Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Tekening Paul Vitzthumb, 1785. Stadsarchief Gent, Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten, inv.nr. SCMS_1153 (12,1 x 17,6 cm).
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Rode Roe-molen
Roderoemolen
Het Rodehoedje
Roode Roe
Rode Molen
Rode Koker
Rode Coccere

Ligging
Bijlokevest 149
9000 Gent
zuidwestzijde
tegenover de Roderoestraat
1,3 km ZW v.h. centrum
kadasterperceel E575
Geo positie
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen, oliemolen
Gebouwd
voor 1366 / voor 1555
Verdwenen
1857, verplaatst naar Kruiningen (NL)
Allemolens
52975 (Ten Bruggencatenummer)
Beschrijving / geschiedenis

De Rode Roe-molen was een staakmolen aan de zuidwestzijde van de Bijlokevest (nr. 149), tegenover de Roderoestraat. In de 19de eeuw heette de Roderoestraat duidelijk “rue du moulin”.

De vroegste vermeldingen:
- 1366: van eenre coren molen heet de rode meullen te galghen berghe (Stadsarchief Gent, 330/4, 21 r°)
- 1422: den roeden coker wal te galghenberghe (Stadsarchief Gent, 330/17, 323 r°)
- 1485: den roeden kokere … teckerghem (Stadsarchief Gent, 301/58, 2, 61 r°).
- 1555: "van eender oliewintmuelene ghenaempt de rooroede … buten der waelpoorte" (Stadsarchief Gent, reeks 301/107, 2, 79 v°).

Het “stick lants”, waarop de molen stond, kende men vanouds als de Rode Cockerwal. Andere benamingen zijn Roode Meulen, Roode Coccere. In de zestiende eeuw wordt de molen door een bastion van de vestingsgracht omsloten. Naast deze “stampmeulen” (oliemolen) stond er zoals we in een akte van 1617 lezen, “een oliehuuseken ende den waterput streckende naer den wal ende de haeghe”.

In 1366 was de molen een graanmolen, terwijl hij van voor 1555 tot in 1695 een oliemolen was. In 1695 vroeg molenaar Jan De Nockere de toestemming aan het stadsbestuur van Gent om zijn oliemolen o de Bijlokevest om te bouwen tot een graanmolen. De schepenen keurden deze aanvraag goed.

Rond 1730 was deze molen eigendom van Matheus Van Hecke en zijn echtgenote Françoise Blommaert, tevoren weduwe van Jan De Nockere. Hun erfgenamen, te weten Gillis Van Hecke, zoon van Matheus, en François De Nockere, dochter van Jan, weduwe van Hendrik Legiers, verkochten de molen bij akte van notaris Jacques Antone 't Servrancx te Gent van 23 november 1740 aan Philippe Van Truyen en Lieven De Cuypere, beide inwoners van Gent. Bij akte van 15 mei 1743 van dezelfde notaris 't Servrancx droeg Livijne Van den Kerckhove, weduwe van Philippe Van Truyen, de onverdeelde helft in de molen over aan meester-molenaar Lieven De Cuypere, die zodoende de enige eigenaar werd. Bij akte van notaris Jan Rijckaert te Gent van 15 mei 1748 heeft Lieven De Cuypere de Roderoe-molen, die op dat ogenblik voor de helft in huur werd gebruikt door Thomas Scheere, verkocht aan molenaar François Hooghstoel, zoon van Pieter.

In 1750 verloor Francis Hoogstoel, suppoost van de nering van de mulders, een deel van de oprijweg naar zijn molen. Hiervoor werd hij vergoed.

De volgende eigenaar werd molenaar Livinus De Vroe, die de molen van François Hooghstoel aankocht bij akte van notaris Philippe Wieme te Gent van 17 februari 1756.

Livinus De Vroe verkocht de Roderoe-molen bij akte van notaris Guillaume Vander Eeken te Gent van 3 juli 1766 aan Antonius De Ronne.

Antonius De Ronne was geboren te Sint-Denijs-Westrem op 1 mei 1733 en werd in het Gents poortersboek ingeschreven op 29 maart 1758. Hij trouwde te Gent op 2 februari 1760 met Joanna Theresia Van de Kerckhove, geboren te Tielt op 19 april 1727. Op het ogenblik van zijn overlijden te Gent op 7 februari 1798 was hij samen met molenaar Joannes De Clercq, weduwnaar van Joanna Francisca Van Gansberghe (+Gent, 13 juni 1774) onverdeelde eigenaar, ieder voor de helft, van zowel de Roderoe-molen als van de Koolmolen aan de Heilig-Bloedstraat.

In een navolgende akte van dezelfde notaris Philippus Wieme te Gent van 26 oktober 1770 droeg Antonius De Ronne de onverdeelde helft van de Roderoe-molen over aan Joannes De Clercq.

In 1779 vroeg meester-molenaar De Ronne de toestemming aan het Gentse stadsbestuur om tegen de molenberg aan "de corps de guarde" een paardenstal te bouwen volgens het bijgevoegd model. Op het plan (25 cm breed, met pen en lavis, schaal 22,25 cm = 45 cm) zien we dat gebouwtje getekend. De schepenen keurden het goed.

Na het overlijden van Antonius De Ronne op 7 februari 1798 besloten zijn weduwe en drie zonen enerzijds en Joannes De Clercq en zijn kinderen anderzijds uit onverdeeldheid te treden. Bij akte van notaris Francies Constantin d'Haese te Ledeberg van 27 september 1800 werd de Koolmolen toebedeeld aan de consoorten De Clercq. De Rode Roe-molen werd toebedeeld aan de weduwe De Ronne en haar drie zonen mits het betalen van een opleg van 635,03 Franse frank aan de consoorten De Clercq. Joanna Theresia Van de Kerckhove, weduwe De Ronne, overleed te Gent op 28 maart 1802.

Deze drie zonen van Antonius De Ronne en Joanna Theresia Van de Kerckhove waren: Petrus Marinus (°Gent , 30 juli 1761), zijnde de vader van Carolus Ludovicus De Ronne, Lucas Nicolaus (° Gent, 6 december 1763) en Joannes Josephus De Ronne (° Gent, 26 oktober 1769). Bij de verdeling van de nalatenschap van Antonius De Ronne tussen zijn erfgenamen onderling werd de Roderoe-molen toegewezen aan de tweede zoon, Lucas Nicolaus De Ronne. Deze verkocht echter bij akte van notaris De Coninck te Gent van 12 maart 1804 de onverdeelde helft van de molen aan Josephus Van Den Bossche, eveneens molenaar te Gent. De andere helft, die hij nog bezat, verkocht hij bij akte van notaris Charles LeBegue te Gent van 19 januaari 1805 aan zijn oudste broer Petrus Marinus De Ronne. Bij onderhandse akte van 23 februari 1810, geregistreerd te Gent op 12 mei 1810, verkocht Petrus Marinus De Ronne zijn onverdeelde helft ook aan Josephus Van Den  Bossche, die zodoende de enige eigenaar van de Roderoe-molen werd. Na zijn overlijden te Gent op 30 december 1835, bleef deze molen op de Bijlokevest eigendom van de familie Van Den Bossche tot hij in 1857 werd gesloopt (zie hierna).

Tot de nalatenschap van Antonius De Ronne behoorden ook vier onderscheiden huizen in de Twaalfkamersstraat in Ekkergem , die hij bij akte van notaris Laurentius Albert Wallez te Gent van 19 augustus 1782 had aangekocht. De aankoop gebeurde jegens Judocus Michiels en Maria Jacoba Michiels, kinderen van molenaar Joannes Michiels (° Gent, 5 april 1688 - + Gent, 13 december 1773) en zijn echtgenote Petronilla Lippens (° Gent, 22 februari 1699 - + Gent, 22 januari 1780). Het betreft dezelfde akte, waarbij ook de Koolmolen werd aangekocht. Na zijn overlijden werden deze huizen bij akte van notaris Dominique Raman te Gent van 8 februari 1802 door zijn weduwe en twee van zijn zonen ook verkocht aan de oudste zoon Petrus Marinus De Ronne, meester-molenaar te Gent.

Waarom heeft meester-molenaar Petrus Marinus De Ronne de Roderoe-molen verkocht? Wellicht omdat, terwijl zijn vader nog leefde, hij zich al de (helft van de) eigendom van een andere molen had aangeschaft en daar zijn bedrijvigheid had ingericht. Deze investering had hij echter niet alleen gedaan.

Zijn vader Antonius De Ronne had een jongere broer, Joannes Baptiste De Ronne, geboren te Afsnee op 5 februari 1742. Op 21 mei 1764 werd ook hij in het Gentse poortersboek ingeschreven als molenaarsknecht van Isabella Joanna Cornier, weduwe van Thomaes Scheere (°Oostakker, 15 maart 1716 - + Gent, 6 juni 1753). Thomas Scheere werd op 16 april 1743 in het Gents poortersboek ingeschreven als knecht van meester-molenaar Livinus De Cuypere. Hij was op het ogenblik van zijn overlijden eigenaar van de molen "de Onrust" gelegen buiten de Brugsepoort. Joannes Baptiste De Ronne trouwde te Gent op 20 juni 1767 met de oudste dochter des huizes, Maria Anna Jacoba Scheere. Zij overleed echter te Gent op 20 juli 1769, na de geboorte van hun zoon Josephus Henricus De Ronne (°Gent, 26 juni 1769). Uit de opgemaakte staat van goed blijkt dat Joannes Baptiste De Ronne op dat ogenblik de helft van de korenwindmolen "de Onrust" als pachter gebruikte. Op 22 februari 1770 hertrouwde Joannes Baptiste De Ronne te Gent met Constancia Kesteloot. Uit dit tweede huwelijk werden drie kinderen geboren.

In 1786 besloten Joannes Baptiste De Ronne en Petrus Marinus De Ronne - oom en neef - de handen in elkaar te slaan om een eigen molen voor gemeenschappelijk gebruik te verwerven. In het kader van een gedwongen openbare verkoop ten laste van molenaar Ambrosius Van Watteghem kochten zij bij letteren van decreet uitgegeven door de schepenen van de keure van de stad Gent op 20 december 1786, ieder voor de onverdeelde helft, een korenwindmolen met de berg, op- en afrede en het woonhuis, stallingen en erdere afhankelijkheden, gelegen in de parochie van Sint-Martens-Ekkergem op Einde Were, vanouds genaamd de Vestmolen (zie verder onder: Gent, Vestmolen).

Eigenaars-molenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Van den Bossche Joseph, molenaar te Gent
- 30.12.1834, erfenis: a) Van den Bossche Louis, b) Van den Bossche Eugénie, c) Van den Bossche Marie, d) Van den Bossche Emerance, e) Van den Bossche Clémence, f) Van den Bossche Colette en g) Van den Bossche Charles (overlijden van Joseph Van den Bossche)
- 1850, erfenis: de weduwe en de kinderen

Deze molen op de Bijlokevest werd in 1857 gesloopt en overgebracht naar Kruiningen in Zeeland waar hij de naam „De Hoed" droeg. In 1989 verhuisde hij naar het nabijgelegen Waarde.

Van deze molen bestaan een paar tekeningen, respectievelijk van 1785 en van 1799 van de hand van Paul Vitzthumb (Brussel,1751-1838). Hij heeft daags na het opstijgen van de luchtballon van Blanchard op de Coupure een tekening gemaakt, gedateerd 20 november 1785. Het bijschrift luidt: Pul6 Vitz. fecit - 20 9bre 1785 - Moulin sur la Couppure, dit Roode Roe, à Gand.Blanchard monte avec son Balon. Op de tekening, bewaard in de Universiteit Gent, ziet men links de opstijgende ballon en in het midden de Rode Roemolen en enkele huisjes.

Lieven DENEWET & Bart VEECKMANS

Bijlagen

Bart Veeckmans, "Selectieve genealogie van de familie De Ronne", in: Id., "De brouwerij Colle en zijn voorgangers in de Veerstraat", Heemkundige Kring Dronghine (Drongen), Jaarboek 36 (2017), p. 117-216 (200-202).

I.- Antonius De Ronne, geboren te Sint-Denijs-Westrem op 30 april 1733 en overleden te Gent op 7 februari 1798 (64 jaar), gehuwd te Gent op 2 februari 1760 met Joanna Theresia Van De Kerckhove, geboren te Tielt op 19 april 1727 en overleden te Gent op 28 maart 1802.

II.- Kinderen van Antonius De Ronne en Joanna Theresia Van De Kerckhove:

1.-Petrus Marinus De Ronne, geboren te Gent op 30 juli 1761 en overleden te Gent op 13 mei 1838 (76 jaar), gehuwd te Gent op 5 november 1788 met Joanna Catharina De Vilder, geboren te Wachtebeke op 24 november 1755 en overleden te Gent op 13 augustus 1794, een tweede maal gehuwd te Kaprijke op 9 februari 1796 met Maria Theresia Bovijn, geboren te Kortrijk op 8 september 1757 en overleden te Gent op 27 augusutus 1836.
2. - Lucas Nicolaus De Ronne, geboren te Gent op 6 december 1763 en overleden te Gent op 26 maart 1835 (71 jar), gehuwd te Kortrijk op 6 oktober 1789 met Angelica Joseph Mijngaert, geboren te Kortrijk op 5 april 1770 en overleden te Gent op 15 april 1836.
3. - Josephus Joannes De Ronne, geboren te Gent op 26 oktober 1769 en overleden te Gent op 14 januari 1807 (37 jaar), gehuwd te Gent op 20 september 1802 met Marie Cathérine Castien, geboren te Gent op 11 oktober 1780 en overleden t Gent op 7 juli 1820.

III.A.- Kinderen van Petrus Marinus De Ronne en Joanna Catharina De Vilder:

A.-Antonius Joannes De Ronne, geboren te Gent op 3 augustus 1789 en overleden te Gent op 9 juni 1793 (3 jaar).
2.- Joannes Baptista De Ronne, geboren te Gent op 6 februari 1791 en overleden te Gent op 21 augustus 1879 (88 jaar), gehuwd te Gent op 3 oktober 1820 met Barbara Carolina Demoerloose, geboren te Gent op 28 februari 1799 en overleden te Gent op 8 september 1878.
3.- Carolus Ludovicus De Ronne, geboren te Gent op 15 maart 1793 en overleden te Gent op 21 februari 1859 (65 jaar), gehuwd te Gent op 28 juni 1820 met Maria Theresia Langerock, geboren te Gent op 2 december 1793 en overleden te Gent op 26 april 1859.

III.B- Kinderen van Petrus Marinus De Ronne en Maria Theresia Bovijn:

1A.- Coleta Antoinetta De Ronne, geboren te Gent op 2 april 1797 en overleden te Gent op 4 augustus 1797 (4 maanden).
2.- Coleta Josepha De Ronne, geboren te Gent op 1 januari 1802 en overleden te Gent op 6 november 1880 (78 jaar), gehuwd te Gent op 7 juni 1827 met Petrus Josephus Maeseele, geboren te Gent op 25 juli 1798 en overleden te Drongen op 1 februari 1840, een tweede maal gehuwd te Drongen op 31 januari 1842 met Angelus Colle, geboren te Sint-Martens-Leerne op 22 maart 1815 en overleden te Drongen op 10 december 1856.

IV.A- Kinderen van Carolus Ludovicus De Ronne en Maria Theresia Langerock:

1.- Petrus Marinus De Ronne, geboren te Gent op 9 juni 1821 en overleden te Gent op 16 januari 1849 (27 jaar).
2.- Carolus Lucas De Ronne, geboren te Gent op 17 oktober 1822 en overleden te Gent op 30 september 1823 (11 maanden).
3. - Maria Theresa De Ronne, geboren te Gent op 18 april 1824 en overleden te Gent op 9 januari 1871 (46 jaar).
4. - Carolus Livinus De Ronne, geboren te Gent op 21 septmeber 1825 en overleden te Gent op 15 mei 1891 (65 jaar).
5.- Eugenia Clemence De Ronne, geboren te Gent op 9 april 1827 en overleden te Gent op 25 december 1886 (59 jaar), gehuwd te Gent op 11 november 1858 met Philippus Josephus Beernaerts, geboren te Gent op 7 juli 1830 en overleden te Gent op 13 april 1886.
6.- Isidorus Bernardus De Ronne, geboren te Drongen op 5 september 1828 en overleden te Gent op 7 mei 1873 (44 jaar), gehuwd te Gent op 23 augustus 1870 met Leonida Francisca Martens, geboren te Gent op 19 decmeber 1833 en overleden te Gent op 23 oktober 1927.
7.- Ludovicus Bernardus De Ronne, geboren te Drongen op 21 decmeber 1829 en overleden te Gent op 10 september 1866 (36 jaar).
8.- Prosper Leopoldus De Ronne, geboren te Drongen op 14 oktober 1831 en overleden op 14 jnuari 1903 (71 jaar).
9.-Leopoldus Ludovicus Philippus De Ronne, geboren te Drongen op 7 augustus 1833 en overleden te Gent op 6 augustus 1898 (65 jaar), gehuwd te Gent op 25 mei 1869 met Adeline Charlotte Valentine Tyman, geboren te Oudenaarde op 30 juni 1835 en overleden te Gent op 2 oktober 1919.
10.- Adelaïda Juliana De Ronne, geboren te Drongen op 27 mei 1835 en overleden te Gent op 2 januari 1886 (50 jaar), gehuwd te Oostakker op 5 juli 1866 met Robertus Geers, geboren te Oostakker op 7 juni 1810 en overleden te Oostakker op 5 augustus 1875, een tweede maal gehuwd te Oostakker op 14 juli 1877 met Charles Edouard Cambier, geboren te Ronse op 16 april 1818 en overleden te Ronse op 4 augustus 1912.
11.-Silvia Theresa De Ronne, geboren te Gent op 4 juni 1828 en overleden te Gent op 3 december 1898 (60 jaar).

IV.B. -Kinderen van Coleta Josepha De Ronne en Petrus Josephus Maeseele:

1.- Maria Camilla Maeseele, geboren te Drongen op 23 april 1828 en overleden te Gent op 21 januari 1908 (79 jaar).
2.- Petrus Marinus Hypolitus Maeseele, geboren te Drongen op 10 juli 1829 en overleden te Drongen op 10 juni 1830 (11 maanden).
3.- Stephania Joanna Francisca Maeseele, geboren te Drongen op 6 januari 1831 en overleden te Drongen op 17 december 1876 (45 jaar), gehuwd te Drongen op 16 mei 1857 met Bruno Schelstraete, geboren te Drongen op 25 februari 1831, en overleden te Drongen op 8 januari 1912, een tweede maal gehuwd te Drongen op 8 juni 1889 met Rosalia Machtens, geboren te Merendree op 7 augustus 1842.

V.- Kinderen van Leopoldus De ROonne en Adeline Tyman:
1.- Julius Karel Ghislenus De Ronne, geboren te Gent op 25 april 1871 en overleden te Blankenberge op 4 juli 1941 (70 jaar), gehuwd te Blankenberge op 19 oktober 1895 met Stépahnie Léonie De Clercq, geboren te Blankenberge op 20 juni 1873 en overleden te Gent op 23 feburari 1948.
2.- Cornelia Josephia Ghislena De Ronne, geboren te Gent op 5 okbtoeber 1872 en overleden te Blankenberge op 28 augustus 1930 (57 jaar), gehuwd te Gent op 12 decmeber 1896 met Charles Louis De Clercq, geboren te Blankenberge op 21 april 1871 en overleden te Blankenberge op 7 april 1948.
3.- Leo Adelinus Ghislenus De Ronne, geboren te Gent op 11 maart 1874 en overleden te Pittem op 23 augustus 1927 (53 jaar), gehuwd te Pittem op 25 januari 1902 met Esther Baert, geboren te Pittem op 13 mei 1882.
4.- Joanna Maria Ghislena De Ronne, geboren te Gent op 20 oktober 1875 en gehuwd te Gent op 14 juni 1902 met Albert Charles Paul De Smet, geboren te Sint-Amandsberg op 3 november 1878.

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 58, 2, 61 r°; 107, 2, 79 v°.
Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken), 4, 21 r°; 17, 323 r°.
Stadsarchief Gent, Reeks 535/29-3 (toestemming omvorming van olie- tot graanmolen, 1695)
Stadsarchief Gent, Reeks 535-29-2 (toestemming tot bouwen van een pardenstal tegen de molenwal, 1779)
UGent Universiteitsbibliotheek Kaartenzaal - Vliegendebladen
Rijksarchief Gent, Notariaat 1, nr. 1164. Akte van notaris Jacques Antone 't Servrancx te Gent, 23 november 1740.
Rijksarchief Gent, Notariaat 1, nr. 1611. Akte van notaris Jacques Antone 't Servrancx te Gent, 15 mei 1743.
Rijksarchief Gent, Notariaat 1, nr. 946. Akte van notaris Jan Rijckaert te Gent, 15 mei 1748.
Rijksarchief Gent, Notariaat 1, nr. 1611. AKte van notaris Philippe Wieme te Gent, 17 februari 1756.
Rijksarchief Gent, Notariaat 1, nr. 1303. Akte van notaris Guillaume Vander Eeken te Gent, 3 juli 1766.
Rijksarchief Gent, Notariaat 1, nr. 1305. Akte van notaris Guillaume Vander Eeken te Gent, 26 oktober 1770.
Rijksarchief Gent, Notariaat 639, nr. 433. Akte van notaris Laurentius Albertus Wallez te Gent, 19 augustus 1782.
Rijksarchief Gent, F758, nr. 1609-14. Akte van notaris Francies Constantin d'Haese te Ledeberg, 27 september 1800. De overschrijving ter hypotheken dateert van 2 mei 1803.
Rijksarchief Gent, Notariaat 639, nr. 124. Akte van notaris De Coninck te Gent, 12 maart 1804.
Rijksarchief Gent, Notariaat 648, nr. 147. Akte vn notaris LeBegue te Gent, 19 januari 1805.
Rijksarchief Gent, F414, nr. 6. Onderhandse akte van 23 februari 1810, geregistreerd te Gent op 12 mei 1810.
Rijksarchief Gent, Notariaat 639, nr. 433. Akte van notaris Laurentius Albert Wallez te Gent, 19 augustus 1782. De aankoop gebeurde jegens Judocus Michiels en Maria Jacoba Michiesl. Het betreft dezelde akte, waarbij ook de Koolmolen werd aangekocht.
Rijksarchief Gent, Notariaat 1, nr. 622, nr. 157. Akte van notaris Dominique Raman te Gent, 8 februari 1802.

Werken
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Bart Veeckmans, "De brouwerij Colle en zijn voorgangers in de Veerstraat", Heemkundige Kring Dronghine (Drongen), Jaarboek 36 (2017), p. 117-216.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Herman Van Duysse, "Geborduurde wapenschilden van de nering der molenaars", Ghendtsche Tydingen, jg. 2004, 1, p. 27-28.
Luc Goeminne, "Windmolens te Gent in de 14de-17de eeuw", Ghendtsche Tydingen, jg. 2015, nr. 4-5.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
T. Meesters, Van de Rode Roemolen naar „De Hoed", De Windmolen, nr. 62, nov. 1990, p. 14-18.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
"Duizend jaar Ekkergem", Gent, 1974.
"De Coupure in Gent. Scheiding en verbinding", Gent, Academia Press, 2009.
Paul Huys, "Molens in veelvoudig perspektief",  Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen nr 36, 1993.
Ton Meesters, "Belgische windmolens in Nederland", Molenecho's, XIX, 1991, 3, p. 127-129 (Speciaal themanummer 5).
L. De Wilde, "Onze Windmolens" (waarin: "2. De windmolens te Gent"), De Belgische Molenaar, 48ste jg., nr. 13/14, 5 juni 1953, s.p.
J. Winnepenninckx, "Rond het graven van de Coupure te Gent", p. 115-151 (125).

Overige foto's

<p>Rode Roe-molen<br>Roderoemolen<br>Het Rodehoedje<br>Roode Roe<br>Rode Molen<br>Rode Koker<br>Rode Coccere</p>

Stadsarchief Gent, Reeks 535-29-2 (ontwerptekening paardenstal tegen de molenwal, 1779)

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 15 september 2023

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens