Molenzorg
navigatie Strijpen (Zottegem), Oost-Vlaanderen
Foto van Van Den Borres Molen<br />Molen Van Den Borre, Strijpen (Zottegem), Foto: ? Molencentrum, Roosendaal (Nederland) | Database Belgische molens © Foto: ? Molencentrum, Roosendaal (Nederland)

Van Den Borres Molen
Molen Van Den Borre
Molenhoek 14
9620 Strijpen (Zottegem)
op de Traveinsbeek
300 m Z v.d. kerk
kadasterperceel B151d
50.865559, 3.786940 (Google Maps)
Thomas Piens, Zingem; Simon De Boever, Landegem
tussen 1148 en 1177 / voor 1429 / 1623 / na 1655 / 19de eeuw
Bovenslag watermolen
Korenmolen en elektriciteitsopwekking
Deel van boerderij
Metalen bovenslagrad, 3,80 m diameter en 0,90 m breed
Twee steenkoppels, walsenstoel, graankuiser, haverbreker
Maalvaardig
M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
8 september 1981
Thomas Piens & Simon De Boever
Het molengedeelte op molen- en monumentendagen en op afspraak. Contact: tpiens@hotmail.com, simon_de_boever@hotmail.com, GSM 0487 20 23 48
50494 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Van Den Borresmolen is een korenwatermolen op de Traveinsbeek, in de Molenhoek (nr. 15), op 300 meter ten zuiden van de kerk van Strijpen. Deze molen is geïntegreerd in een kleine, gesloten hoeve. Het landschap is met zijn omzoomde weiden een van de weinige ongeschonden watermolensites in Oost-Vlaanderen. Deze traditionele boerderijmolen heeft de geschiedenis in steen en stof verstild.

Tussen 1148 en 1177 werd de watermolen opgericht door abdij van Mont-Saint-Martin uit Gouy (departement Aisne, F). Deze abdij had met de hulp van de heren van Zottegem in Strijpen (1162: "Stripis") een priorij gesticht en veel eigendom verworven. Deze priorij overleefde de 16de eeuw niet. De abdij werd door Garembert gesticht in 1117, trad in 1134 toe tot de norbertijnenorde en werd in 1790 opgeheven.

Volgens een pachtcontract dat in 1429 voor de schepenen van Gent werd verleden, blijkt dat deze molen in particulier bezit was. Wel was de toenmalige molenaar-pachter verplicht om, naast zijn pacht aan de eigenaar, jaarlijks een vergoeding van 6 ponden parisis te betalen aan de heer van Zottegem. Met deze som verzekerde de molenaar zich van zijn vrij maalrecht.

Het in 1571 opgestelde penningkohier van Strijpen (f° 3 r°) vermeldt dat Gauthier Alaert eigenaar was en de molen verpachtte aan de erfgenamen van Lieven Schauvlieghe. Samen met de boerderij en ruim twee bunder grond (nagenoeg drie hectaren) moest de pachter daarvoor jaarlijks veertig pond parisis neertellen, naast ... twee kapoenen (vetgemeste gecastreerde hanen), twee hazen, drie koppels patrijzen en zes karpers (allicht uit de molenvijver): "De hoijrs van wijlen Lieven Scauvlieghe hauden in pachte -een waterolimuelene ghestaen bij den pachthove van Strijpen toebehoo-rende Gauthier Alaert ende sijnen kinderen groot metten vijvers daerneven ontrent 2 dachw. + 2 bunder, tacx(eert) tsiaers voor 40 p. par. in ghelde, item noch 2 cappoenen tacx. 24 schell. par -; item 2 hasen tacx. 4 p. par., item 3 coppelen patrijsen tacx. 34 schell. par., item 6 carpers 30 schell, par., item noch van cheyse ende ren.ten tacx. 10 p. 12 schell. par. Tacx. tsamen tsiaers 79 p. parisis".

In 1580 werd de molen samen met de kloosterhoeve voor een eerste keer verwoest door de Gentse calvinisten. De heropbouw vond pas plaats in 1623. De sierlijke steen met opschrift "Anno 1623" getuigt hiervan. De Franse troepen vernielden de molen opnieuw in 1655.

Uit het proces-verbaal van afpaling van de gemeente Strijpen in 1823:
"Men vindt ook te Strijpen twee molens door het water bewogen, dienende tot het malen van graan, toebehoorende aan J. Cantaert en Lefevere van Doornyk. Hunne gelegenheid door gebrek aan water is zoo voordelig niet dan die der windmolens, men heeft geene geregelde huur of pacht cedeelen van deze eigendommen kunnen bekomen. De taksateur heeft dan bij molenaars en gebruiker van soortgelijke goederen, veele inlichtingen moeten inwinnen om over hunne waarde te kunnen beslissen, hij heeft die van gelijke opbrengst erkent, dus slechts er eene klasse voor bepaalt welke hij, de schatting der ander molens in het oog nemende, heeft gebragt op eene huurwaarde van 90 guldens, waarvan een derde moet afgetrokken worden tot herstel en onderhoud, blijft dus voor zuivere jaarlijksche opbrengst: 60.00."

Eigenaars:
- 1571, eigenaar: Alaert Gauthier; molenaar-pachter: Schauvlieghe Lieven, de erfgenamen
- 1823: Cambien J.
- voor 1834, eigenaar: Bettesonne Jan-Baptiste, landbouwer te Strijpen
- 1858, huwelijk: De Mulder-Bettesonne (Gudule) Jacques Bernard, eigenaar te Steenhuize-Wijnhuize
- na 1889, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Jacques De Mulder)
- 20.02.1896, verkoop: a) Van Den Borre-De Clercq Désiré (voor 30 a 75 ca), molenaar te Strijpen en b) De Mulder-Bettesonne Jacques Bernard, de weduwe en de kinderen (voor de overige delen), eigenaars te Steenhuize-Wijnhuize (notaris De Deyn)
- 1897, eigenaar: Van Den Borre-De Clercq Désiré, molenaar te Strijpen
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe)
- 12.04.1915, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw De Clercq)
- 02.12.1916, erfenis: de kinderen (overlijden van Désiré Van Den Borre)
- 07.11.1920, verkoop: a) Van Den Borre Cyrille Omer, b) Van Den Borre Marie Irma, c) Van den Borre Hector Joseph en d) Van Den Borre Joseph Omer (notaris De Beer)
- 28.12.1921, erfenis: a) Van Den Borre Cyriel Camiel Oscar, b) Van Den Borre Marie Irma en c) Van Den Borre Hector Joseph (overlijden van Joseph Omer Van Den Borre)
- 01.10.1925, verkoop: De Muyter-Van Den Borre Remi en de kinderen (notaris De Beer)
- later, erfenis: de kinderen: a) De Muyter Marguérite, te Strijpen, b) De Muyter Gerard, te Strijpen en c) De Muyter Raphaël Prosper (overlijden van Remi De Muyter)
- 2010, erfenis: a) De Muyter Gerard, te Strijpen en b) De Muyter Raphaël Prosper (overlijden van Marguérite De Muyter)
- 18.11.2013, erfenis: De Muyter Raphaël Prosper (overlijden van Gerard De Muyter)
- 23.09.2014, erfenis: erven De Muyter (overlijden van Raphaël De Muyter)
- 2015, verkoop: Thomas Piens, Zingem; Simon De Boever, Landegem

In de tweede helft van de 19de eeuw kende de molen enkele uitbreidingen. De houten kamwieloverbrenging werd in 1880 vervangen door gietijzeren konische wielen. In 1889 werd een stoommachine als hulpkracht bijgeplaatst in het eenlaagse bijgebouw dat stroomafwaarts van het rad over de beek staat. Het gebouw is voorzien van bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken. Haaks erop, over de beek, kwam een stoomketellokaal tot stand, gekenmerkt door een thans gesloopte vierkante schouw, waarvan de sporen echter nog zichtbaar zijn. Beide gebouwen hebben zadeldaken die met Vlaamse pannen zijn bedekt. Vroeger was er ook een oliemolen.

De omslachtige stoommachine werd in het begin van de 20ste eeuw vervangen door een armgasmotor waarbij het gas werd gewonnen uit antracietkolen. Deze werd na de Tweede Wereldoorlog op zijn beurt vervangen door een driecilinder-Listerdieselmotor, opgevolgd in 1959 door een landbouwtractor (Porsche). In 1948 werd, ter vervanging van een koppel maalstenen, een walsenmaalderij van het merk Midget (Morristown, USA) van het kleinste formaat geplaatst.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de molen ook gebruikt om elektriciteit te maken voor een groot deel van de gemeente. De productie bedraagt zo'n 2,5 kW per uur.

Sinds 1992 wordt met de molen niet langer gemalen op professionele basis, behalve voor speciale gelegenheden. Reden daarvoor was dat grote veevoederfabrikanten het graan opkochten en dat minder en minder (landbouwers)gezinnen nog zelf hun brood bakten. In 1995 werd met eigen middelen en dus zonder subsidies het bovenslagwaterrad volledig hersteld.'

De laatste molenaars waren de gebroeders Gerard (+ 18.11.2013, 85 jaar) en Raphaël De Muyter (+ 23 sept. 2014, 84 jaar).

Op het molenerf kan hier de kleine ambachtelijke bedrijvigheid als het ware voelen, ruiken en proeven. Niet te verwonderen dat deze molen, samen met de gebouwen rond de binnenkoer, op 8 september 1981 als monument werd beschermd "vanwege de industrieel-archeologische waarde". Tegelijk werd de omgeving beschermd als dorpsgezicht.

In 2015 werd de watermolen verkocht aan Thomas Piens (uit Zingem) en Simon De Boever (uit Landegem). Het is hun levenswerk de molensite te renoveren en de watermolen in werking te houden. Het molengedeelte is te bezoeken op molendagen en op afspraak.

Bouwkundige beschrijving

Gesloten hoeve met nog werkende watermolen, gelegen aan de Traveinsbeek en beschaduwd door een linde. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen, kunstleien) rondom een gekasseid rechthoekig erfje. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in stalvleugel.

Oud molengebouw van twee traveeën en twee bouwlagen Gecementeerde erfgevel met overgenomen datering 1623 (in cementering); vierkant kelderkozijn links en rechthoekige rechts gelegen poort onder houten latei. Rechter zijgevel op hoge onderbouw van zandsteen; twee benedenvensters onder houten lateien en groot rondbogig bovenvenster met ijzeren roeden. Achtergevel met oude eiken deur links en met luikhaken. Later aangebouwd hoger boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (nok parallel aan de straat, kunstleien). De gecementeerde erfgevel toont een erg verhoogde begane grond; rechthoekige muuropeningen, steektrap. Bakstenen achtergevel met rechthoelige beluikte vensters onder arduinen lateien, deur onder houten latei.
Dienstgebouwen met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien (eerste kwart 19de eeuw).

In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen er uitbreidingen. Zo werd in 1889 langsheen de beek, stroomafwaarts en op de molen een éénlaagse bijgebouw voorzien voor de stoommachine (gekenmerkt door bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken). Haaks erop over de beek, kwam een stoomketellokaal tot stand, gekenmerkt door een thans gesloopte vierkante schouw, waarvan de sporen echter nog zichtbaar zijn. Beide gebouwen hebben zadeldaken, bedekt met Vlaamse pannen. Begin 20ste eeuw werd de stoominstallatie vervangen door een armgasmotor, in 1948 door een driecilinder-Listerdieselmotor en in 1959 door een landbouwtractor (Porsche).

Op zaterdag 1 oktober 2016 kreeg de molen op de site van de Tombeekmolen in Overijse het kenteken “Actieve Molen 2016” uitgereikt. Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw (www. molenforumvlaanderen.be)  op basis van de volgende criteria: de molen als gebouw (uitzicht, toestand), de werking als molen (draaien en malen) & de inzet van de molenaar, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten.

Molentechnische beschrijving

Buitenwerk: geklonken ijzeren bovenslagrad, diameter 3,80 meter, breed O,90 m, met schroefbouten geconstrueerd spakenwerk, beschaduwd door een linde. Voldoende waterdebiet. Stroomopwaarts is er een verval van ca. 5 meter.
Binnenwerk: in een niet-afgesloten kuip bevindt zich een gietijzeren overbrenging; op de verdieping, ondersteund door gietijzeren zuilen, bevonden zich vroeger vier koppels maalstenen, thans zijn er nog twee koppels maalstenen en twee cylindermolens.
De eigenlijke maalruimte is vrij eng en, vooral op de verdiepingen, volgestouwd met maaltoestellen en aanhorigheden, zodat de indruk ontstaat van een klein intensief ambachtelijk en zeer traditioneel bedrijfje. Er liggen twee koppels maalstenen, waarvan een koppel kunststenen Jaspers. Er is een walsenmaalderij van het merk Midget (firma uit Morristown, USA) van het kleinste formaat, geplaatst in 1948 ter vervanging van een koppel maalstenen. Verder zijn er een elevator, een graankuiser en een haverbreker.
Aan deze ruimte werd tijdens de laatste eeuw praktisch niets gewijzigd.

In het straatwerk ligt een Franse molensteen die maar op één plek een scherpsel te vinden. Deze plek is wat 'dooier' dan de rest van de steen en het lijkt of men hiermee het snijvermogen van de steen (op die plek) wilde verbeteren. Zoals bekend waren er Franse stenen die vanwege hun extreem open structuur zonder scherpsel waren uitgerust.

Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Paul BAUTERS

Aanvullende informatie

Jaarlijks aantal asomwentelingen
1994:    317.204
1995:    192.691
1997:    118.128
1998:    275.840
1999:    261.954
2000:    169.798
2001:    207.856
2002:    205.150
2003:    300.275
2004:    257.267
2005:    270.948
2006:    256.533
2007:    295.718
2009: 1.093.288
2010:    572.037
2011:

"Protest tegen vistrap op Traveinsbeek", regiozottegem.be, 08.09.2008.

De vrienden van de Molen Van den Borre in Strijpen moet niet weten van de vistrap die het stadsbestuur van Zottegem op de Traveinsbeek in Strijpen wil aanleggen. ,,Dat maakt al ons werk kapot'' zegt Roger De Looze. Verschillende overheden zijn momenteel bezig met de zogenaamde vismigratie. Het is de bedoeling dat vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen maar ter hoogte van watermolens kunnen ze niet passeren. Afhankelijk van wie de beheerder is van de beek gaan die overheden over tot de inrichting van een vistrap, ook wel nevengeul genoemd. Dat betekent dat er naast de molen een nieuwe waterweg wordt gegraven waar de vissen doorheen kunnen zwemmen en zo de molen kunnen ontwijken. De stad Zottegem voorziet in zo'n vistrap naast de molen Van den Borre aan de Molenhoek in Strijpen. Volgens de vrienden van de molen is zo'n vistrap nefast. Het water moet in de zomer door de nevengeul en zo zal de geklasseerde watermolen stil vallen. De molen gaat dan kapot en er kan geen groene stroom meer opgewekt worden. Bovendien zal het water via de nevengeul weer veel te snel afstromen met wateroverlast in de omgeving tot gevolg.

Mailbericht Jesse in 't Veld, 14.01.2014
Op bezoek bij Gerard en Raf De Muyter te Strijpen, 2010 en 2011
In de bijlage vindt u de afbeelding van de molen van Strijpen. De opname is gemaakt op zondag 3 oktober 2010, het was toen molendag in Oost-Vlaanderen.
We hadden met een groepje bevriende molenaars een molentocht uitgestippeld, waar onder andere deze watermolen was opgenomen. We hebben in Strijpen toch eventjes stil staan kijken, niet wetende dat er nog zulke prachtige watermolens bestonden. Het maakte diepe indruk op ons, hetgeen ertoe heeft geleid dat wij een jaar later nogmaals een bezoek hebben gebracht aan deze molen. Vorig jaar stond de molen wederom weer op de lijst, maar bij aankomst bleek dat deze wegens ziekte gesloten was. We waren wat bezorgd, want we wisten dat de gezondheid van een van de mulders achteruit liep. Gelukkig mochten wij in 2010 en in 2011 nog beide broers en hun molen meemaken.
Ik hoop dat de molen in de toekomst als maalwerktuig met zijn sfeer behouden blijft, en niet dat het "verrestaureerd" wordt tot een of andere toeristenmolen.

Lieven Denewet, "Molenaar Gerard De Muyter uit Strijpen overleden", Molenecho's, XLI, 2013, 4, p. 182; /West-/Vlaams Molenblad, XXX, 2013, 1, p. 3.
Op 18 november 2013 overleed Gerard De Muyter op 85-jarige leeftijd. Hij was één van onze laatste beroepsmolenaars. Gerard bewoonde samen met  zijn broer Raphaël (83) en hun al eerder overleden zus Marguerite, de Watermolen Van den Borre op de Traveinsbeek te Strijpen bij Zottegem. Naast het malen van graan, wekt de molen ook elektriciteit op. Het molenerf is echt een plek waar de tijd stil bleef staan. Twee maal, in 1998 en 2012, kon televisiekijkend Vlaanderen met de De Muyters kennismaken, via de programma’s “Jambers” en “Jambers, het leven gaat voort”. We leerden er Gerard ook kennen als een filosoof en dichter. Op zijn bidprentje verscheen zijn versje “Het meuleken van Strijpen”. Een fragment: “Nieuwe tijden komen aan / En de oude die vervagen / Maar ’t meuleken, het moet en blijft bestaan”. Het typeert hun levensopvatting: “We moeten voortdoen”. We wensen broer Raf De Muyter nog veel sterkte toe. 

Lieven Denewet, "In memoriam acht Vlaamse molenaars (2014-2015)", Molenecho's, XLIII, 2015, 2. p. 59-60.
De Muyter Raphaël, geboren te Strijpen in 1930 en overleden in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem op 23 september 2014. Nog geen jaar voordien (18 november 2013) was zijn broer Gerard overleden (zie Molenecho’s, 2013, nr. 4, p. 182 - aldaar ook een foto van beide broers). Zij waren landbouwers-molenaars en bewoonden de Watermolen Van den Borre op de Traveinsbeek te Strijpen bij Zottegem. Het molenerf kwam in handen van hun neven en nichten. Raphaël drukte kort voor zijn dood de wens uit dat alles in de molen bijeen zou blijven en als een geheel moest worden gekoesterd. Een openbare verkoop was zelfs uitgesloten. Twee jonge enthousiaste vrijwillige molenaars, Thomas Piens (24) uit Zingem en Simon De Boever (23) uit Landegem werden in 2015 de nieuwe trotse eigenaars. Ze zullen het molenerf renoveren en de molen in werking houden.

 

Archieven
- Rijksarchief Beveren, I35 - 285. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Kaarten en waterlopen, nr. 282-286. Plans van waterlopen, ca. 1851, Strijpen, 6 stukken.
- Rijksarchief Beveren, I35 - 72, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Kaarten en waterlopen, nr. 72. Algemeen plan, 19e eeuw, schaal 1/10.000. Strijpen.
- Rijksarchief Beveren, M186 - 403. Technische Inspectie van Stoomtoestellen Oost-Vlaanderen (1889-1960), nr. 403. Gemeente Strijpen.
- Rijksarchief Gent, 131 - 88. Land van Zottegem. Oud Archief (Archief van de familie Egmont-Pignateli. Goederenbeheer. Land en heerlijkheid van Zottegem. Verpachtingen. Gronden en molens), nr. 77. Verpachting van de molens te Strijpen, Velzeke en Godveerdegem alsmede het pachthof te Leenhoute te Grotenberge, toebehorend de graaf van Egmont. 1758. 1758 1 katern.
- Rijksarchief Gent, 131 - 3278. Land van Zottegem. Oud Archief, nr. 3278. Landboek Strijpen, met wijzigingen, 1678-1768, 1 register.
- Rijksarchief Gent, 131 - 3279. Land van Zottegem. Oud archief, nr. 3279, Gebruikboek van Strijpen. 1726-1768. 1 register.
- Stadsarchief Gent, Penningkohier van Strijpen, 1571, f° 3 r°.

