Molenzorg

Hofstade (Zemst), Vlaams-Brabant


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Bordekensmolen
Dorpsmolen - II

Ligging
Bordekensstraat
1981 Hofstade (Zemst)

kadasterperceel A40p2


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1903, overgebracht uit Mechelen
Verdwenen
1914, oorlog
Beschrijving / geschiedenis

De Bordekensmolen of Dorpsmolen-II was een houten korenwindmolen in de Bordekensstraat.

De standaardmolen werd opgetrokken als opvolger van een standaardmolen in de huidige Zandstraat uit 1844, die na een blikseminslag op 15 maart 1902 geheeld vernield geraakte (zie: Hofstade, Drijbundermolen).

Hierop zocht en vond molenaar Victor Jan De Coster een molen te Mechelen, kocht die aan voor 7000 frank en liet die in 1903 overbrengen naar een perceel, ruim honderd meter verder gelegen, in de huidige Bordekensstraat, in het bezit van de kinderen Joannes Josephus Maria Ghislain Jordens en Anna Ludovica Vercaemst uit Mechelen. Hij had van hen, bij onderhandse akte van 29 november 1902 de toestemming gekregen om de molen op dat perceel te bouwen.

Victor Jan De Coster verwierf het perceel (waarop ondertussen zijn molen gebouwd was) van de kinderen Jordens op 26 november 1911 (akte notaris Van Melckebeke, Mechelen).

Hij verkocht het molenerf op 20 juli 1912 aan zijn zoon Medard, getuigde de volgende akte verleden voor notaris Sterckx te Zemst:
"Den dertigsen juli negentien honderd en twaalf.
Voor Meester Corneel Prosper Sterckx, notaris te Sempst verblijvende en getuigen onderteekend
Victor Jan De Coster maalder wonende te Hofstade
Dewelke verklaart bij deze te verkoopen met vrijwaring tegen alle beletsels en stoornissen hoegenaamd,
de hierna beschreven onroerende goederen
Aan Medard De Coster, maalder wonende te Hofstade (Hevermolen) hier tegenwoordig en aanveerdende.
Beschrijving der goederen
Gemeente Hofstade
1° Een huis met aanhorigheden, erve en hof, enz.
2° Eenen graanwindmolen met al de draaiende werken en builhuis, ter plaatse Bordekens, met zes en dertig aren vijftig centiaren grond volgens titel, gekadastreerd wijk A nummers 450 b3, 450 p2 en 450 q2, voor eene grootte van zes en derig aren negentig centiaren.
Hypothecaire staat en aanwijzing van eigendom
Het goed beschreven onder nummer twee
De molen en het builhuis beschreven onder nummer twee om ze op zijne kosten opgericht te hebben opden grond alsdan toebehorende aan de kinderen Joannes Josephus Maria Ghislain Jordens en Anna Ludovica Vercaemst te Mechelen, ingevolge onderhandsche akte inhoudende verhuring en toelating van bouwen gedagtekend van negen en twintig November negentien honderd en twee
(hierna: inlichtingen over de registratie van deze akte).
En den grond beschreven onder nummer twee om denzelven verkregen te hebben tegen de kinderen Jordens ingevolge akt verleden voor den notaris Van Melckebeke te Mechelen, den zes  en twintigsten November negentien hondert en elf."
Voorwaarden
1° - 4° (...)
5° De verkooppruijs is vastgesteld op de som van veertien duizend franken, op rekening derwelke de verkooper volledige kwijting, wat aangaat de overblijvende som van zeven duizend franken, deze zal op de hier verkochte goederen bepand blijven, bij previlegie wel uitdrukkelijk voorbehoud.
Er is ook nog bepaald:
1° de kooper belooft en verbindt zich de voormelde som van zeven duizend franken weder te geven binnen den termijn van tien jaren te rekenen van heden en van des intusschentijd, te rekenen vanaf heden, te betalen enen jaarlijkschen intrest op den voet van drij ten honderd 's jaars."

Medard De Coster was geboren te Hofstade op 26 juli 1879, als zoon van Joannes Victor De Coster en zijn eerste echtgenote Lucia Paulina Verstraeten, maaldersfamilie van de Hevermolen. Hij was getrouwd met Maria Elisa De Coninck, geboren te Hofstade op 5 mei 1876.

De eerste wereldoorlog was verschrikkelijk voor deze familie. Medard De Coster werd door de Duitsers gedood te Elewijt op 25 augustus 1914. Zijn naam staat, als burgerlijke oorlogsslachtoffer, op het oorlogsgedenkteken op het kerkplein te Elewijt.

Zijn broer Victor Jan, die ongehuwd gebleven was, en zijn gast waren op die 25 augustus op de molen aan het werk. De Duitsers grepen hen vast en ze werden - alhoewel geheel onschuldig - met kolfslagen half gedood en in een naburig huis geworpen dat - net zoals de windmolen - in brand werd gestoken.

De weduwe van Medard De Coster, Maria Elisa De Coninck, hield daarna een winkel open in de Tervuursesteenweg 206 te Hofstade, zo staat het te lezen in de kiezerslijst van Hofstade van 1938.

Roger DEBROECK & René PUTTEMANS

Zie ook: Hofstade, Dorpsmolen - I

Bijlagen

René Puttemans, De Windmolens uit het Vilvoordse (rechter Zenneoever), Eigen Schoon en De Brabander, XIV, 1931, p. 272 (Hofstade Molen van het Dorp)

Deze molen stond, even buiten het dorp van Hofstade, nabij de steenweg Mechelen-Tervuren en de nieuwe spoorweg Brussel-Antwerpen. Hij werd ten jare 1845 gebouwd door Medard De Coster, zoon van Philips, den maalder van ’t gehucht Ambroos. Deze ervaren maalder oefende de stiel uit tot in ’t jaar 1896, datum waarop hij de molen overliet aan zijn zoon Victor De Coster.
Tijdens een vreselijk onweder, hetwelk ten jare 1902 over het dorp woedde, werd de prachtige en mooie molen omvergeslagen en totaal vernield. In 1903 werd een nieuwe molen gebouwd. Hij werd aangekocht bij De Kneiff te Mechelen en kostte de som van 7000 fr. In 1912 werd hij overgelaten aan Medard De Coster, zoon van Victor.
De molen werd door de Duitsers afgebrand. Een onmenselijk moordtoneel speelde zich daarbij af. De molenaar en zijn gast werden door de Duitse soldaten vastgegrepen, en alhoewel onschuldig, met kolfslagen half gedood en dan in een naburig huis geworpen dat in laaie vlam opgin (geen afbeelding)

Literatuur

René Puttemans, De Windmolens uit het Vilvoordse (rechter Zenneoever), Eigen Schoon en De Brabander, XIV, 1931, p. 272 (Hofstade Molen van het Dorp)
André Ver Elst, "Nieuw-Zemst bi Leven en Welzijn: een nostalgisch spiegelbeeld van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar", Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 1990.
André Ver Elst, "Kleine encyclopedie van Groot-Zemst", Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 1995.
André Ver Elst, "Nieuw-Zemst in oude prenten", Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1980.
André Ver Elst, "Ons Zemst: vroeger en nu", Zaltbommel, Europese Bibliohteek, 1995.
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961.
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991.
"Zemst in beeld", Zemst-Info (Gemeentelijk Informatieblad), XXXI, 2009, 10, p. 2.
Karel Lemmens, De molens te Zemst en omstreken, De Semse kroniek, X, 1995, nr. 3-4.
Roger Debroeck, Molens in Groot-Zemst, Zemst, Heemkundige Kring De Semse, 2010, 71 p.
Alphonse Wauters, Historie des environs de Bruxelles, Tome deuxième. Bruxelles, Edition Van der Auwera, 1855.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 3 augustus 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens