Molenechos's Homepage Molenechos.org

Gent, Vlaanderen - Oost-Vlaanderen

Verdwenen molen

karakteristiek

Naam
Willem Kostersmolen, Kosterigge, Kostrege(molen)
Ligging
Port Arthurlaan 14
9000 Gent
noordwestzijde van de rotonde
Tussen-Muide (tussen de 2 Muidepoorten)
kadasterperceel A3208
Vlaanderen - Oost-Vlaanderen
toon op kaart
Gebouwd
voor 1390
Verdwenen
1872, sloop
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen, later korenmolen
Database nummer
3808

Beschrijving / geschiedenis

De Willem Kostersmolen, later de Kosterigge, Kostrege(molen), Korterig (1851) en laatst Molen De Ronne was een houten staakmolen op Tussen-Muide (tussen de beide Muidepoorten), aan de noordwestzijde van de rotonde van de huidige Port Arthurlaan (nr. 14).

Hij werd voor 1390 opgericht, was oorspronkelijk een oliemolen, maar werd in 1825 omgevormd in een graanmolen.

Tot 1825 was de molenberg in het bezit van Agnes Maria Francisca Odemaere, terwijl de oliemolen zelf in handen was van Judocus Blancquaert-Van Thieghem. Bij akte van notaris Charles François Billiet te Gent van 3 oktober 1825 werd de molenwal aangekocht door Josephus Henricus De Ronne, zoon uit het huwelijk van Joannes Baptiste De Ronne en Maria Anna Jacoba Scheere, eigenaar voor de helft van korenwindmolen "de Onrust" buiten de Brugsepoort te Gent. Bij akte van dezelfde notaris van 12 oktober 1825 kocht Josephus Henricus De Ronne de oliemolen "de Kosterigge" zelf aan, met woonhuis en alle afhankelijkheden, gelegen op een molenberg te Gent, tussen de beide Muidepoorten. 

Na het overlijden van Josphus Henricus De Ronne te Gent op 22 maart 1836, bleef de molen "de Kosterigge" in het bezit van zijn erfgenamen.

Vermeldingen
- 1412: "bi der mudepoorten neuen willem scosters meulenwal" (Stadsarchief Gent, 301, 22, 8 r°)
- 1555: "eene oliewintmuelene … van oudts ghenaempt de costerigghe … binnen der mude poorte" (Stadsarchief Gent, 301/107, 108 v°).
- 1763, 14 juli: "Uit de hand te koop: eenen schoonen ende wel gelegen oliewindmeulen, genaemd de Kosterigge, gestaen tusschen beyde de Muydepoorten dezer stad, mitsgaeders de oliehuyzen, met octroy van haere Majesteijt, volgens t'welke den gezegden meulen vermag geërigeert te worden voor graenmaelmeulen". Verkoper was L. Blanquaert op de Steendam te Gent. Notaris was Leopoldus de Sadeleere uit Gent - Zandberg (Gazette van Gend, 14.07.1763).
- ca. 1850: M(oul)in de Kostrege (Kaart Ph. Vandermaelen, ca. 1850)
- 1851: Korterig

In 1834 werd de molen ingedeeld in klasse 5, met een kadastraal inkomen van 380 frank.

We zien hem afgebeeld op:
- de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1842) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de benaming "M(oul)in de Kostrege"

Eigenaars:
- tot 1763: Blanquaert L., woonde op de Steendam te Gent.
- voor 1834, eigenaar: De Ronne Hendrik, molenaar te Gent
- later, eigenaar: De Ronne Karel Jozef en consoorten, molenaar te Gent
- 11.02.1850, verkoop: a) De Ronne Charles Joseph, b) De Ronne Bernard Francois en c) De Ronne Lucie Jeanne (notaris Roelandt)
- later, erfenis: a) De Ronne Charles Joseph, b) De Ronne Bernard François, de erfgenamen en c) De Ronne Lucie Jeanne (overlijden van Bernard De Ronne)
- 23.12.1859, erfenis: De Ronne Karel Jozef, molenaar te Gent

De staakmolen op teerlingen werd in 1872 gesloopt.

Opmerking: niet te verwarren met een andere "Molen De Ronne", gelegen bij de Nieuwe Wandeling nabij Einde Were, op het kadasterperceel F335.

Lieven DENEWET, Luc VAN DURME & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 22, 2, 8 r°; 107, 108 v°.
Rijksarchief Gent, Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen, nr. 300. Handboek betreffende goederen, in het bijzonder de molens, buiten de Muidepoort te Gent, 1558-1663.
Rijksarchief Gent, Notariaat 648, nr. 21. Akten van notaris Charles François Billiet te Gent, 3 en 12 oktober 1825.

Landkaarten
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1842)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)

Gedrukte bronnen
Gazette van Gend, 14.07.1763, nr. 56.

Werken
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Bart Veeckmans, "De brouwerij Colle en zijn voorgangers in de Veerstraat", Heemkundige Kring Dronghine (Drongen), Jaarboek 36 (2017), p. 117-216.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000, p. 15.