Literatuur
- Broeckhove M., "Votiefmonumneten van Molenaars in Z.O. Vlaanderen en I. Openluchtkruis tot kerkhofkruis te Strijpen", Oostvlaamse Zanten, jg. 66, nr. 1, j an.-maart 1991, p. 37-42.
- Bauters Paul  & R. Buysse Raoul, "De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980", Gent, 1980 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 11).
- Bauters Paul, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1985 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25).
- Denewet Lieven, "Wij herdenken.... (o.a. Gerard De Muyter)", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXX, 2013, 1, p. 3.
- Denewet Lieven, "In memoriam acht Vlaamse molenaars (2014-2015)", Molenecho's, XLIII, 2015, 2. p. 59-60.
- Denewet Lieven & in 't Veld Jesse, "Molenaar Gerard De Muyter uit Strijpen overleden", Molenecho's, XLI, 2013, 4, p. 182.
- De Potter Frans & Brouckaert Jan, "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 5e reeks. Arrondissement Aalst, 4. Steenhuize-Wijnhuize, Strijpen...", Gent, Siffer, 1900.
- Desart Robert, "Les Moulins à Eau du Hainaut et des Flandres", Soignies, Lemaire, 1968, p. 101.
- De Smet M., Van de Putte J. & Tulleken M.-J., Gids voor de Vlaamse Ardennen, Oudenaarde, 1972, p. 744.
- D'Huyvetter Clio, de Longie Bea & Eeman Michèle m.m.v. Linters Adriaan, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent, 1978.
- Goublomme Alain, "Twee molenaars over vroeger, elektriciteit produceren en de romance tussen hun watermolen en .... een stekelbaarsje", in: Levende Molens, 27ste jg., 2005, nr. 6, p. 63-65.
- Hoebeke Marcel, Van den Bossche Michel, "Beelden van toen: Zottegem, Velzeke, Strijpen, Oombergen, Leeuwergem, Grotenberge, Erwetegem, Godveerdegem, Sint-Goriks-Oudenhove, Elene, Sint-Maria-Oudenhove", Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 1985, 128 p.
- Holemans Herman, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 7. Gemeenten S-T", Opwijk, 2007.
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962).
- Lafort André, "Parochies Erwetegem, Godveerdegem, Grotenberge, Strijpen, Sint-Goriks-Oudenhove, Wijnhuize, Zottegem (heerlijkheid Bevegem) (Land van vrije eigendom van Zottegem): staten van goed 1586-1795", Ronse, André Lafort, 2002, 2 dln.
- Lamarcq Danny, Watermolens in Zottegem, www. zottegem. be
- Mola, "Aantal asomwentelingen van Oost-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 51.
- (Smet Leo), "Strijpen. Molen van den Borre", in: Molenecho's, III, 1975, p. 76.
- Verpaalen John, "In Strijpen maalt men kilowatts", in: De Belgische Molenaar, jg. 84 / Levende Molens", jg. 11 (1989), 6, p. 43-45.
- Verpaalen John, "In gesprek met Gerard De Muyter" [molenaar van de Molen Van den Borre te Strijpen], in: Levende Molens, jg. 9 (1987), nr. 8, p. 59-63.
- Watté Frans, "Bijdrage tot de geschiedenis van Strijpen en St. Goriks-Oudenhove", Zottegem, 1990, 319 p.
- Woznicki Eric, "Le Mont Saint-Martin: de l'abbaye au château", Jadis, jg. 47, 1990, 7-8, p. 39.
- Woznicki Eric, "L'abbaye du Mont-Saint-Martin", Bellicourt, Éd. Communauté de communes du pays du Vermandois, 2014, 208 p.

Mailbericht Jesse in 't Veld, 14.01.2014.
Mondelinge mededeling Thomas Piens, Zingem, 07.03.2015.
Mailbericht Simon De Boever, Landegem/Strijpen, 14.07.2015, 04.07.2018.
Mailbericht Jesse In't Veld, 24.10.2015.

Persberichten
- "Protest tegen vistrap op Traveinsbeek". www.regiozottegem.be, 08.09.2008.
- Johan Van Bever, "Molen Van den Borre open voor publiek", Het Nieuwsblad, 09.09.2010.
- Eric De Pessemier, "De broers Raf en Gerard De Muyter bij hun watermolen: 'Wij zijn hier geboren en zullen hier sterven.'", Het Nieuwsblad, 02.08.2011.
- Johan Van Bever, "Molen Van Den Borre blijft dicht", Het Nieuwsblad, 03.09.2013 (dig.)
- FEL, "Strijpen. Twintigers nieuwe eigenaars Van den Borresmolen", Het Laatste Nieuws (dig.), 01.06.2015.

Overige foto's

transparant

Van Den Borres Molen<br />Molen Van Den Borre

Foto: Damien De Leeuw, Herzele

Van Den Borres Molen<br />Molen Van Den Borre

Foto: Damien De Leeuw, Herzele

Van Den Borres Molen<br />Molen Van Den Borre

Foto: Marcel Van Lierde, 10.09.2006

Van Den Borres Molen<br />Molen Van Den Borre

Foto: Marcel Van Lierde, 10.09.2006

Van Den Borres Molen<br />Molen Van Den Borre

Foto: Jesse in ?t Veld (Westmaas), 03.10.2010, met Gerard (voorgrond) en Raf De Muyter in hun watermolen


Laatst bijgewerkt: zaterdag 3 september 2022
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Van Den Borres Molen<br />Molen Van Den Borre, Strijpen (Zottegem)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens