Molenzorg
navigatie 's-Gravenvoeren (Voeren), Limburg
Foto van Molen van Lhomme, 's-Gravenvoeren (Voeren), Foto: Lieven Denewet | Database Belgische molens © Foto: Lieven Denewet

Molen van Lhomme
Molen 10
3798 's-Gravenvoeren (Voeren)
Molenstraat 292
op de Voer
kadasterperceel A511
50.758785, 5.771914 (Google Maps)
Paul Lhomme
Voor 1620
Bovenslag watermolen
Korenmolen
Vroegere volmolen, zeer lange aanvoergoot
Overbouwd metalen bovenslagrad
Nog aanwezig: verticaal geplaatste molenstenen
Goed, wordt nog af en toe in werking gesteld
---,
Niet beschermd, wel op vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Paul Lhomme
Op afspraak (tel. 04 381 02 68, P. Lhomme)
50930 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

Deze watermolen op de Voer was in het begin van de 17de eeuw een volmolen.
We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart van ca. 1775.

Molen van Lhomme is een watermolen (graanmolen) op de Voer, in Molen 10 (Molenstraat 292).
In het begin van de 17de eeuw was hij in gebruik als een volmolen. Sinds lang werkt de molen enkel als korenmolen. Het metalen bovenslagrad is overbouwd.
We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart van ca. 1775. De molen is nog steeds in bedrijf.

De watermolen behoort tot een erf en vormde oorspronkelijk waarschijnlijk één geheel. Thans wordt het erf door de straat doorsneden. Ten zuidoosten, in U-vorm, staat het molenhuis met voormalige dienstgebouwen, waar thans eveneens een woonhuis is in ondergebracht. De Voer stroomt onder de straat door, en langs de noordoostelijke achtergevel van het molenhuis. Aan de overzijde van het erf en de straat bevindt zich het oorspronkelijke woonhuis. Verschillende recente dienstgebouwen.

Het molenaarshuis dateert uit het tweede kwart van de 18de eeuw. Het telt vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Het bakstenen gebouw is van een nieuw parement voorzien. De oorspronkelijke benedenvensters zijn getoogd in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met duimen. De bovenvensters hebben een gecementeerde omlijsting. De getoogde deur heeft een rechthoekige kalkstenen omlijsting met oorspronkelijk houtwerk. In de linkertravee is een korfboogpoort in een gecementeerde omlijsting.

De voormalige dienstgebouwen zijn van baksteen onder zadeldaken, en dateren in hun huidige vorm uit het tweede kwart van de 19de eeuw. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de getoogde, in bakstenen omlijsting; de meeste werden aangepast. Het molenhuis behield een laadvenster in de zolderverdieping. Het bovenslagrad is van buiten niet zichtbaar.

Eigenaars na 1830:
- voor 1830, eigenaar: Baguette Jean, molenaar te 's Gravenvoeren
- later, eigenaar: Crousen Jean, molenaar te 's Gravenvoeren
- 1872, verkoop: Godin Eugène, industrieel te Marchin
- 1876, verkoop: Moor Jean (en compagnie), landbouwer te Mortroux
- 1881, deling: Moor-Walpot Paul, landbouwer te Schophem
- 1919, verkoop: Brouwers-Smeets Leon, eigenaar te Visé
- 1930, erfenis: Brouwers Guillaume, industrieel te Luik
- 1933, erfenis: Brouwers Felix, bierhandelaar te Brussel
- 1945, verkoop: Brouwers-Van Vlaselaer Jean, industrieel te Brussel
- 2014, eigenaar: Lhomme Paul, 's Gravenvoeren

De huidige eigenaar Paul Lhomme heeft een moderne maalderij, maar maalt ook wel eens op waterkracht. De lange aanvoergoot werd onlangs hersteld. Te midden van weiden wordt de bypass van de molen gevoed door middel van een verdeelwerk op de Voer. Er is een verval van 1 meter.

De molen is (nog) niet beschermd als monument, maar is wel opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

De overwelfde Voer onder de straat en de molenloop werden in 2015 van slip ontruimd. Ook worden er vistrappen voorzien.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie

Deelbekkenbeheerplan. Korte niet-technische samenvatting.  Hasselt, september 2006.
Dit is een samenvatting van het deelbekkenbeheerplan dat tot stand kwam binnen het Waterschap Jeker, Heeswater en Voeren. Zoals in het decreet Integraal Waterbeleid vastgesteld, is deze niet-technische samenvatting een van het deelbekkenbeheerplan onderscheiden, voor een breed publiek toegankelijke samenvatting. Een uitgebreide niet-technische samenvatting en de volledige tekst van het deelbekkenbeheerplan kan je terugvinden op www.limburg.be/waterlopen of bestellen bij provincie Limburg, Sectie Waterlopen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (011/237369)

Aanleg visdoorgang aan de molen van l'Homme op de Voer

De Molen van l'Homme op de Voer bevindt zich te s' Gravenvoeren op de Meulenberg. Te midden van weilanden wordt het water van de Voer verdeeld over zijn eigen loop en de bypass van de molen. Er bevindt zich ook een stuw met 2 schuiven en een bodemplaat. Als dit vismigratieknelpunt gesaneerd wordt, kunnen de typische beekvissen hun leefgebied uitbreiden en geschikte paaigebieden zoeken in het meer opwaarts gedeelte van de Voer.
Een voorstudie zal de meest geschikte oplossing voor dit prioritaire vismigratieknelpunt aanduiden. Het vismigratieknelpunt gevormd door de molen van l'Homme kan op twee manieren worden opgeheven: de aanleg van een stenen visdoorgang of een bekkentrap.

Aanbesteding
Waterbouwwerken
Limburg
27/11/14 13:OO:00
‘s Gravenvoeren

lokaal 02P02 Vlaamse Milieumaatschappij, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
slibruiming van de molenloper en overwelving te 's Gravenvoeren.
(10 dagen).
Bestek nr. VMM-L2014R0004H-F02_0 te bekomen tot 26/11/2014, 13 uur bij Vlaamse Milieumaatschappij, Zegels Nik, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel, tel. 02 553 02 78, fax 02 553 21 55, e-mail: n.zegels@vmm.be.
cat. A, B, B1, kl. 1
Publicaties Bouwkroniek : web 44-2014 45-2014 46-2014 47-2014
Publicatie Web : 29/10/14 11:18:38

 -----

BE001 24/10/2014-ID:2014-524535
Standaardformulier 2
Slibruiming van de molenloper en overwelving te 's Gravenvoeren

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Koning Albert II-laan 20, bus 16, 1000 Brussel België
Contactpunt(en): Zegels Nik
Telefoon: +32 25530278 Fax: +32 25532155 Email: n.zegels@ vmm.be
Internetadres(sen)
Adres van de aanbestedende dienst (URL): http:// www. vmm.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of deelnemingsaanvragen moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Type aanbestedende dienst: Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Hoofdactiviteit(en): Milieu
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Slibruiming van de molenloper en overwelving te 's Gravenvoeren
II.1.2) Type opdracht: (Werken): Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: NUTS-code: BE22
II.1.3) De aankondiging betreft: Een overheidsopdracht
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Slibruiming van de molenloper en overwelving te 's Gravenvoeren
II.1.6) CPV-classificatie: Hoofdopdracht 45246000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): Ja
II.1.8) Verdeling in percelen: Neen
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: Neen
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.2) Opties: Neen
II.2.3) Inlichtingen over verlengingen: Neen
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Periode in dagen vanaf de gunning van de opdracht: 10

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Zie bestek
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie bestek
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: Zie bestek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht: Zie bestek
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek
Eventueel vereiste minimumeisen: Zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek
Eventueel vereiste minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: A, B, B1

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure: Openbaar
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria; Laagste prijs
IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: Neen
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: VMM-L2014R0004H-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht; Neen
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/11/2014 13:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27/11/2014 13:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: NL
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/11/2014 13:00
Plaats: Lokaal 02P02, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: Nee

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT: Neen
VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: Neen
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
De standaardtermijn van 36 dagen tussen publicatie en opening is verkort omdat de ruiming van de molenloper dringend uitgevoerd moet worden om de werking van de molen te kunnen blijven garanderen. Het bestek is opgesteld volgens het standaardbestek 250.
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/10/2014

Uw toewijzing
Waterbouwwerken
Limburg
27/11/14 13:00:00
's Gravenvoeren
lokaal 02P02 Vlaamse Milieumaatschappij, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
slibruiming van de molenloper en overwelving te 's Gravenvoeren.
cat. A, B, B1, kl. 1
Aannemer
ETH SPRL
Rue Pré du Pont (Jod.) 14
1370 Jodoigne
Publicaties Bouwkroniek: web 6-2015
Publicatie Web: 4/02/15 11:41:08

 

Herman Holemans & Werner Smet, "Limburgse watermolens. Kadastergegevens: 1844-1980", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1985, p. 25.
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
Jaak Nijssen & Elza Vandenabeele, "Molenboekje Voerstreek en omliggende", Voeren, 1991, 2de uitg., p. 7.
F. Schlusmans, "Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2", Brussel - Turnhout, 1992.

Overige foto's

transparant

Molen van Lhomme

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 18.04.2010

Molen van Lhomme

Foto: Willem Jans, 26.08.2007

Molen van Lhomme

Foto: Willem Jans, 26.08.2007

Molen van Lhomme

Foto: De Groot, 18.05.1982 (coll. H. Rona)

Molen van Lhomme

Foto: Robert Van Ryckeghem, 11.08.2001


Laatst bijgewerkt: donderdag 18 november 2021
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Molen van Lhomme,  s-Gravenvoeren (Voeren)homevorige paginaNaar Verdwenen Molens