Alken 2012.

Behandelende ambtenaar: Wim Thomas
Schepen Frank Deloffer stelde het ‘Masterplan Alken2012’ voor. Schepen Magda Hanssen lichtte het aspect kinderopvang toe, schepen Andrea Achten de visie inzake de culturele infrastructuur en schepen Danny Hasevoets het financiële luik.
Namens Groen! presenteerde Sara Gilissen een alternatief plan inzake de herinrichting van het Laagdorp.
Schepen Igor Philtjens stelde bij wijze van amendement voor om een gemeentelijke commissie op te richten voor de opmaak van het ‘Masterplan Alken2012’.
Ook Sara Gilissen stelde bij wijze van amendement de oprichting van dergelijke commissie voor. Tevens stelde zij als amendement voor om het ‘Masterplan Alken2012’, aangevuld met de nota van Groen! principieel goed te keuren als basis voor verdere discussie

Nadat de zitting een tiental minuten geschorst werd (21u45-21u55) stelde burgemeester Hendrik Verbrugge voor om het plan van Groen! inzake de herinrichting van het Laagdorp voor te leggen aan de gecoro, en vervolgens het plan – met de opmerkingen van de gecoro – terug te agenderen op de gemeenteraad.

De gemeenteraad was hiermee unaniem akkoord.

Sara Gilissen besliste vervolgens haar voorstel van amendement inzake de aanvulling van het ‘Masterplan Alken2012’met de nota van Groen! in te trekken, en om evenmin haar ander amendement inzake de oprichting van een gemeentelijke commissie ter stemming te leggen, maar zich aan te sluiten bij het amendement terzake van schepen Igor Philtjens.

Vervolgens werd volgend amendement van schepen Igor Philtjens ter stemming gelegd, en verworpen met 12 stemmen tegen (Cd&v/Sp.a/Pal/Ingrid Carlier) en 6 stemmen voor (Groen!/Open Vld/Kristalhelder) :

“Gezien de uitvoering van het Masterplan Alken 2012 over meerdere legislatuurperiodes loopt, is het noodzakelijk dat alle politieke partijen erin betrokken worden met als doel een breed politiek draagvlak te creëren en dit voor lange termijn. Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd te beslissen om een gemeentelijke commissie op te richten voor de opmaak van het Masterplan Alken 2012 waarin iedere politieke partij vertegenwoordigd is.”

Daarna keurde de gemeenteraad het ‘Masterplan Alken2012’principieel goed met 12 stemmen voor (Cd&v/Sp.a/Pal/Ingrid Carlier) en 6 onthoudingen (Groen!/Open Vld/Kristalhelder).

 Het ‘Masterplan Alken2012’is een totaalvisie met betrekking tot de volgende actuele vragen:
-wat met de Dorpsmolen?
-wat met het Taeymanscentrum?
-wat met de andere gemeenschapscentra?
-wat met de vrijgekomen ruimte in de Alk?
-wat met de vraag naar bijkomende ruimte voor kinderopvang /dagopvang in het centrum?

Hierbij moet rekening gehouden worden met volgende randvoorwaarden:
- visie op de omgeving rond de desbetreffende gebouwen.
-  visie op de invulling van onze gemeenschapscentra
- duidelijke afspraken met de huidige gebruikers van de gebouwen
- duidelijke keuze bij het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Dorpsmolen en het Taeymanscentrum.
- inzake de financiële haalbaarheid: het uitstippelen van een te volgen parcours waar de gemeenteraad desgevallend kan bijsturen of andere wegen bewandelen.

Visie aangaande de omgeving van de desbetreffende gebouwen.

- Omgeving van de Dorpsmolen
- RUP Centrum III (gebied : de oude brouwerijgebouwen) is gerealiseerd
De site rond de Carrefour kan verder ontwikkeld worden.
- RUP Centrum IV (gebied : dorpsmolen tot Alkerstraat)
De procedure van dit RUP is lopende waarbij de mogelijkheid opgenomen is om de ruimtelijkeordeningsvoorschriften voor de Dorpsmolen te bepalen.

- Visie Laagdorp:
Een duidelijke keuze om van het Laagdorp een leefplein te maken, waarbij een dertigtal parkeerplaatsen blijven behouden.
De ingang van de speeltuin ‘De Alk’ en de ruimte voor de ingang worden beter geaccentueerd.
De Dorpsmolen vormt de eindwand van het plein.
Verbinding van het Laagdorp met het gebied rond Carrefour.

- Parkeerbeleid
Langparkeerders:
- rond Carrefour
- uitbreiding parking Kapittel
- parking sporthal
Kortparkeerders:
- Laagdorp beperkt
- blauwe zone.
- Ontsluiten in aansluiting Toeristisch netwerk
- fietsroutenetwerk
- wandelnetwerk – verbinding centrum via Herk naar Mombeekvallei

- Omgeving OCMW-bibliotheek
Deze ruimte laat nog toe dat er een evenwicht gevonden wordt tussen enerzijds het 'park'-karakter van deze omgeving en anderzijds de inplanting van een aantal nieuwe gebouwen.
Clustering in de richting van de school en dus weg van de Papenakkerstraat is hier aanbevolen.

Visie op de totaliteit van de invulling van de gemeenschapscentra
Zowel Alken centrum als hoofdkern, als St-Joris en Terkoest als woonkernen behouden een gemeenschapscentrum.

Het Taeymanscentrum verdwijnt en maakt plaats voor een woonproject.
De functies in het Taeymans (vergaderen, fuifzaal, enz) worden overgebracht naar een nieuwbouw welke ingeplant zal worden in de omgeving van de bibliotheek/OCMW, bij voorkeur in de buurt van de scholen, teneinde aan te sluiten met de parking Kapittel.
Het d’Erckenteelcentrum is bij uitstek de plaats waar culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.
Een herinrichting van de lokalen, in het bijzonder de huidige bibliotheek en leeszaal, biedt de mogelijkheid om diverse vergaderingen te laten plaats vinden.
Het St-Jorisheem wordt de plaats waar er een gescheiden droge en natte keuken voorhanden zal zijn.
Doel is feesten, eetdagen en lessenreeksen naar St-Joris af te leiden.

Voor zowel het d’Erckenteelcentrum als het Sint-Jorisheem zal door Infrax een ESCO-rapport (*) opgesteld worden : hieruit zal blijken wat er in beide centra moet gewijzigd worden om een duurzaam energieverbruik te realiseren. Tevens zal gezorgd worden voor de toegankelijkheid voor iedereen.
(*) ESCO = Energy Services Company

Duidelijke afspraken met de gebruikers van deze gebouwen

Principe : “geen verhuis zonder evenwaardig alternatief”

-  De Dorpsmolen
Indien zou gekozen worden om de Dorpsmolen te verkopen of een andere functie te geven dan zal in dialoog met de thans aanwezige verenigingen naar een volwaardig alternatief worden gezocht.
Zolang er geen evenwaardig alternatief is gevonden, blijven de verenigingen hun lokalen behouden.

- Taeymanscentrum
Ook het Taeymanscentrum blijft zijn huidige functie behouden tot de nieuwbouw klaar is.

Duidelijke keuzes en communicatie inzake de toekomstvisie van de Dorpsmolen en het Taeymanscentrum.
Ten einde de site van de Dorpsmolen maximaal kansen te geven, wordt geopteerd om de bouwmogelijkheden zo ruim mogelijk te maken.
De markt zal worden geraadpleegd om aan geïnteresseerde partners de diverse opportuniteiten van de site (fietsroutenetwerk, speeltuin, enz.) kenbaar te maken.
Uiteraard zal de overheid via het vergunningsbeleid sturend kunnen optreden en zal de ontwikkelaar de draagkracht van de site en het historisch karakter van het molengedeelte moeten respecteren.
Het molengedeelte blijft uiteraard behouden.
Ook naar de invulling van het Taeymanscentrum zal dergelijke openheid worden geboden.
Ook hier zal de vergunningverlenende overheid sturend kunnen optreden.

CONCLUSIE

“De gemeenteraad gaat akkoord met de bovenstaande principes.
Ten einde dit volledig parcours te begeleiden en ook naar communicatie op te volgen wordt een opdracht tot aanstelling van een studiebureau ‘centrummanagement’ uitgeschreven, met als voorwerp “Opmaak masterplan Alken - ontwikkelings- en implementatievisie”.
De gemeenteraad krijgt op diverse tijdstippen van het desbetreffende bureau verslag en stand van zaken.
Geen enkele vereniging dient haar lokalen te verlaten zonder een evenwaardig alternatief.
De  goedkeuring van dit ‘masterplan’ is een voorlopige vaststelling, daarna volgt een ruime dialoog met alle betrokkenen.
De financiële weerslag zal  hoofdzakelijk bepaald worden door thans nog twee onbekende factoren, zijnde de verkoopprijs van het Taeymanscentrum en van de Dorpsmolen.”

9. Aanstelling studiebureau voor opmaak masterplan Alken – ontwikkelings- en implementatievisie.
Behandelende ambtenaar: Betty Achten
Het gemeentebestuur zal een masterplan laten opmaken met een ontwikkelings- en implementatievisie met betrekking tot een integrale handelsversterkende visie, eenstedenbouwkundig concept en het opstellen van een actieplan (cfr. vorig agendapunt). Voor hetaanstellen van eenstudiebureau voor deze opdracht keurde de gemeenteraad het bestek met deaannemingsvoorwaarden en technische bepalingen goed. De raming van deze opdracht bedraagt € 25.000,00 btw inclusief.

Er kan hiervoor subsidieaangevraagd worden bij het provinciebestuur Limburg.

Stemming : 12 ja (Cd&v/Sp.a/Pal/Ingrid Carlier) – 2 neen (Groen!) – 4 onthoudingen (Open Vld/Kristalhelder).

-----------------------------------------------

Het Masterplan Alken 2012 is een totaalvisie op actuele vragen zoals: wat met de Dorpsmolen? Wat met gc Taeymans? Wat met de andere gemeenschapscentra? … www. alken.be (02.03.2011)

Visie op de omgeving  van deze gebouwen. Omgeving van de Dorpsmolen. Het Laagdorp wordt een leefplein met een 30-tal parkeerplaatsen voor kortparkeerders. De ingang van het Sport- en Recreatiedomein De Alk, Laagdorp 17 en de ruimte vóór de ingang worden beter geaccentueerd. De Dorpsmolen vormt de eindwand van het plein. Omgeving OCMW-bibliotheek. Hier wordt naar een evenwicht gestreefd tussen enerzijds het 'park'-karakter van deze omgeving en anderzijds de inplanting van een aantal nieuwe gebouwen. In mei 2011 worden er 39 extra parkeerplaatsen gerealiseerd op parking Kapittel.

Visie op de totaliteit van de invulling van de gemeenschapscentra. Gc Taeymans verdwijnt en maakt plaats voor een woonproject. De functies in Taeymans (vergaderen, fuifzaal, enz…) worden overgebracht naar een nieuwbouw die ingeplant wordt in de omgeving van de bibliotheek/OCMW. Gc d’Erckenteel is de plaats bij uitstek voor culturele activiteiten. In gc St.-Jorisheem zal  er een gescheiden droge en natte keuken zijn. Het is de bedoeling om feesten, eetdagen en lessenreeksen naar St.-Joris af te leiden.

Afspraken met de gebruikers van deze gebouwen. De Dorpsmolen. Indien zou gekozen worden om de Dorpsmolen te verkopen of een andere  functie te geven, dan zal in overleg met de huidige gebruikers naar een volwaardig alternatief worden gezocht. Zolang er geen evenwaardig alternatief is gevonden, blijven de verenigingen er hun lokalen behouden. Gc Taeymans Gc Taeymans blijft zijn huidige functie behouden tot de nieuwbouw klaar is.

Toekomstvisie op de Dorpsmolen en gc Taeymans. Om de site van de Dorpsmolen maximale kansen te geven, wordt geopteerd om de bouwmogelijkheden zo ruim mogelijk te maken. De markt zal worden geraadpleegd om aan geïnteresseerde partners de diverse opportuniteiten van de site (fietsroutenetwerk, speeltuin, enz ) kenbaar te maken. De ontwikkelaar zal de draagkracht van de site en het historisch karakter van het molengedeelte moeten respecteren. Het molengedeelte blijft vanzelfsprekend behouden. Ook naar de invulling van gc Taeymans zal dergelijke openheid worden geboden. Uiteraard zal het gemeentebestuur via  het vergunningsbeleid sturend optreden.

Voor meer informatie over het Masterplan 2012, surf naar www. alken.be. Kies op de frontpagina voor: Bestuur • Gemeente • Gemeenteraadszittingen • Verslag gemeenteraadszitting van 27 januari 2011.
Info: Wim Thomas, gemeentesecretaris, tel. 011-59 99 59. wim. thomas@alken.be
Pascal Giesen, coördinator dienst vrije tijd, tel. 011-59.99.73 Marc Blokken, coördinator dienst woon- en leefomgeving, tel. 011-59.99.43

Ivan, "Verenigingen krijgen nieuw sportgebouw in De Alk", Het Belang van Limburg, 05.12.2008.
Door de politieke perikelen heeft het wat langer geduurd, maar de drie meerderheidspartijen CD&V, sp.a en Positief Alken hebben een beleidsplan klaar. Meest opvallende elementen zijn een multifunctionele nieuw sportgebouw in De Alk, en de eventuele verkoop van het Taeymanscentrum en van de Dorpsmolen.
De atletiekclub, de tafeltennis, de boogschutterij en de curvebowlclub krijgen een gezamenlijke accommodatie waarvan de eerste steenlegging al volgend jaar gepland is. De kostprijs wordt geraamd op een kleine 500.000 euro. Opvallend is ook dat de beleidslui naast het fietsinrijpunt aan de Alk ook een vertrekpunt willen realiseren voor een wandelparcours, dat start met de aanleg van een verbindingsweg voor voetgangers en fietsers tussen de Koutermans- en de Grootstraat en dat op lange termijn moet aansluiten op het wandelgebied van de Mombeekvallei.
Ook nieuw zijn de eventuele verkoop van de Dorpsmolen en het Taeymanscentrum. In de molen zijn nu het jeugdhuis, de harmonie en enkele jeugdverenigingen gevestigd. De denkpiste is die te verkopen aan een projectontwikkelaar die brood ziet in een horeca- of hotelbestemming. Het Taeymanscentrum is in de wijde omgeving bekend als de fuifzaal van Alken. Daar wil de gemeente een sociale bouwmaatschappij seniorenwooneenheden laten bouwen. “Met de opbrengst zouden we dan een nieuwbouw realiseren naast het OCMW-gebouw, waar we die verenigingen en het jeugdhuis kunnen huisvesten, en waar we een eigentijdse fuifzaal plannen.” De realisatie van die plannen zal vermoedelijk niet meer voor deze legislatuur zijn.
Centra In Terkoest is de vernieuwing van de visvijver gepland, de bouw van een sportschuur aan de school, en een speelbos naast het voetbalterrein. Sint-Joris krijgt zijn fietsverbinding met het centrum via het Langveld, en een nieuwe groenstructuur. De lokale voetbalclub krijgt subsidies voor de vernieuwing van sanitair en kleedkamers. In de wijk Hakkeveld wil het gemeentebestuur de verkeersituatie en het groen verbeteren.

Gemeente Alken - Dienst communicatie, "Ga een kijken nemen in de Dorpsmolen", Het Belang van Limburg, dig., Alken, 27.03.2014.
In 2013 startte de werkgoep Molenzorg Zuid-Limburg, in samenwerking met het gemeentebestuur, met het opkuisen van de Dorpsmolen in de Koutermanstraat. Alles werd in het werk gesteld om de molen terug in beweging te krijgen. De werkgroep hield de molen open op de Limburgse Molendag en op de Open Monumentendag in 2013: een 300-tal mensen brachten een bezoek aan de molen!
Malen zit er voorlopig nog niet in. Uit onderzoek in het turbinehuis bleek dat de rotor afgebroken was. Later is de rotor in de leeggepompte turbinekelder aangetroffen. Op een filmpje op YouTube (trefwoorden: Alken Dorpsmolen) ziet u het bergen van de rotor!
Kom zeker eens langs!
De werkgroep houdt vanaf 2014 de molen open op elke 5de zondag van de maand van 14u. tot 18u.: op zondag 30 maart, zondag 31 augustus en zondag 30 november 2014.
Ook op de Vlaamse Molendag op zondag 27 april 2014 en op de Limburgse Molendag op zondag 29 juni 2014 is de Dorpsmolen toegankelijk van 10u. tot 18u.
Vrijwilligers gezocht
Bent u geïnteresseerd in ‘molens’ en wilt u meewerken aan projecten? Contacteer dan de dienst vrije tijd.
Info: Carine Luts, dienst vrije tijd, tel. 011-59.99.76, carine.luts@alken.be

Lieven Denewet, "Inventaris van de Limburgse watermolens met hun pegelhoogtes (1846-1849)", Molenecho's, 39, 2011, nr. 2
Herman Holemans & Werner Smet, "Limburgse watermolens. Kadastergegevens: 1844-1980", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1985;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996.
Mailbericht Jos Van Nuffel, Mortsel, 30.07.2014.

Persberichten
PDP, "Dorpsmolen", in: Het Nieuwsblad, 21.06.2007.
"Chiro en fietsen in Dorpsmolen", in: Het Belang van Limburg, 21.12.2006.
Ivan Vandersmissen, "Alken overweegt verkoop Molen en Taeymanscentrum", Het Belang van Limburg, 30.03.2009.
"Verkeersdrempel aan Molen", Het Belang van Limburg, 28.03.2007.
Ralf Eicker, "Laagdorp wordt groen plein, wonen en horeca in Molen", Het Nieuwsblad, 22.01.2011.
Ralf Eicker, "Groen! heeft eigen plan voor Laagdorp", Het Nieuwsblad, 26.01.2011.
Niele Geypens, "De Dorpsmolen - Jeugdhuis", groenalken.be (08.12.2011)
"Masterplan Alken 2012", in: Alken info, 2011, nr. 3 (maart), p. 1
Ivan, "Verenigingen krijgen nieuw sportgebouw in De Alk", Het Belang van Limburg, 05.12.2008.
Gemeente Alken - Dienst communicatie, "Ga een kijken nemen in de Dorpsmolen", Het Belang van Limburg, dig., Alken, 27.03.2014.
RVS, "Kapelanij en gemeenschapscentrum worden verkocht. Plannen voor De Alk en dorpsmolen", Het Belang van Limburg, 27.06.2015.

Overige foto's

transparant

Dorpsmolen

Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout

Dorpsmolen

Foto: Fran?ois Gijsbrechts, Linkhout

Dorpsmolen

Foto: Armand Carre (coll. Levende Molens - Molenzorg vzw)

Dorpsmolen

De turbine. Foto: Mina De Vis

Dorpsmolen

De turbine. Foto: Robert Van Ryckeghem, Koolkerke

Dorpsmolen

Zicht op de steenkast op verdieping, foto ingezonden door Froyen Gert uit 2022

Dorpsmolen

Aandrijf- en besturingsmechanisme op gelijkvloers, foto ingezonden door Froyen Gert uit 2022


Laatst bijgewerkt: woensdag 26 april 2023
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Dorpsmolen, Alkenhomevorige paginaNaar Verdwenen Molens