Molenzorg
navigatie Aarschot, Vlaams-Brabant
Foto van Witte Molen, Aarschot, Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 06.04.2010 | Database Belgische molens © Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 06.04.2010

Witte Molen
Herseltsesteenweg 162
3200 Aarschot
51.001694, 4.834745 (Google Maps)
NV Primo, Geel, in erfpacht van de stad Aarschot
1878, overgebracht uit Heist-op-den-Berg / 1920, herbouwd in steen
Stenen bergmolen
Korenmolen
Kettingkruier
Geklinknageld, ca. 24 meter
Volledig
Maalvaardig
M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
09.11.1994
Bert Corten, Aarschot
Op zondagnamiddagen; info: Stad Aarschot - Dienst Toerisme, e-mail: toerisme@aarschot.be
05056 (allemolens.nl)

Beschrijving / geschiedenis

De Witte Molen is een stenen bergmolen, type kettingkruier, aan de Herselstesteenweg nr. 162.

Aanvankelijk stond er een standaardmolen. In 1878 liet Josphus Stevens, landbouwer te Aarschot, een houten korenwindmolen overbrengen uit Heist-op-den-Berg (molen Plattenbosch). De Duitsers brandden de standaardmolen af in augustus 1914.

In 1920 werd de molen in steen herbouwd. Deze molen was aanvankelijk nog uitgerust met houten pestelroeden. De kap met het systeem van de kruiketting werd overgebracht van de Molen Lambrechts te Everberg, waarvan de romp nog bestaat.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1878, opbouw: Stevens Josephus, landbouwer te Aarschot
- 05.05.1878, verkoop: Van Cantfort-Schellens Aloïs, molenaar te Aarschot (onderhandse akte)
- 27.05.1898, verkoop: Govaerts-Van der Auwera August, molenaar te Aarschot (notaris Dumont)
- 24.01.1904, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Van der Auwera)
- 14.09.1905, verkoop: Verbist-De Rijck Jan-Baptist, molenaar te Aarschot (notaris Van den Eynde)
- 25.09.1953, verkoop: Mattheus-Huybrechts Augustus Albert Irma, de weduwe, handelaarster te Aarschot (notaris D'Hooghe)
- 15.09.1980, erfenis: Bayens-Mattheus Jozef Alfons Theodoor, inspecteur (overlijden van de weduwe Mattheus van Jozef Bayens)
- 06.06.1982, erfenis: de weduwe (overlijden van Jozef Bayens)
- 2005, verkoop: bvba Slots - Nuyts Dirk & Boeckx Liesbeth
- tot 2013, eigenaar: Gustaaf N., Antwerpen
- 2013, verkoop: Primo nv, Geel (bestuurders: Lapis Circenses Invest bvba, Herentals - vertegenwoordigd door Dirk Nuyts, Knokke-Heist); Dirk Nuyts, Knokke-Heist; Yvonne Smeyers, Geel; Hilde Nuyts, Grobbendonk).

Na de tweede wereldoorlog werd overgeschakeld op elektriciteit. Deze maalderij was op het gelijkvloers ingericht en een gedeelte van de aarden berm kreeg een stenen muur. De windmolen werd niet meer gebruikt, maar ook de maalderij kende geen lang leven.

Na de aankoop door de familie Mattheus in 1953 werd de in verval geraakte molen omgevormd in een horecazaak. De aarden wal werd toen vervangen door een bakstenen omgang, zodat de bergmolen veranderde in een stenen stellingmolen met gemetselde omgang. De vervallen pestelroeden werden vervangen door geklinknagelde roeden (fabr. Verhaeghe), afkomstig van een andere molen. De romp werd in het wit geverfd en kreeg als opschrift in grote letters "Witte Molen". De grote heemkundige Jozef Weyns betreurde deze herbestemming, maar zag dit liever dan een verdwijning.

"De Witte Molen" werd, met inbegrip van de volledige maalinstallatie met toebehoren, op 9 november 1994 beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde. Toen werd ook de omgeving beschermd als dorpsgezicht. Deze wordt afgebakend door de Herseltsesteenweg, de Roodhuisstraat en de spoorweg van Herentals naar Leuven. Ten zuiden van de beschermde dorpsomgeving werd de Terheidelaan (deel van de noordelijke ring) aangelegd. Sinds de aanleg van de noordelijke ring, springt de molen zeer duidelijk in het oog van de vele chauffeurs, maar is de windvang van de molen gehinderd. Aan de overzijde van de Herseltsesteenweg maken ook een aantal percelen deel uit van de afbakening als dorpsgezicht.

De molen kreeg in 2005 een nieuwe private eigenaar, Dirk Nuyts, een fabrikant van speelautomaten Hij wilde hem maalvaardig laten herstellen en regelmatig laten malen. In de ruimten onder de molen zou er een speelhal met bowling komen, een café en misschien een kansspelinrichting. De gemeente Aarschot gaf in 2005 een positief advies maar de vergunning kwam er evenwel toch niet.

In juli 2009 sloot de stad Aarschot een globaal akkoord rond de restauratie van de Witte Molen en de herinrichting van zijn omgeving. Alle betrokken partijen - stadsbestuur, private eigenaar, provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en Libost-Groep nv - konden zich hierin vinden.
De eigenaar zou de Witte Molen maalvaardig restaureren volgens de voorwaarden opgelegd door Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De aanpalende gebouwen die dateren uit de jaren 1950 zouden afgebroken worden. Verder ziet de eigenaar af van de optie om de site om te bouwen tot ‘kansspelinrichting'. Aan de overzijde van de Herseltsesteenweg, binnen het beschermd dorpsgezicht, wordt de bouw van een langgevelhoeve met zadeldak voorzien. De bestemming van dit gebouw dient ter ondersteuning van de Witte Molen en kan een horecauitbating met kleine shop zijn waar de bezoekers van de molen een souvenir kunnen kopen en een drankje nuttigen. De stad Aarschot engageert zich om in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een zone op te nemen binnen het beschermd dorpsgezicht voor de oprichting van deze horecauitbating. De bouw van de taverne zal pas starten nadat de Witte Molen gerestaureerd is of een bankwaarborg wordt gegeven die de restauratie garandeert. Na goedkeuring van het RUP zal de stedenbouwkundige vergunning voor de taverne afgeleverd worden. Daarnaast bereikten alle betrokken partijen een principieel akkoord over de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein van maximum 10 hectare.

Het bedrijventerrein Witte Molen heeft een uitstekende visibiliteit en bereikbaarheid op de kruising van de Ring rond Aarschot, de Herseltsesteenweg en de Liersesteenweg. Het bedrijventerrein connecteert in minder dan 30 kilometer de Vlaamse economische centra Leuven, Brussel, Mechelen en Geel. Ontwikkelaar Kolmont.biz ontwikkelt de site tot een multifunctioneel bedrijvenpark, waaronder 18 KMO-units en 15 bedrijfsgronden. Gebouw II van bedrijvenpark ‘Witte Molen’ te Aarschot bestaat uit 11 units, waaronder deze unit met een oppervlakte van 257m². Parkings worden ook voorzien.

Er werd een afzonderlijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Witte Molen opgesteld. Deze omvat de toelichtingsnota, de plan-MER-screeningsnota, de watertoets, het verslag van de plenaire vergadering, het plan van de bestaande juridische en feitelijke toestand, het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften. De gemeenteraad van Aarschot heeft het RUP in haar zitting van 25 oktober 2012 definitief vastgesteld. De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde het RUP Witte Molen goed in haar zitting van 14 maart 2013.

De eigenaar van de Witte Molen wilde in de molen een uitbating doen (bijvoorbeeld taverne). Onroerend erfgoed wil echter de molen restaureren in zijn oorspronkelijke toestand en op zo’n manier dat ze ook terug in werking kan gesteld worden.  Na overleg tussen de verschillende betrokken partijen werd tot een akkoord gekomen waarin iedereen zich kan vinden, met name dat aan de overzijde van de steenweg ter hoogte van de molen de eigenaar van de molen een uitbating mag doen. Het gaat hierbij uitsluitend om horecafuncties.  Gezien de aansluitende ligging aan het bedrijventerrein, kunnen ook functies die complementair zijn aan het bedrijventerrein of er ondersteunend voor kunnen werken.

Het stadsbestuur van Aarschot wil zeker zijn dat de restauratie van de molen zal gebeuren door de eigenaar (in samenwerking met  onder andere Onroerend Erfgoed). De vergunning van de horecazaak zal daarom niet losgekoppeld kunnen worden van de restauratie van de molen.  Beide aspecten moeten opgenomen zijn in één vergunning.

Omwille van verkeerskundige en verkeersveiligheidsredenen is het slechts mogelijk om één toegang tot de steenweg in te richten; Het kan bovendien niet de bedoeling zijn dat het verkeer via de nieuw op te richten horecazaak het bedrijventerrein zal oprijden.  Daarom wordt hier opgelegd dat er tussen beide zones geen relatie mag bestaan.

In het kader van de beeldkwaliteit van het beschermde monument en dorpsgezicht de “Witte Molen” wordt geopteerd om slechts 1 gebouw met een maximum oppervlakte op te richten en dit conform de vroegere langgevelhoeves, passend bij het molengebouw. Een beperkte bouwhoogte zorgt ervoor dat de winden voor de molen niet gehinderd worden.
 
De onbebouwde perceelsdelen kunnen ingericht worden als parkeerplaatsen. Om ook hier een bepaalde beeldkwaliteit te garanderen, in samenhang met het beschermde monument/dorpsgezicht is het wenselijk om een bepaalde mate van groenaanplantingen te verplichten. Deze aanplantingen dienen ten laatste aangelegd te worden in het eerste plantseizoen na ingebruikname van het gebouw. 

Omheiningen en hekwerk is niet wenselijk.  Er moet immers getracht worden om het terrein van de Witte Molen en het perceel met de nieuwe horecazaak (deze grafische zone) als één geheel in te richten.  De horecazaak staat immers voornamelijk in functie van de molen.
 
Om de ruimtelijke kwaliteit en het representatief karakter van het beschermde dorpsgezicht te garanderen, mogen vanuit het omliggende landschap en van op het openbaar domein geen storende elementen zichtbaar zijn. Elke rommelige aanblik vanaf de grenzen van het perceel dient aan het oog onttrokken te worden.  
 
Een woning voor de zaakvoerder, conciërge of bewakingspersoneel wordt toegelaten onder de voorwaarde dat ze volledig in het gebouw geïntegreerd wordt. Om de kwaliteit van het wonen te garanderen, moet een minimum oppervlakte aan terras of private tuin (niet de voortuin) voorzien worden bij de woning.   
 
Reclamevoorzieningen kunnen toegelaten worden op de gevels van de gebouwen die gericht zijn naar het openbaar domein. De oppervlakte van deze voorzieningen wordt beperkt in functie van de oppervlakte van de gevel én met een maximum oppervlakte. Losstaande uithangborden tussen de bouwlijn en de rooilijn kunnen op aparte dragers aangebracht en verlicht worden. De omvang van deze panelen is beperkt tot maximum 2.00 m²  per bedrijfsperceel.

De eigenaar wil graag de hoeve herbouwen die destijds bij de molen behoorde. Deze hoeve werd in de jaren 1970 afgebroken toen de rijksweg tussen Westerlo en Aarschot werd verbreed. De terreinen gelegen aan de overkant van de molen werden destijds ingekleurd als landbouwgrond en om daar te mogen bouwen moet het gewestplan gewijzigd worden. De eigenaar koppelt de restauratie van de molen aan de goedkeuring van de heropbouw van de hoeve. Ondertussen vormde het voor de stad Aarschot geen probleem om in de omgeving van de molen een ringweg, een bedrijventerrein en een winkelcomplex neer te planten...

De gemeenteraad van Aarschot keurde op 25 februari 2013 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen stad Aarschot en projectontwikkelaar Livaco nv uit Sint-Lambrechts-Woluwe inzake de realisatie van het lokaal bedrijventerrein "Witte Molen" en op 23 september 2013 de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aarschot en Primo inzake de restauratie van het monument “Witte Molen” (tekstweergave: zie in bijlage).  

In 2013 werd het Architectenbureau Sabine Okkerse bvba uit Horebeke als restauratie-ontwerper aangeduid. De eigenaar, de NV Primo uit Geel, en zijn voormalige bestuurder werden in mei 2014 door de Leuvense strafrechter vrijgesproken voor de verwaarlozing van ‘De Witte Molen’. Het geding werd aangegaan door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

In 2013-2014 vormde de verwaarloosde omgeving van de molen het onderwerp van een gerechtelijke uitspraak:
1. Aarschot – omgeving de witte molen (beschermd dorpsgezicht)
Proces-verbaal werd opgesteld op 8 juli 2013 waarbij de verwaarlozing van het terrein en het storten van afval, materieel, materiaal en een autowrak werd vastgesteld. De herstelvordering werd ingeleid bij het parket op 17 juli 2013. Het overgrote deel van de overtreding werd spontaan hersteld tijdens de zomer van 2014.
2. Uitspraak Correctionele Leuven 27 mei 2014 (betreft Aarschot, de Witte Molen – verwaarlozing van beschermd monument en dorpsgezicht en werken zonder vergunning/machtiging): De rechter oordeelt dat het beschermingsbesluit onwettig is en buiten toepassing moet worden gelaten (einddatum van bezwaartermijn werd in geen enkel dagblad vermeld en bezwaartermijn van 30 dagen werd niet gerespecteerd). Bovendien bewijst de foto van zes gestalde voertuigen niet dat zij gedurende de volledige strafbare periode aanwezig waren, evenmin is bewezen dat zij autowrakken zijn. Beklaagde wordt vrijgesproken. Hoger beroep werd ingesteld.

De molen werd in 2019-2020 geheel maalvaardig hersteld door Adriaens Molenbouw nv uit Weert. De inhuldiging gebeurde in de lente 2021. De stad Aarschot nam de molen in 2021 voor 27 jaar in erfpacht van de private eigenaar, NV Primo, en staat in voor de uitbating. Bert Corten uit Aarschot, die al lang draait met de Heimolen van Langdorp, werd aangesteld als de nieuwe molenaar van de Witte Molen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Aanvullende informatie

J. W(eyns), "Een molen-herberg", Ons Heem, XIV, 1959, p. 69.
De stenen molen van de Araudenberg te Aarschot werd in 1953 hersteld en wit geschilderd; rond zijn voet is een herberg gebouwd. De bezoekers kunnen de molen bezichtigen. Deze stenen molen vervangt een standaardmolen, hier vooraan in de jaren 1880 uit Heist-op-den-Berg (nabij het Kruispunt gestaan) overgebracht ein in 1914 afgebrand. Toegegeven, dat het een pijnlijk lot is voor een molen en dat de grote opschriften zijn flanken ontsieren, maar liever zie ik het monument zo bewaard dan spoorloos ten gronde gaan.

-------------

STAD AARSCHOT
DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILIEU
PERSBERICHT
Datum: 24 juli 2009
Onderwerp: STAD AARSCHOT BEREIKT GLOBAAL AKKOORD ROND WITTE MOLEN EN OMGEVING
Stedenbouwkundige vergunning voor R25 werd afgeleverd door Stedenbouw
Meer info: André PEETERS - Burgemeester Stad Aarschot
016 55 03 39 (stadhuis) - 013 77 65 80 (thuis)
andre.peeters@aarschot.be
STAD AARSCHOT BEREIKT GLOBAAL AKKOORD ROND WITTE MOLEN EN OMGEVING
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VOOR R25 WERD AFGELEVERD DOOR STEDENBOUW
Onlangs sloot de stad Aarschot een globaal akkoord rond de restauratie van de Witte Molen en de herinrichting van zijn omgeving. Alle betrokken partijen - stadsbestuur, eigenaar, provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en Libost-Groep nv - kunnen zich hierin vinden.
Restauratie
De eigenaar zal de Witte Molen maalvaardig restaureren volgens de voorwaarden opgelegd door Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De aanpalende gebouwen die dateren uit de jaren '50 zullen afgebroken worden. Verder ziet de eigenaar af van de optie om de site om te bouwen tot ‘kansspelinrichting'.
Taverne.
Aan de overzijde van de Herseltsesteenweg binnen het beschermd dorpsgezicht wordt de bouw van een langgevelhoeve met zadeldak voorzien. De bestemming van dit gebouw dient ter ondersteuning van de Witte Molen en kan een horecauitbating met kleine shop zijn waar de bezoekers van de molen een souvenir kunnen kopen en een drankje nuttigen. De stad Aarschot engageert zich om in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een zone op te nemen binnen het beschermd dorpsgezicht voor de oprichting van deze horecauitbating. De bouw van de taverne zal pas starten nadat de Witte Molen gerestaureerd is of een bankwaarborg wordt gegeven die de restauratie garandeert. Na goedkeuring van het RUP zal de stedenbouwkundige vergunning voor de taverne afgeleverd worden.
Daarnaast bereikten alle betrokken partijen een principieel akkoord over de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein van maximum 10 hectare.
Verder onderzoek binnen RUP
Binnen het RUP zullen volgende zaken verder onderzocht worden:
- de parkingzones in functie van de bereikbaarheid van de taverne en de molen.
- de mogelijkheid van één of meerdere zichtassen op de Witte Molen vanuit de vroegere trambedding.
- het suggereren van deze trambedding door middel van groenaanplantingen, plaatsing van de gebouwen, wegen, ...
- de landschappelijke omkadering van de taverne, die eveneens dienst zal doen als bufferzone tussen het lokaal bedrijventerrein en de Herseltsesteenweg.
- de opmaak van de voorschriften voor de mogelijke nieuwbouw.
Stedenbouwkundige vergunning voor R25
Daarenboven moet de waterloop in zijn oorspronkelijke historische loop hersteld worden ter hoogte van de Witte Molen. Ook de openheid rond de molen is belangrijk. Er mag immers zo weinig mogelijk ruimte rond de Witte Molen ingenomen worden. Hiermee werd rekening gehouden en de stedenbouwkundige vergunning voor de R25 werd onlangs afgeleverd door Stedenbouw. Tenslotte is er geen bezwaar tegen het slopen van de woningen aan de Herseltsesteenweg 203 en 205.
Met dit akkoord zetten alle betrokken partijen het licht op groen voor de restauratie van de Witte Molen en de herinrichting van zijn omgeving. Zo zal deze site op termijn uitgroeien tot een aangename plek waar historisch erfgoed, ontspanning, economische bedrijvigheid en een functionele wegeninfrastructuur hand in hand gaan.
Einde persbericht
André PEETERS
Burgemeester Stad Aarschot
016 55 03 39 (stadhuis) - 013 77 65 80 (thuis)
andre.peeters@aarschot.be

--------------- 

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 februari 2013 om 20 uur

Onderwerp: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN STAD AARSCHOT EN LIVACO INZAKE DE REALISATIE VAN HET LOKAAL BEDRIJVENTERREIN ’WITTE MOLEN’
 
De gemeenteraad,
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, zoals gewijzigd,
- Titel II, Hfst. I, Afd. III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art. 42-43), 
- Titel II, Hfst. II, Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art. 57-58)
- Titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art. 248-264);
en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
 
Gelet op:
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- de wet van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten;
- het KB van 02.08.1990 houdende het Nieuw Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit;
 
Gelet op
- het ontwerp van overeenkomst voor de realisatie van het lokaal bedrijventerrein Witte Molen, zoals opgemaakt in opdracht van de stad door Beelen Advocaten, Justius Lipsiusstraat 24, 3000 Leuven;
 
Overwegende dat
- de private partij, Livaco nv met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188,  eigenaar is of zakelijke rechten/koopopties heeft verworven op de gronden binnen  de projectzone, nl. de percelen kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nrs. 250e, 253f, 253h, 282h2, 260g, 263a, 283c, 249k, 284e, 249, samen 6ha 18a en 7ca groot;
- de stad Aarschot wil samenwerken met Livaco nv, als eigenaar van een groot deel van de projectzone, om er voor te zorgen dat Aarschotse zonevreemde bedrijven, zijnde bedrijven die thans niet binnen een KMO-zone of industriegebied zijn gevestigd, de kans krijgen om binnen de zone aangeduid als deel van fase 2, bij voorrang, een perceel te verwerven of een KMO-unit te verwerven in het door Livaco nv te ontwikkelen KMO-businesspark;
- de stad zal een lijst aanleggen van Aarschotse zonevreemde bedrijven waaraan Livaco op een marktconforme wijze en aan marktconforme prijzen de percelen/KMO-units van een deel van fase 2 moet aanbieden;
- Livaco nv zich ertoe verbindt om als forfaitaire bijdrage in de kostprijs van de aanleg en het onderhoud van de brug 200.000 euro te betalen aan de stad bij aanvang der werken van fase 3;
 
Overwegende dat
- de stad Aarschot de nodige inspanningen wenst te leveren met het oog op restauratie van het monument Witte Molen en daartoe onderhandelingen heeft opgestart met de eigenaar van de Witte Molen om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst aangaande de restauratie en ontwikkeling van de Witte Molen; - de stad Aarschot wenst dat de Witte Molen wordt gerestaureerd in de oorspronkelijke toestand en dus de aanhorige gebouwen aan de Witte Molen moeten afgebroken worden;
- Livaco nv zich er toe verbindt om een deel van het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 263a, met een oppervlakte van circa 21a (aangeduid als een zone voor horeca, art. 18 in GRUP Witte Molen) aan te stad over te dragen aan de verkoopprijs van 1 euro met het oog op de restauratie van het monument Witte Molen:
- om deel uit te maken van een samenwerkingsovereenkomst waarin de eigenaar van het monument zich verbindt om de restauratiewerken aan de Witte Molen uit te voeren, of
- als financieringsbron voor de restauratie van het monument Witte Molen, indien de stad zelf zou overgaan tot de restauratiewerken;
 
Met 29  stemmen voor, / stemmen tegen en / onthoudingen;

BESLUIT:
 
Enig artikel:

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en Livaco nv inzake realisatie van het lokaal bedrijventerrein op de site Witte Molen wordt goedgekeurd.

-------------------

GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 september 2013 te 20 uur

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aarschot en Primo inzake de restauratie van het monument “Witte Molen”  
 
De gemeenteraad,
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, zoals gewijzigd,
- Titel II, Hfst. I, Afd. III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art. 42-43),
- Titel II, Hfst. II, Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art. 57-58)
- Titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art. 248-264);
en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
 
Gelet op:
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- de wet van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten;
- het KB van 02.08.1990 houdende het Nieuw Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit;
 
Overwegende dat
- de stad Aarschot wenst dat de Witte Molen wordt gerestaureerd in de oorspronkelijke toestand en dus de aanhorige gebouwen aan de Witte Molen moeten afgebroken worden;
- de stad Aarschot daartoe onderhandelingen heeft opgestart met de eigenaar van de Witte Molen om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst aangaande de restauratie van de Witte Molen;
- de private partij, PRIMO nv met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Markt 68B eigenaar is van het monument Witte Molen, kadastraal gekend als Aarschot, 1ste afdeling, sectie A, nr. 243k2;
 
Gelet op
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en LIVACO nv, d.d. 5 maart 2013, betreffende de realisatie van het lokaal bedrijventerrein Witte Molen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2013;
 
Overwegende dat
- Livaco nv zich er toe verbindt om een deel van het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 263a, met een oppervlakte van circa 21a (aangeduid als een zone voor horeca, art. 12 in GRUP Witte Molen) aan te stad over te dragen aan de verkoopprijs van 1 euro met het oog op de restauratie van het monument Witte Molen:
- om deel uit te maken van een samenwerkingsovereenkomst waarin de eigenaar van het monument zich verbindt om de restauratiewerken aan de Witte Molen uit te voeren, of
- als financieringsbron voor de restauratie van het monument Witte Molen, indien de stad zelf zou overgaan tot de restauratiewerken;
 
Gelet op
- het ontwerp van overeenkomst tussen de stad Aarschot en PRIMO nv betreffende de restauratie van het monument Witte Molen, zoals opgemaakt in opdracht van de stad door Beelen Advocaten, Justius Lipsiusstraat 24, 3000 Leuven;
 
Overwegende dat
- het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 263a (deel), met een oppervlakte van circa 21a (aangeduid als een zone voor horeca, art. 12 in GRUP Witte Molen) dat de stad verkrijgt van Livaco aan de prijs van 1 euro (onder de voorwaarde van restauratie van het monument Witte Molen) zal aangeboden worden aan PRIMO aan de prijs van eveneens 1 euro;
- PRIMO zich ertoe verbindt om de Witte Molen te restaureren, met afbraak van de niet beschermde gebouwen en strevend naar een maalvaardige toestand, overeenkomstig de wetgeving betreffende beschermde monumenten en conform de eisen van Onroerend Erfgoed;
- PRIMO zich ertoe verbindt om, binnen de zes maanden na afronding van de restauratie, de Witte Molen en het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 243k2 in erfpacht te geven aan de stad voor een duur van 27 jaar, aan een erfpachtcanon van 1 euro per jaar;
- na het verkrijgen van de erfpacht de stad zal instaan voor de terreinaanlegwerken en beplantingen rond de Witte Molen;
- PRIMO jaarlijks een exclusief gebruiksrecht van de Witte Molen verkrijgt gedurende 5 dagen;  
 
Met 26 stemmen voor (CD&V – Open VLD – SPA – N-VA – Vlaams Belang) / stemmen tegen en 2 onthoudingen (Groen);  
 
BESLUIT:
 
Artikel 1.: De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en PRIMO nv inzake restauratie van de Witte Molen wordt goedgekeurd.

--------------

Gemeenteraad Aarschot, 20 februari 2017.
Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aarschot en nv Livaco inzake realisatie van het lokaal bedrijventerrein op de site Witte Molen.
Met het oog op de restauratie van de Witte Molen en de ontwikkeling van de aanliggende site, onder meer tot retailzone en bedrijventerrein, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad Aarschot en de NV Livaco. In de PPS-overeenkomst was al voorzien in een voorrechtsrecht voor zonevreemde bedrijven op het grondgebied van de stad Aarschot, in de zin dat zij als eerste de kans zouden krijgen om een perceel op het nieuwe bedrijventerrein te verwerven.
Overwegende dat wordt vastgehouden aan deze bedongen voorrang, doch dat het wenselijk is om de modaliteiten iets te wijzigen, in de zin dat partijen menen dat het voorafgaand opstellen van een lijst van bedrijven die onder de voorrangsregeling vallen kosten met zich meebrengt, geen meerwaarde biedt en integendeel zelfs het risico in zich houdt dat sommige bedrijven over het hoofd zouden worden gezien. Daarnaast komt het partijen ook voor dat het voorbehouden van een afgebakende exclusieve termijn voor deze bedrijven een duidelijker en werkbaarder systeem vormt dan het hanteren van een lijst. De gewijzigde modaliteiten van het voorrangsrecht worden vastgelegd in een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst.
Voorstel van besluit:
Het voorgestelde addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en de NV Livaco, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2013 en zoals als bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd.

----------------

"Aarschot - Dossier Witte Molen wordt heropend", aarschot.n-va.be/nieuws (13 maart 2017)
Datum: 8 maart 2017
Onderwerp: Dossier Witte Molen wordt heropend
Meer info: André Peeters - Burgemeester stad Aarschot - 016 55 03 39 (stadhuis)
andre.peeters @ aarschot.be
Bob D’hoedt - Voorzitter N-VA Aarschot0498 82 46 90
Kevin Garcia - Fractieleider N-VA Aarschot
0478 70 15 39
Dossier Witte Molen wordt heropend
Het verval van de Witte Molen aan de Herseltsesteenweg is een doorn in het oog bij elke Aarschottenaar. Oppositiepartij N-VA Aarschot en burgemeester André Peeters trekken aan de alarmbel.
Met de verschillende unieke molens die Aarschot kent, heeft de stad het potentieel om zichzelf uit te roepen als dé molenstad van Vlaanderen. Doorn in het oog is echter de Witte Molen aan de Herseltsesteenweg. De bouwvallige toestand van de molen noopt tot een snelle oplossing.
Eerder verklaarde het agentschap Onroerend Erfgoed het opgemaakte subsidiedossier ontvankelijk met een voorzien premiebedrag van 542.922 euro. Het agentschap handelt de erfgoeddossiers af op basis van de datum van de indiening, conform het First In First Out-principe. In april 2014 stelde architectenbureau Okkerse een diagnosenota op waaruit afgeleid werd dat de hoogdringendheid niet kon worden ingeroepen.
Kabinet minister-president bereid om hoogdringendheid te herbekijken.
De molen raakt echter zienderogen steeds meer in verval. Daarom belegde oppositiepartij N-VA Aarschot, in samenspraak met burgemeester André Peeters,  een overleg op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois.
Het kabinet gaf aan dat het bereid is om de hoogdringendheid van dit dossier te herbekijken. De bevoegde administratie probeert nog voor de paasvakantie een plaatsbezoek in te plannen. Deze kan vervolgens een bindend advies met betrekking tot de hoogdringendheid formuleren.
Burgemeester André Peeters reageert tevreden: “Bij een hoogdringende behandeling zou de restauratie eindelijk van start kunnen gaan. Dit is de laatste stap die noodzakelijk is opdat Aarschot zich dé molenstad van Vlaanderen kan noemen”.
Ook N-VA-voorzitter Bob D’hoedt en fractieleider Kevin Garcia reageren hoopvol: “Met dit dossier tonen we dat we ons, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, gezamenlijk kunnen inzetten in het belang van Aarschot. We duimen voor een snelle behandeling.”
Einde persbericht

------------

Stad Aarschot, Goed nieuws voor restauratie Witte Molen", www. invlaanderen. be/gemeentenieuws/(47292)/goed-nieuws-voor-restauratie-witte-molen (26.08.2017)
Met de  verschillende unieke molens die Aarschot kent, heeft de stad het potentieel om zichzelf uit te roepen als dé molenstad van Vlaanderen. Doorn in het oog is echter de Witte Molen aan de Herseltsesteenweg. De bouwvallige toestand van de molen noopte tot een snelle restauratie. Oppositiepartij N-VA Aarschot en burgemeester André Peeters trokken in maart samen aan de alarmbel op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois. En met resultaat: het stadsbestuur van Aarschot ontving deze week een brief van het Agentschap Onroerend Erfgoed met daarin het wel zeer goede nieuws dat de minister-president beslist heeft om een restauratiepremie voor de Witte Molen toe te kennen.
Eerder verklaarde het agentschap Onroerend Erfgoed het opgemaakte subsidiedossier ontvankelijk, maar het agentschap handelt de erfgoeddossiers af op basis van de datum van de indiening, conform het First In First Out-principe. In april 2014 stelde architectenbureau Okkerse een diagnosenota op waaruit afgeleid werd dat de hoogdringendheid niet kon worden ingeroepen.
De molen raakte echter zienderogen steeds meer in verval. Daarom belegden burgemeester André Peeters en oppositiepartij N-VA Aarschot samen een overleg op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois. Het kabinet gaf aan dat het bereid was om de hoogdringendheid van het dossier te herbekijken.
Restauratiepremie toegekend
Deze  week ontving het stadsbestuur een schrijven waarin het Agentschap Onroerend Erfgoed meedeelt dat Het Vlaamse Gewest een premie zal verlenen aan nv PRIMO voor de uitvoering van de restauratiewerken. De restauratiewerken aan de Witte Molen worden geraamd op 823.565,66 euro (excl. BTW). De premie bedraagt 542.922,36 euro.
Aarschot, dé molenstad van Vlaanderen
Burgemeester André Peeters: “Het doet me enorm plezier dat we door goed samen te werken over de partijgrenzen en over de grens tussen meerderheid en oppositie heen dit mooie resultaat konden bereiken. Door de toekenning van de premie kan de restauratie eindelijk van start gaan. De Witte Molen was de enige molen in Aarschot die nog gerestaureerd moest worden. De droom om van Aarschot dé molenstad van Vlaanderen te maken, wordt nu wel heel realistisch.”

Sielke Sanen, "Het dak gaat eraf in Aarschot", robtv.be (04.10.2018)
In Aarschot zijn de langverwachte renovatiewerken aan de Witte Molen nu ook effectief gestart. De stad wil de molen laten restaureren zodat ie weer kan malen zoals vroeger. Op termijn wil Aarschot er ook een molenmuseum openen. Tegen eind 2019 moeten alle werken klaar zijn. Vanochtend werd alvast de molenkap van de molen verwijderd.

 

Archieven
Archief Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel

Gedrukte bronnen
- Jaarverslag 2014 Agentschap Inspectie RWO - cel onroerend erfgoed.

Werken
- Denewet L., "Aarschot (Vl.-Br.), Witte Molen krijgt dan toch een zinvolle herbestemming", in: Land in Zicht, Driemaandelijks tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Natuur & Stedenschoon, jg. 78, 2009, nr. 4, p. 19-20, ill.
- Duwaerts M.A. e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
- Holemans Herman, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993;
- Op de Beeck E., "De Aarschotse molens", in: Brabant, Maandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie van de provincie Brabant. Nederlanstalige gemeenschap, Brussel, 1987, nr. 3 (april), p. 37-40.
- Van Overstraeten Jozef, "De molens van Aarschot", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 52 en 96-97 (96).
- W(eyns) J., "Een molen-herberg", Ons Heem, XIV, 1959, p. 69.

Persberichten
-GGH, "Kansspelen moeten Witte Molen redden, Het Nieuwsblad, 09.04.2005.
- GGH, "Kansspelen moeten Witte Molen redden", in: Het Nieuwsblad, 09.04.2005.
- Stef Telen, " Magic Dice bouwt imperium van baancasino's uit in Vlaams-Brabant. "We danken ons succes aan strenge wetgeving", Het Nieuwsblad, 25.09.2007.
- Inge Bosschaerts, "Stad wil bedrijven aan de Witte Molen. Tijdrovende procedure ingezet voor nieuwe industriezone", in: Het Nieuwsblad, 18.12.2007.
Inge Bosschaerts, "Nieuw industrieterrein aan Witte Molen", nieuwsblad.typepad.com/aarschot/2007
Stef Telen, 'We danken ons succes aan strenge wetgeving'. Magic Dice bouwt imperium van baancasino's uit in Vlaams-Brabant", in: Het Nieuwsblad, 25.09.2007. 
BCZ, "Nog goktenten in de regio", in: Het Nieuwsblad, 02.03.2007.
"Een politieke carrière met een lijk in de kast...", in: www.nomoregas.info/aertsen.htm
Inge Bosschaerts (IBO), "Witte Molen", Het Nieuwsblad, 25.07.2009
"Akkoord rond restauratie Witte Molen en herinrichting omgeving", De Streekkrant, 24.07.2009.
Inge Bosschaerts, "Witte Molen wordt gerestaureerd. Beschermde molen wordt geen casino", Het Nieuwsblad, 24.07.2009.
Inge Bosschaerts (IBO), "De Witte Molen wordt gerestaureerd", in: Het Nieuwsblad, 31.07.2009.
Inge Bosschaerts (IBO), "Stadsbestuur hoopt op restauratie Witte Molen", Het Nieuwsblad, 23.06.2011.
Dirk Van de gaer, "Tuinen bedreigd in de Gijmelstraat? Affiche-protest tegen onteigeningen", Het Nieuwsblad, 06.09.2011.
Inge Bosschaerts, "Aarschot wordt Molenstad", Het Nieuwsblad, 07.12.2011.
Lode Mommaerts, "Na 'eeuwenoude pomp' nu ook koehandel met de 'Witte Molen", open e-mail, 25.10.2011.
Inge Bosschaerts (IBO), "Stadsbestuur blijft ijveren voor extra bedrijventerreinen. Groen licht voor De Witte Molen", Het Nieuwsblad, 26.04.2013.
TAB, "Vrijspraak voor verwaarlozing Witte Molen", Het Nieuwsblad, 31.05.2014.
Dirk Van de gaer, "Toch actie in het verschiet voor restauratie molen en RUP. Zorgen om toekomst van Witte Molen", Het Nieuwsblad, 27.06.2014.
"Vrijspraak voor Geels bedrijf verwaarlozing Witte Molen Aarschot", geelfm.be (31.05.2014)
GMA, "Aarschot. Witte Molen wordt gerestaureerd", Het Laatste Nieuws, 23.07.2015.
Dirk Van de gaer, "Vergunning voor handel aan Witte Molen. Albert Heijn en aanverwanten welkom in Aarschot", Het Nieuwsblad, 24.02.2015.
DVG, "Komst Albert Heijn bevestigd", Het Nieuwsblad, 25.02.2015.
GMA, "Groen licht voor Albert Heijn aan Witte Molen", Het Laatste Nieuws, 26.02.2015.
Geert Mertens, "Aarschot. Wachtrijen om nieuwe supermarkt binnen te mogen aan shopping center. Van minuut één druk bij Albert Heijn", Het Laatste Nieuws, 03.09.2016.
"Petitie uit vrees voor instorting Witte Molen", robtv.be (2016)
Geert Mertens, "Restaureer Witte Molen, of hij stort in. Buurtbewoner start petitie om verval gaanderijmolen aan te klagen", Het Laatste Nieuws, 03.01.2017.
Geert Mertens, "450 handtekeningen tegen verval Witte Molen", Het Laatste Nieuws, 06.02.2017.
DVG, "Petitie uit vrees voor instorting Witte Molen", Het Nieuwsblad, 07.01.2017.
Dirk Van de gaer, "Restauratie verloederde Witte Molen nog niet voor morgen (Aarschot)", Het Nieuwsblad, editie Leuven-Hageland, 19.02.2016, p. 1.
Dirk Van de gaer, "Rocco Granata wil zaal redden waar het voor hem allemaal begon", Het Nieuwsblad, 08.02.2017.
"N-VA Aarschot trekt dossier Witte Molen naar zich toe", invlaanderen.be (2017)
Dirk Van de gaer, "Gemeenteraadszitting februari 2017", Het Nieuwsblad, 12.02.2017.
GMA, "Aarschot. 'Kabinet bereid hoogdringendheid Witte Molen te herbekijken", Het Laatste Nieuws, 09.03.2017.
"Aarschot - Dossier Witte Molen wordt heropend", aarschot.n-va.be/nieuws (13 maart 2017)
GMA, "Aanleg bedrijvenpark Witte Molen gestart", Het Laatste Nieuws, 29.03.2017.
DVG, "Aanleg bedrijvenpark Witte Molen van start", Het Nieuwsblad, 30.03.2017.
Vanessa Dekeyzer, "Droom om dé molenstad te worden, komt dichterbij". Minister-president kent ruim 500.000 euro toe voor restauratie Witte Molen", Het Laatste Nieuws, 29.08.2017.
Geert Mertens, "Restauratie Witte Molen start na bouwverlof. Laatste stap om van Aarshot dé molnstad van Vlaanderen te maken", Het Laatste Nieuws, 26.05.2018.
DVG, "Groen licht voor Witte Molen", Het Nieuwsblad, 25.05.2018.
Geert Mertens, "We kunnen dé molenstad van Vlaanderen worden". Restauratie Witte Molen gaat deze week van start", Het Laatste Nieuws, 01.10.2018.
Tom Van de Weyer, “Witte Molen draait volgende lente weer”, Het Laatste Nieuws, 30.04.2019.

Mailberichten en online berichten
Lode Mommaerts, 11.02.2010.
Johan Boulanger, 28.07.2016.
Lode Mommaerts, "Het ziet er niet goed uit voor De Witte Molen", www. petities24.com /restaureer_witte_molen_van_aarschot_of_hij_stort_in (februari 2017)
Stad Aarschot, Goed nieuws voor restauratie Witte Molen", www. invlaanderen. be/gemeentenieuws/(47292)/goed-nieuws-voor-restauratie-witte-molen (26.08.2017)
- Mommaerts Lode, Na 'eeuwenoude pomp' nu ook koehandel met de 'Witte Molen’, open e-mail, 25.10.2011.
- Een politieke carrière met een lijk in de kast..., www.nomoregas.info/aertsen.htm
- Petitie uit vrees voor instorting Witte Molen, robtv.be (2016)

Overige foto's

transparant

Witte Molen

Foto: Urbain Radelet, Holsbeek

Witte Molen

Het kruirad. Foto: Donald Vandenbulcke, 06.04.2010

Witte Molen

Foto John Verpaalen, ca. 1980. UItgegeven als prentkaart door Stichting Levende Molens, Roosendaal.

Witte Molen

Foto Pierre Lemmens, ca. 1950. Nog met molenberg en houten pestelroeden. Negatief en (c) Stichting Levende Molens, Roosendaal

Witte Molen

Foto ca. 1945. Verzameling Ons Molenheem


Laatst bijgewerkt: woensdag 24 februari 2021
Stuur uw teksten over deze molen
Stuur uw foto's van deze molen
  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen Witte Molen, Aarschothomevorige paginaNaar Verdwenen Molens